Právní aktuality 21.11.2012 - 6.12.2012


06-12-2012 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela trestního zákoníku

Dne 23.11.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 390/2012 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Předkladatelé novely si kladli za cíl novou právní úpravou zrychlit a zefektivnit proces podmíněného propuštění, zejména pak v případech pachatelů drobné kriminality z kategorie přečinů. Je zde ambice přispět k řešení současného problému přeplněných věznic, a to posílením role ředitelů věznic, respektive posílením významu jejich návrhového opatření v tomto ohledu. Ti by tak dle důvodové zprávy měli mít na základě včasného rozpoznání završené převýchovy odsouzeného lepší možnost přispět k podmíněnému propuštění takto napraveného vězně, který by se pak měl rychleji vrátit do svého sociálního prostředí a dostát svým závazkům vůči poškozenému, osobám odkázaným na jeho výživu, případně i osobám jiným. Mezi dalšími instituty, jež byly do návrhu tohoto zákona doplněny až v průběhu připomínkového řízení v rámci projednávaní v Poslanecké sněmovně, je např. přeměna trestu odnětí svobody v trest domácího vězení nebo možnost uložit pachateli trestného činu zanedbání povinné výživy omezení v podobě povinnosti zdržet se řízení motorových vozidel. Vedle trestního zákona je novelizován také trestní řád, zákon o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o přestupcích a zákon o silničním provozu.

Prezident republiky k zákonu vyjádřil své výhrady, zákon nepodepsal a dne 17.9.2012 jej vrátil Poslanecké sněmovně k dalšímu projednání. Ta jeho veto na jednání dne 7.11.2012 přehlasovala.

Účinnost zákona byla v jeho textu stanovena na 1.10.2012, vzhledem ke komplikovanému legislativního procesu byl však zákon publikován ve Sbírce zákonů až dne 23.11.2012. Retroaktivita však není obecně přípustná. Proto je v souladu s právním názorem Nejvyššího správního soudu prezentovaným v jeho rozsudku ze dne 28.11.2008 ve věci č.j. 4 Ans 5/2007-60 potřeba považovat takové ustanovení o účinnosti za absolutně neaplikovatelné a s dotčeným právním předpisem pak zacházet tak, jako by ustanovení o nabytí jeho účinnosti absentovalo. Pak je třeba použít § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů, a považovat takový zákon za účinný patnáctým dnem po vyhlášení. Otevírá se zde však otázka účinnosti alespoň těch ustanovení uvedeného zákona, která by ve svém důsledku znamenala právní úpravu pro pachatele příznivější. Jde zde totiž o oblast trestního práva, v němž je retroaktivita ve prospěch pachatele přípustná.

06-12-2012 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Dne 27.11.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 401/2012 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Novela zákona byla Parlamentem přijata s odkazem na připomínky Výboru OSN pro práva dítěte z března roku 2003, kdy po přezkoumání druhé pravidelné zprávy ČR o naplňování Úmluvy o právech dítěte přijal výbor řadu doporučení ke změnám v systému ochrany práv dětí v České republice. Ve vyhodnocení z června roku 2011 pak výbor konstatoval, že mnoho z jeho připomínek a doporučení bylo řešeno nedostatečně nebo jen částečně. Především doporučoval, aby bylo vytvořeno komplexní hodnocení rodinné situace a strategie pro snížení počtu dětí žijících v ústavní péči, a aby bylo zajištěno, že umísťování dětí do ústavů bude používáno až jako poslední možnost, přičemž bude pravidelně monitorováno a přezkoumáváno. Zároveň výbor doporučil rozvoj komunitních služeb rodinného typu a pěstounské péče, a to za účelem vyloučení umisťování dětí do ústavů. Novela byla přijímána s tendencí všechny tyto prvky do právní úpravy sociálně-právní ochrany dětí zahrnout a vytvořit tak podmínky pro zabezpečení výchovy a všestranného rozvoje dítěte v jeho přirozeném rodinném prostředí nebo v náhradním rodinném prostředí. Dle důvodové zprávy má být systém nově orientován směrem k prevenci a k vytvoření alternativ k nadměrnému umisťování dětí do institucionální péče rozvojem a profesionalizací péče pěstounské. Cílem novely je pak především vytvořit zákonné podmínky pro systematickou práci s rodinami, která zajistí právě setrvání dítěte v rodinném, případně náhradním rodinném prostředí.

Prezident republiky se s koncepcí zákonem prováděných změn neztotožnil a vyjádřil své obavy nad důsledky takového řešení. Zákon nepodepsal a vrátil jej dne 12.9.2012 zpět Poslanecké sněmovně k dalšímu projednání. Ta jeho veto na schůzi dne 7.11.2012 přehlasovala.

Zákon nabývá účinnosti, s výjimkou některých svých ustanovení, dnem 1.1.2013.

06-12-2012 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Zákon o pojistném na důchodové spoření

Dne 27.11.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 397/2012 Sb. zákon o pojistném na důchodové spoření a pod č. 399/2012 Sb. zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření.

Zákon o pojistném na důchodové spoření dle důvodové zprávy společně se svým změnovým zákonem zavádí nové povinné peněžité plnění, pojistné na důchodové spoření, které nahradí část pojistného na sociální zabezpečení, jež měla být původně převáděna do II. pilíře důchodového systému. Pojistné na důchodové spoření má být tímto individualizováno a správci pojistného tak umožněno rozlišit, za které poplatníky plátce pojistného prostředky vůbec hradí. Zákony je reagováno na situaci, kdy v důsledku posunutí účinnosti zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, respektive obecně právní úpravy jednoho inkasního místa, o dva roky na začátek roku 2015 nebylo při současném zachování účinnosti zákona o důchodovém spoření a dalších zákonů tvořících důchodovou reformu k 1.1.2013 fungování důchodové reformy a tzv. opt-outu již od roku 2013 možné.

Příslušný změnový zákon provádí změny v bezmála třech desítkách zákonů, mezi nimiž lze nalézt například zákon o důchodovém spoření a zákon o doplňkovém penzijním spoření, zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nebo zákon o daních z příjmů.

Prezident republiky vyjádřil k zákonům své výhrady, nepodepsal je a dne 24.9.2012 je vrátil Poslanecké sněmovně k dalšímu projednání. Ta jeho veto na jednání dne 7.11.2012 přehlasovala.

Oba zákony, s výjimkou některých ustanovení zákona č. 399/2012 Sb., nabývají účinnosti dnem 1.1.2013.

06-12-2012 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela občanského soudního řádu a exekučního řádu

Dne 26.11.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 396/2012 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Novelou je rozsáhle novelizován jak občanský soudní řád, tak exekuční řád, každý ve více než stu novelizačních bodech. Největší změnou, kterou má dle důvodové zprávy novela přinést, je výrazné omezení dvoukolejnosti soudního výkonu rozhodnutí a exekuce. V občanském soudním řádu budou nově vymezeny druhy pohledávek, které lze vykonávat buďto pouze soudním výkonem rozhodnutí, nebo alternativně prostřednictvím soudu nebo soudního exekutora. Soudem budou dále vykonávány především rozhodnutí ve věcech týkajících se výchovy nezletilých dětí, vykázání ze společného obydlí a nenavazování kontaktů s oprávněným, cizích rozhodnutí, rozhodnutí orgánů Evropské unie nebo vyklizení bytu nebo místnosti s bytovou náhradou. Budou-li nově k soudu podány návrhy na výkon rozhodnutí v jiných věcech, než v zákoně vymezených, budou takové návrhy odmítnuty. Omezení současné dvoukolejnosti by mělo především zrychlit a zefektivnit výkon exekučních titulů, sjednotit postup při výkonu většiny z těchto titulů a v neposlední řadě také přinést úspory výdajů ze státního rozpočtu. Plánuje se uvolněné personální kapacity na soudech použít pro výkon soudnictví v jiných oblastech a přispět tak ke zrychlení chodu justice v nalézacím řízení. Další z významných změn se týká například postupu při zahájení exekuce, kdy se zcela zrušuje institut pověření soudního exekutora k provedení exekuce prostřednictvím soudu. Exekuci má nově vést ten exekutor, kterého v exekučním návrhu označí oprávněný a který je zapsán v nově zřizovaném rejstříku zahájených exekucí. Ten bude provozovat a spravovat Ministerstvo spravedlnosti.

Vedle občanského soudního řádu a exekučního řádu jsou novelizovány bezmála dvě desítky dalších zákonů, mezi nimi například zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním, obchodní zákoník, zákon o soudních poplatcích, zákon o bankách, notářský řád, soudní řád správní nebo insolvenční zákon.

Zákon nabývá účinnosti, s výjimkou některých svých ustanovení, dnem 1.1.2013.

06-12-2012 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013

Dne 23.11.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 392/2012 Sb. vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013.

Ministerstvo financí v příloze vyhlášky vydané podle § 189 odst. 4 zákoníku práce stanovilo základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2013, když současně zrušuje vyhlášku č. 379/2011 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2012.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2013.

06-12-2012 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela trestního zákoníku

Dne 23.11.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 390/2012 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Předkladatelé novely si kladli za cíl novou právní úpravou zrychlit a zefektivnit proces podmíněného propuštění, zejména pak v případech pachatelů drobné kriminality z kategorie přečinů. Je zde ambice přispět k řešení současného problému přeplněných věznic, a to posílením role ředitelů věznic, respektive posílením významu jejich návrhového opatření v tomto ohledu. Ti by tak dle důvodové zprávy měli mít na základě včasného rozpoznání završené převýchovy odsouzeného lepší možnost přispět k podmíněnému propuštění takto napraveného vězně, který by se pak měl rychleji vrátit do svého sociálního prostředí a dostát svým závazkům vůči poškozenému, osobám odkázaným na jeho výživu, případně i osobám jiným. Mezi dalšími instituty, jež byly do návrhu tohoto zákona doplněny až v průběhu připomínkového řízení v rámci projednávaní v Poslanecké sněmovně, je např. přeměna trestu odnětí svobody v trest domácího vězení nebo možnost uložit pachateli trestného činu zanedbání povinné výživy omezení v podobě povinnosti zdržet se řízení motorových vozidel. Vedle trestního zákona je novelizován také trestní řád, zákon o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o přestupcích a zákon o silničním provozu.

Prezident republiky k zákonu vyjádřil své výhrady, zákon nepodepsal a dne 17.9.2012 jej vrátil Poslanecké sněmovně k dalšímu projednání. Ta jeho veto na jednání dne 7.11.2012 přehlasovala.

Účinnost zákona byla v jeho textu stanovena na 1.10.2012, vzhledem ke komplikovanému legislativního procesu byl však zákon publikován ve Sbírce zákonů až dne 23.11.2012. Retroaktivita však není obecně přípustná. Proto je v souladu s právním názorem Nejvyššího správního soudu prezentovaným v jeho rozsudku ze dne 28.11.2008 ve věci č.j. 4 Ans 5/2007-60 potřeba považovat takové ustanovení o účinnosti za absolutně neaplikovatelné a s dotčeným právním předpisem pak zacházet tak, jako by ustanovení o nabytí jeho účinnosti absentovalo. Pak je třeba použít § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů, a považovat takový zákon za účinný patnáctým dnem po vyhlášení. Otevírá se zde však otázka účinnosti alespoň těch ustanovení uvedeného zákona, která by ve svém důsledku znamenala právní úpravu pro pachatele příznivější. Jde zde totiž o oblast trestního práva, v němž je retroaktivita ve prospěch pachatele přípustná.

Infodeska.cz