Právní aktuality 21.4.2011- 29.4.2011


29-04-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu

Dne 26. 4. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 108/2011 Sb., vyhláška o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu.

Vyhláška vydaná podle ust. § 98a odst. 1 písm. a) energetického zákona byla schválena v souvislosti s přijetím zákona č. 158/2009 Sb., kterým se mění energetický zákon, když nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství. Ta se s účinností nové vyhlášky zrušuje.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2011.

29-04-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o návykových látkách

Dne 22. 4. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 106/2011 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Novela je dle důvodové zprávy projevem snahy zákonodárce pružně reagovat na rychle se vyvíjející situaci v oblasti zneužívání nových syntetických látek jako drog. V tomto případě se jedná o zařazení 33 nových drog na seznam návykových látek, který je uveden v rámci příloh č. 1, 4. a 7.

Zákon nabývá účinnosti dnem 22. 4. 2011.

29-04-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních a zákona o správních poplatcích

Dne 22. 4. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 105/2011 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Novela je dle důvodové zprávy reakcí zákonodárce na kritickou situaci na Uznávací jednotce Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s přijímáním žádostí o prodloužení platnosti osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu. Změny mají zdravotnickým pracovníkům zajistit vydání osvědčení ve správních lhůtách. Dochází také ke zpřesnění definice pojmu bez odborného dohledu tak, aby byl v souladu s potřebami praxe.

Zákon nabývá účinnosti dnem 22. 4. 2011.

29-04-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela celního zákona, zákona o Celní správě a zákona o rybářství

Dne 22. 4. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 104/2011 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů.
Zákonodárce dle důvodové zprávy přijetím zákona reaguje na některé v dosavadní aplikační praxi celními orgány identifikované problémy spojené s aplikací některých ustanovení, přizpůsobuje terminologii zákona právní úpravě EU, zohledňuje konsekvence související s přijetím a účinností nového daňového řádu či upravuje ustanovení o správních deliktech do podoby souladné se Zásadami právní úpravy přestupků a jiných správních deliktů v zákonech upravujících výkon veřejné správy.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2011.

29-04-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela vyhlášky o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy

Dne 26. 4. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 111/2011 Sb., vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů.
Ministerstvo zdravotnictví novelizací reaguje na směrnici Komise 2011/8/EU ze dne 28. 1. 2011, kterou se mění směrnice 2002/72/ES, pokud jde o omezení používání bisfenolu A v plastových kojeneckých láhvích.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2011.

Infodeska.cz