Právní aktuality 20.9.2011- 29.9.2011


27-09-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela vyhlášky o jakosti a evidenci pohonných hmot

Dne 26. 9. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 278/2011 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot).

Novela je projevem transpozice čl. 3 směrnice 98/70/ES, ve znění směrnice 2009/30/ES, do českého právního řádu, když dle důvodové zprávy reaguje na výsledky žádosti České republiky o výjimku z tlaku par benzinu s obsahem bioethanolu v letním období. Má také do jisté míry sjednocovat odbornou terminologii uvedenou ve vyhlášce s terminologií, kterou užívá zákon o pohonných hmotách.

Vyhláška nabývá s několika výjimkami účinnosti dnem 1. 10. 2011.

27-09-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Nařízení o stanovení vzoru průkazu kontrolujícího Úřadu pro ochranu osobních údajů

Dne 26. 9. 2011 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 277/2011 Sb. nařízení vlády o stanovení vzoru průkazu kontrolujícího Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Vláda nařízením vydaným na základě zmocnění v § 38 odst. 5 zákona o ochraně osobních údajů stanovila nový vzor průkazu kontrolujícího.

Dosavadní právní úprava prezentovaná nařízením vlády č. 8/2005 Sb. se dnem účinnosti nové vyhlášky zrušuje, platnost služebních průkazů vydaných dle nařízení č. 8/2005 Sb. končí uplynutím dne 31. 12. 2011.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2011.

27-09-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2012

Dne 26. 9. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 275/2011 Sb. vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2012.

Tak jako každý rok, Český statistický úřad vydává na základě zmocnění v § 27 písm. b) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášku obsahující program statistických zjišťování dle § 10 uvedeného zákona na rok následující, tentokrát tedy na rok 2012.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012.

27-09-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí
Dne 23. 9. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 274/2011 Sb. vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí.

Česká národní banka vyhlášku vydává k provedení zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí, když jí stanoví počty tuzemských bankovek a mincí v souvislosti s požadavkem na jejich balení a způsob jejich balení, standardy zpracování tuzemských bankovek a mincí, popis míry opotřebení a poškození tuzemských bankovek a mincí nevhodných pro další oběh a způsob jejich předávání ČNB, postup při zadržování podezřelých bankovek a mincí, náležitosti potvrzení o jejich zadržení a postup při jejich předávání ČNB, rozsah specifikace transakce provedené neanonymním zařízením, postup při výměně tuzemských bankovek, které nejsou celé nebo celistvé, podmínky, za kterých lze zhotovit nebo prodat reprodukce tuzemských nebo cizozemských bankovek a mincí a předměty úpravou je napodobující, vzor formuláře žádosti o povolení ke zpracování tuzemských bankovek a mincí a obsah jeho příloh, vzor formuláře oznámení změny a obsah jeho příloh, způsob plnění požadavků na řídicí a kontrolní systém úvěrové instituce provádějící pokladní operace a zpracovatele tuzemských bankovek a mincí v oblasti zpracování tuzemských bankovek a mincí, rozsah, strukturu, formu, způsob a lhůty předkládání informací o místech, v nichž zpracování tuzemských bankovek a mincí probíhá, o zařízeních používaných pro zpracování tuzemských bankovek a mincí, o změnách těchto zařízení a o zpracování tuzemských bankovek a mincí a druhy a náplň kurzů, obsah závěrečných testů, organizační a technické předpoklady pro pořádání kurzů pověřenou osobou a náležitosti osvědčení.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 23. 9. 2011.

27-09-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela vyhlášky o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

Dne 23. 9. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 273/2011 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k novelizaci přistoupilo po vyhodnocení průběhu maturitních zkoušek konaných ve školním roce 2010/2011.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. 9. 2011.

27-09-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Nařízení o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Dne 23. 9. 2011 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 272/2011 Sb. nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Nařízení je projevem transpozice směrnice EP a Rady 2002/44/ES a směrnice EP a Rady 2003/10/ES, když upravuje hygienické limity hluku a vibrací na pracovištích, způsob jejich zjišťování a hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance, hygienické limity hluku pro chráněný venkovní prostor, chráněné venkovní prostory staveb a chráněné vnitřní prostory staveb, hygienické limity vibrací pro chráněné vnitřní prostory staveb a způsob měření a hodnocení hluku a vibrací pro denní a noční dobu. Na některé typy hluků se však nařízení nevztahuje.

Nařízením se nahrazuje dosavadní právní úprava prezentovaná nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které se s účinností nového nařízení zrušuje.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2011.

Infodeska.cz