Právní aktuality 21.10.2011 - 1.11.2011


31-10-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela vyhlášky, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Dne 27. 10. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 317/2011 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Novela je jednak projevem transpozice směrnice 2008/96/ES, o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury, do českého právního řádu, kterou má dokončovat, naplňuje ale také zmocnění vložená do zákona o pozemních komunikacích zákonem č. 152/2011 Sb.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 27. 10. 2011.

31-10-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Nařízení vlády o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2012

Dne 27. 10. 2011 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 316/2011 Sb. nařízení vlády o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2012.

Vláda nařízením vydaným podle § 6a odst. 2 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění pozdějších předpisů, stanovila pro rok 2012 limit prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů ve výši 11 700 000 000 Kč.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 27. 10. 2011.

25-10-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Nařízení vlády o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E

Dne 25. 10. 2011bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 315/2011 Sb. nařízení vlády o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E.

Nařízení vydané k provedení zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních, ve znění pozdějších předpisů, upravuje proces zjištění totožnosti a stavu žadatele před zahájením zkoušky odborné způsobilosti o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E, průběh teoretické části zkoušky, průběh praktické části zkoušky a celkové vyhodnocení zkoušky.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012.

25-10-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela vyhlášky o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu

Dne 21. 10. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 312/2011 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu.

Dosavadní aplikační praxe dle důvodové zprávy ukázala, že některá ustanovení vyhlášky jsou již věcně překonaná a po administrativní stránce zbytečně zatěžující. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy tedy v novele přistoupilo k úpravě těch ustanovení, která již neodpovídala současné praxi a byla z hlediska posuzování žádostí ministerstvem a Akreditační komisí nadbytečná, představující pro žadatele o akreditaci studijního programu zbytečnou administrativní zátěž. Doplnilo rovněž některá ustanovení, která z jeho pohledu ve vyhlášce naopak chyběla.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2011.

25-10-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Sdělení, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2012

Dne 21. 10. 2011 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 310/2011 Sb. sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2012.

Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělením dle § 22 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění vyhlásilo, že v roce 2012 činí výše první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu 838 Kč, výše druhé redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu 1.257 Kč a výše třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu 2.514 Kč.

25-10-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o stanovení podmínek vyšetřování skotu na bovinní spongiformní encefalopatii v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa

Dne 21. 10. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 309/2011 Sb. vyhláška o stanovení podmínek vyšetřování skotu na bovinní spongiformní encefalopatii v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa.

Vyhláška vydaná Ministerstvem zemědělství k provedení § 75 odst. 3 veterinárního zákona upravuje podmínky vyšetřování skotu na bovinní spongiformní encefalopatii v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa, včetně věkové hranice skotu, který musí být na bovinní spongiformní encefalopatii vyšetřen, a dále výši částky, o kterou se zvyšuje náhrada nákladů spojených s výkonem prohlídky jatečných zvířat a masa v případě prohlídky skotu, který musí být na bovinní spongiformní encefalopatii vyšetřen.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 21. 10. 2011.

25-10-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela veterinárního zákona

Dne 21. 10. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 308/2011 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

Novela přináší do dosavadní právní úpravy především věcné změny, které navrhly zájmové organizace sdružující například provozovatele potravinářských podniků nebo chovatele hospodářských zvířat, nebo jejichž potřeba vyplynula z dosavadní aplikační praxe orgánů veterinární správy.

Vedle veterinárního zákona dochází také k návazné novelizaci zákona o správních poplatcích a zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Zákon s výjimkou jednoho bodu nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012.

Infodeska.cz