Právní aktuality 20.11.2014 - 25.11.2014


Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi(25.11.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 19.11.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 252/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Zákonodárce právě publikovanou novelou realizuje svou snahu upravit systém výplaty doplatku na bydlení na základě poznatků z dosavadní praxe tak, aby byla lépe reflektována reálná situace. Doplatek na bydlení je totiž jednou z dávek, kterou stát přispívá na náklady na bydlení osobám, jež se ocitly bez prostředků a nemohou si bydlení zabezpečit, a to ani s poskytnutým příspěvkem na bydlení ze systému státní sociální podpory. Dle důvodové zprávy se do uvedené situace osoby dostávají jak z objektivních důvodů, například při ztrátě zaměstnání či změně zdravotního stavu, tak i z důvodů subjektivních. Mezi takové náleží například nevhodný životní styl, závislosti na návykových látkách a podobně. V současné době má docházet k progresivnímu nárůstu poskytovaného doplatku na bydlení, a to nejenom z důvodu dopadů ekonomické krize, ale i proto, že se řada občanů naučila určité výhody zákona o pomoci v hmotné nouzi využívat.

Situace měla dospět do stavu, kdy je potřeba určitých zpřísnění při posuzování situace hmotné nouze osoby pro účely doplatku na bydlení na straně jedné, ale také zjednodušení řízení o doplatku na bydlení na straně druhé. Praxe totiž měla poukázat na doslova nutnost některá ustanovení předmětné právní úpravy zpřesnit do té míry, aby umožňovala jednotný postup pro řešení situace hodnocení nároku na doplatek na bydlení a určování jeho výše. Primárním cílem novely, jak již bylo předestřeno, je tak zjednodušit řízení o doplatku na bydlení, zamezit vyplácení doplatku na bydlení do nevyhovujících prostor a zvýšit motivaci osob k řešení své nepříznivé bytové sociální situace.

Konkrétně se změny týkají například stanovení okruhu společně posuzovaných osob, stanovení výše odůvodněných nákladů na bydlení tak, aby byl v rámci jednoho bytu či jiného než obytného prostoru poskytnut pouze jeden doplatek na bydlení, započítávání dávek z důchodového pojištění pro účely dávek pomoci v hmotné nouzi v neúplné výši, zpřesnění rozhodného období v měsíci podání žádosti o opakující se dávku a v období jejího poskytování, hodnocení využití zvýšení příjmu vlastním přičiněním, odejmutí opakující se dávky při neuplatnění majetku, pohledávek či nároků, zpřesnění samotných podmínek nároku na doplatek na bydlení, definice bytu, ubytovacího zařízení a jiného než obytného prostoru, které se doplňují, standardů kvality bydlení jiného než obytného prostoru a úpravy jejich kontroly, časového omezení poskytování doplatku na bydlení či třeba dokladů nezbytných k žádosti o opakující se dávky pomoci v hmotné nouzi.

Vedle zákona o pomoci v hmotné nouzi je novelizován rovněž zákon o státní sociální podpoře, zákon o životním a existenčním minimu, občanský soudní řád a zákon o ochraně veřejného zdraví.

Zákon nabývá účinnosti, s výjimkou některých ze svých ustanovení, dnem 1.1.2015.

Novela zákona o státní sociální podpoře(25.11.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 19.11.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 253/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Aktuální změna zákona o státní sociální podpoře se týká porodného jakožto jednorázové dávky, kterou se oprávněné osobě přispívá na náklady v souvislosti s narozením dítěte. Aktuálně se porodné vyplácí pouze na první živě narozené dítě či s ním současně narozené děti a podléhá testu příjmu, když nárok na dávku má oprávněná osoba pouze v případě, že rozhodný příjem nepřevyšuje 2,4násobek životního minima rodiny. Zákonodárce však dospěl k přesvědčení, že je potřeba provést takové úpravy dávky, které budou znamenat nárok na ně jednak pro širší okruh rodin, jednak aby těmto rodinám mohlo být vyplaceno porodné též z titulu narození v pořadí druhého dítěte.

Konkrétně se tak změny týkají především zákonného koeficientu limitujícího výši příjmu rodiny pro nárok na dávku, který je navyšován, nároku na porodné, jenž je rozšiřován i na případy narození druhého dítěte, výše porodného na druhé dítě, okruhu oprávněných osob a jejich výslovné úpravy či rozšíření nároku na porodné z důvodu převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů o další případy.

Primárním cílem všech zákonem prováděných změn je pak, dle důvodové zprávy, podpořit rodiny s malými dětmi v situaci, kdy se jim jednorázově zvýší náklady v souvislosti s narozením dítěte, a za tímto účelem upravit podmínky nároku na danou dávku tak, aby na porodné dosáhly, oproti dosavadnímu stavu, i další rodiny.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2015.

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině(25.11.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 14.11.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 247/2014 Sb. zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.

Dle svého úvodního ustanovení zákon zcela nově upravuje podmínky, za nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, podmínky pro získání oprávnění k poskytování této služby a s tím spojený výkon veřejné správy. Službou péče o dítě v dětské skupině jakožto novým typem služby se přitom rozumí činnost spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte a na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.

Cílem zákonodárce bylo rozšířit dosavadní škálu služeb péče o předškolní děti i o další možnosti, zvýšit místní i cenovou dostupnost služeb péče o děti a stanovit podmínky pro právní oblast služeb péče o děti dosud právně neregulovanou.

Dalším z cílů, které byly podle důvodové zprávy přijetím nové právní úpravy sledovány, bylo udržení kontaktu rodiče se zaměstnáním v době, kdy pečuje o dítě, a jeho postupný návrat na trh práce s ohledem na jeho strategii v oblasti slaďování profesního, rodinného a osobního života bez nutnosti rezignace na rodičovskou roli. Opatření má mít také pozitivní vliv na děti, o které bude pečováno za podmínek garance kvality služby, a přispět ke snížení rizika ohrožení chudobou a nedostatkem příjmů v případě, že rodič je delší dobu mimo trh práce. Zákonem je rovněž novelizován zákon o inspekci práce, zákon o ochraně veřejného zdraví, zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a zákon o daních z příjmů.

Prezident republiky projevil vůči zákonu své výhrady, nepodepsal jej a vrátil zpět Poslanecké sněmovně k dalšímu projednání. Ta však na své schůzi dne 4.11.2014 jeho veto přehlasovala a na zákonu setrvala. Zákon tak nabude účinnosti dnem 29.11.2014.

Změnový zákon k novému služebnímu zákonu(25.11.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 14.11.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 250/2014 Sb. zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě.

Zákon o státní službě upravující právní poměry státních zaměstnanců vykonávajících ve správních úřadech státní správu, organizační věci státní služby, služební vztahy státních zaměstnanců, odměňování státních zaměstnanců, řízení ve věcech služebního poměru a organizační věci týkající se zaměstnanců ve správních úřadech, kteří pracují v základním pracovněprávním vztahu, byl ve Sbírce zákonů publikován na začátku listopadu, a to pod č. 234/2014 Sb. Právě vydaný zákon na něj úzce navazuje, když provádí v českém právním řádu úpravy, jež bylo nezbytné v ostatních právních předpisech v souvislosti s novým služebním zákonem provést. Změny se přímo týkají více než šesti desítek zákonů.

Zrušuje se rovněž zákon č. 309/2002 Sb., což byl zase změnový zákon k zákonu č. 218/2002 Sb., tedy ke služebnímu zákonu předchozímu, tomu, jenž nikdy své účinnosti nenabyl.

Zákon nabývá účinnosti, stejně jako nový zákon o státní službě, dnem 1.1.2015.

Infodeska.cz