Právní aktuality 20.8.2014 - 25.8.2014


Dohoda mezi ČR a Irákem o hospodářské spolupráci a podpoře obchodu(25.08.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv

Dne 18.8.2014 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv publikováno pod č. 42/2014 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Irácké republiky o hospodářské spolupráci a podpoře obchodu.

Dohoda uzavřená v Praze dne 11.10.2012 má dopomoci rozšiřovat a rozvíjet hospodářskou a obchodní výměnu mezi oběma zeměmi s tím, že se smluvní strany zavázaly podniknout veškerá nezbytná opatření k tomuto směřující. V konkrétnějších rysech má jít o podporu a usnadnění pořádání a účasti na mezinárodních a stálých veletrzích a specializovaných výstavách pořádaných v obou zemích, o rozvoj obchodní výměny a vzájemné hospodářské spolupráce v oblasti průmyslu, nerostných surovin, zpracování ropy, elektrické energie, zemědělství, stavebnictví, bytové výstavby, financí, plánování, vědy a techniky, dopravy, komunikací, lékařského vybavení a environmentálních technologií, ale také o spolupráci mezi obchodními a průmyslovými komorami, institucemi, společnostmi, organizacemi a svazy či o rozvoj obchodní výměny a investic.

Dohoda vstoupila v platnost dnem 3.3.2014.

Nařízení o nových službách v osobní železniční dopravě(25.08.2014, Mgr. Martin Glogar)

Z Úředního věstníku EU

Dne 12.8.2014 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 239, str. 1 – 10, publikováno prováděcí nařízení Komise (EU) č. 869/2014 ze dne 11.8.2014 o nových službách v osobní železniční dopravě.

Členské státy EU v souladu se směrnicí 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru otevřely své trhy pro služby mezinárodní osobní železniční dopravy poskytované kterýmkoli železničním podnikem, kterému byla vydána licence podle uvedené směrnice. V průběhu mezinárodní osobní železniční dopravy mají železniční podniky oprávnění k nástupu cestujících na kterékoli stanici umístěné na mezinárodní trase a výstupu cestujících na jiné takové stanici, včetně stanic umístěných v témže členském státě. Takové zavedení nových mezinárodních spojů by však nemělo být využito k otevření trhu pro služby vnitrostátní osobní dopravy, mělo by se zaměřit pouze na zastávky doplňující mezinárodní službu; hlavním účelem nových spojů by totiž měla být přeprava cestujících na mezinárodní trase. Regulační subjekt, jenž bude zřizován každým členským státem, by měl na žádost příslušných orgánů nebo dotčených železničních podniků rozhodovat o hlavním účelu navrhované nové služby. Stejně tak by měl rozhodovat, zda by navrhovaná nová služba v mezinárodní osobní železniční dopravě ohrozila hospodářskou vyváženost smlouvy o veřejných službách, neboť otevření mezinárodní osobní železniční dopravy hospodářské soutěži může mít důsledky pro organizaci a financování osobní železniční dopravy provozované na základě smlouvy o veřejných službách podle evropského nařízení č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici.

A právě nové nařízení stanovuje podrobný postup a kritéria, které je nutno dodržovat při rozhodování jednak o tom, zda hlavním účelem služby v železniční dopravě je přeprava cestujících mezi stanicemi umístěnými v různých členských státech, ale také o tom, zda je mezinárodní osobní železniční dopravou ohrožena hospodářská vyváženost smlouvy o veřejných službách v železniční dopravě. Nařízení se však nevztahuje na služby organizované podnikem za účelem přepravy svých vlastních zaměstnanců do práce a zpět ani na služby, na které se veřejnosti neprodávají jízdenky.

Nařízení vstoupilo v platnost dnem 1.9.2014, použije se od 16.6.2015.

Nařízení, kterým se provádí nařízení č. 168/2013, pokud jde o správní požadavky na schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem s těmito vozidly(25.08.2014, Mgr. Martin Glogar)

Z Úředního věstníku EU

Dne 22.8.2014 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 249, str. 1 a násl., publikováno prováděcí nařízení Komise (EU) č. 901/2014 ze dne 18.7.2014, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013, pokud jde o správní požadavky na schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem s těmito vozidly.

Nařízení v podrobnostech stanovuje opatření uvedená v článku 72 daného nařízení č. 168/2013, a to za účelem zavedení jednotných podmínek provádění správních požadavků na schvalování nových dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků zkonstruovaných a vyrobených pro taková vozidla. Stejně tak stanovuje správní požadavky na uvádění na trh a uvádění do provozu dílů a zařízení, jež mohou představovat vážné nebezpečí pro správné fungování základních systémů.

Ideou bylo, v zájmu srozumitelnosti, předvídatelnosti, racionality a zjednodušení a za účelem snížení zátěže pro výrobce vozidel, na základě stávající praxe dále zjednodušit a standardizovat dokumenty používané v rámci postupů schvalování typu. Od doby, kdy byly směrnicí o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel stanoveny šablony používané pro schvalování typu, se totiž ve vozidlech objevily nové technologie, například elektromotory nebo zavedení emisních úrovní Euro. V důsledku toho byla indikována potřeba tyto šablony upravit.

Nařízení vstupuje v platnost dnem 11.9.2014, použije se od 1.1.2016.

Novela vyhlášky o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou(25.08.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 25.8.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 173/2014 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Důležitou změnou, kterou dle důvodové zprávy novela provádí, je úprava § 6 vyhlášky, kdy se, v rámci zkoušky z českého jazyka a literatury, zvyšuje minimální počet literárních děl ve školním katalogu ze čtyř desítek na šest, a to v souladu s katalogem požadavků pro zkušební předmět český jazyk a literatura platným pro konání maturitních zkoušek od školního roku 2014/2015. Tato změna se tak má poprvé použít pro dílčí ústní zkoušku z českého jazyka a literatury konanou v jarním zkušebním období roku 2015.

Další změna reflektuje požadavek ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu i zkušenosti ředitelů některých středních škol a vyučujících českého jazyka a literatury. Nově se totiž přiznává uzpůsobení konání povinné maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury ve formě navýšení času při vypracování didaktického testu a písemné práce a možnosti použít překladový slovník a Slovník spisovné češtiny výrazně širší skupině žáků-cizinců. Od jarního zkušebního období 2015 se má takové uzpůsobení týkat všech žáků-cizinců, kteří v České republice pobývají nepřetržitě po dobu kratší než čtyři roky bezprostředně před konáním maturitní zkoušky. Dříve šlo jen o roky dva.

Co se týče dalších změn, jde například o stanovení nejzazšího termínu, dokdy musí v jarním zkušebním období Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání a ředitel školy žákovi sdělit hodnocení dílčí zkoušky konané formou písemné práce z českého jazyka a literatury či z cizích jazyků, aby ve všech případech mohly být dodrženy podmínky práva žáků podat ve lhůtě žádost o přezkum výsledku písemné práce. Další změny se týkají například bezpečnostních schránek s maturitní zkušební dokumentací, protokolu o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka, vyplácení odměny předsedům zkušebních maturitních komisí, školním maturitním komisařům a hodnotitelům písemných prací, zveřejnění jednotného zkušebního schématu pro jarní zkušební období, ale i dalšího.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.9.2014.

Novela vyhlášky o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob(25.08.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 20.8.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 171/2014 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů.

Dle důvodové zprávy byla novela zpracováno především proto, aby byl v podzákonné rovině příslušně zohledněn zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi. Ten byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 135/2014 Sb. a je jím realizována transpozice evropské směrnice 2013/36/EU o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky (tzv. „CRD IV“) a adaptace právního řádu na evropské nařízení č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky (tzv. „CRR“). Novela má rovněž adekvátně reagovat například na nový zákon o obchodních korporacích, na jím nově zavedenou terminologii a také skutečnost, že již nerozlišuje mezi tzv. faktickým a smluvním koncernem a nepoužívá pojem ovládací smlouva, nebo na změnový zákon v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.9.2014.

Smlouvy o spolupráci v boji proti trestné činnosti s Bosnou a Hercegovinou a Izraelem (25.08.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv

Dne 24.7.2014 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv publikováno pod č. 40/2014 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, zejména terorismu, nelegálnímu obchodu s omamnými a psychotropními látkami a organizované trestné činnosti a pod č. 41/2014 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Státem Izrael o spolupráci v boji proti trestné činnosti.

Účelem první ze smluv podepsané v Sarajevu dne 12.9.2013 je, s ohledem na znepokojení nad nadnárodním šířením trestné činnosti, posílit spolupráci při prevenci a odhalování trestných činů a při zjišťování jejich pachatelů. Má tak být činěno zejména prostřednictvím výměny strategických a operativních informací a přímých kontaktů mezi příslušnými orgány obou smluvních států.

Také druhá ze smluv podepsaná dne 7.10.2013 v Jeruzalémě byla uzavřena s cílem prohloubit a posílit spolupráci mezi policejními a dalšími příslušnými českými a izraelskými orgány v obdobném smyslu.

Obě mezinárodní smlouvy vstoupily v platnost dnem 1.8.2014.

Infodeska.cz