Právní aktuality 20.3.2012 -2.4.2012


29-03-2012 ::: Nový Občanský zákoník

Dne 22.3.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 89/2012 Sb. zákon občanský zákoník.

Nový občanský zákoník publikovaný pod symbolickým číslem odkazujícím na rok Sametové revoluce a počátek procesu znovuobnovení demokratického zřízení našeho státu je značně rozsáhlým dílem, které společně s novým zákonem o obchodních korporacích a novým zákonem o mezinárodním právu soukromém představuje výsledek dlouholetých snah o rekodifikaci veškerého soukromého práva a intenzivní práce na ní. Jeho tvůrci si dle důvodové zprávy kladli za cíl vytvořit především standardní občanský zákoník kontinentálního typu, který bude co do celkového pojetí i co do úpravy jednotlivých základních institutů konvenční vůči standardním úpravám kontinentální Evropy s respektem k tradici středoevropského právního myšlení. Klíčovým pak má být kategorický rozchod s právními tradicemi totalitarismu, což se má projevit především v diskontinuitě vůči "socialistickým" občanským zákoníkům z let 1950 a 1964. Byť byl současný občanský zákoník po roce 1989 rozsáhle novelizován, přesto jej tvůrci nového občanského zákoníku považují především z hlediska jeho materialistického pojetí za nevyhovující.

Svými závěrečnými ustanoveními zákon vedle dosavadního občanského zákoníku ruší ke dni své účinnosti také zákoník obchodní a další více než dvě stovky právních předpisů či některých jejich částí, ve většině případů novelizujících rušené právní předpisy.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2014.

29-03-2012 ::: Zákon o obchodních korporacích

Dne 22.3.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 90/2012 Sb. zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Zákon byl společně s novým občanským zákoníkem a zákonem o mezinárodním právu soukromém připraven a přijat v rámci procesu rekodifikace veškerého soukromého práva. Oproti předchozímu obchodnímu zákoníku je koncipován tak, že principielně respektuje výsostné postavení občanského zákoníku ve smyslu co možná nejdůslednějšího zamezení duplicitě institutů občanského a obchodního práva. Cílem tvůrců obou zákonů bylo v souzvuku práva občanského a obchodního vytvořit koherentní a harmonickou úpravu soukromého práva. Jak je uvedeno v důvodové zprávě, zákon nevytváří paralelní soukromoprávní kodifikaci svébytně oproti občanskému zákoníku upravující dílčí otázky. Naopak, vychází z teze obchodní právo celkově dekodifikovat v tom smyslu, že se zaměřuje pouze na nejnutnější právní problematiku, která se zásadně nedotýká oblastí života upravených občanským právem.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2014.

29-03-2012 ::: Zákon o mezinárodním právu soukromém

Dne 22.3.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 91/2012 Sb. zákon o mezinárodním právu soukromém.
Zákon byl společně s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích připraven a přijat v rámci procesu rekodifikace veškerého soukromého práva. Jak uvádí důvodová zpráva, dosavadní právní úprava nepůsobila v praxi významnější potíže ani nebyly vyslovovány výraznější požadavky na její změnu. Nicméně, v souvislosti s tak zásadní změnou právního řádu, jakou je právě rekodifikace soukromého práva, se stala dosavadní právní úprava mezinárodního práva soukromého zastaralou a potřeba nahradit ji právní úpravou novou se ve světle tohoto ukázala být nezbytnou.
Zákon tedy nově v poměrech s mezinárodním prvkem upravuje, právním řádem kterého státu se řídí soukromoprávní poměry, a to včetně používání jiných předpisů než určeného rozhodného práva, právní postavení cizinců a zahraničních právnických osob v soukromoprávních poměrech, pravomoc a postup soudů a jiných orgánů při úpravě těchto poměrů a rozhodování o nich, a to včetně postupu v řízení, jestliže je mezinárodní prvek jen v řízení samotném, uznávání a výkon cizích rozhodnutí, právní pomoc ve styku s cizinou, některé záležitosti týkající se úpadku, a nakonec některé záležitosti týkající se rozhodčího řízení včetně uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů.

29-03-2012 ::: Zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur

Dne 20.3.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 85/2012 Sb. zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů.

Zákon je projevem transpozice směrnice EP a Rady 2009/31/ES o geologickém ukládání oxidu uhličitého, když upravuje práva a povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob v oblasti ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a výkon státní správy s tím související. Nevztahuje se však na ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur s celkovou zamýšlenou úložnou kapacitou nižší než 100 kilotun prováděné za účelem výzkumu, vývoje nebo zkoušení nových výrobků a postupů. Zákonem je současně měněno několik dalších zákonů, mezi nimi např. horní zákon, zákon o geologických pracích, zákon o posuzování vlivů na životní prostředí či zákon o odpadech.
Zákon nabývá účinnosti dnem 19.4.2012.

29-03-2012 ::: Novela zákona o rodině

Dne 20.3.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 84/2012 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.

Novelizační zákon je reakcí zákonodárce na nález Ústavního soudu ve věci projednávané pod spisovou značkou Pl. ÚS 15/09-2, který byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 244/2010 Sb. Tímto nálezem Ústavní soud zrušil s účinností od 31.12.2011 ustanovení § 57 odst. 1 zákona o rodině, které stanovilo, že manžel může do šesti měsíců ode dne, kdy se dozví, že se jeho manželce narodilo dítě, popřít u soudu, že je jeho otcem. Ústavní soud poukázal na to, že daná šestiměsíční lhůta není pro manžela matky dostatečná, když jednak nelze vycházet z presumpce, že právní otec musel nebo měl vědět všechny relevantní skutečnosti pro případný zájem na popření otcovství v okamžiku, kdy se o narození dítěte manželce dozvěděl, jednak nelze klást na manžela požadavek, aby preventivně v období prvních šesti měsíců od narození dítěte přezkoumával, zda určité okolnosti svědčí pro závěr, že není biologickým otcem dítěte. Účinnost svého derogačního výroku tehdy Ústavní soud odložil na konec roku 2011, aby tak poskytl zákonodárci dostatečně dlouhou dobu k přijetí právní úpravy nové, ústavně konformní.

Novou právní úpravu se v dané lhůtě přijmout nepodařilo, přichází až nyní v podobě právě publikovaného novelizačního zákona. Novela především nově definuje lhůtu manžela pro popření otcovství, když je stanovena jednak subjektivní šestiměsíční lhůta běžící ode dne vzniku důvodných pochybností o tom, že je otcem dítěte, jednak lhůta objektivní v délce tří let od narození dítěte. Novela provádí také další změny, nově je např. formulován § 62 obsahující právní úpravu pravomoci nejvyššího státního zástupce navrhovat popření otcovství v případě, kdy lhůta některému z rodičů již uplynula.
Zákon nabývá účinnosti dnem 20.3.2012.

Infodeska.cz