Právní aktuality 20.7.2011- 25.7.2011


25-07-2011 ::: Novela zákona o ochraně ovzduší

Dne 22.7.2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 221/2011 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

Novela je dle důvodové zprávy transpozicí právních předpisů ES upravujících použití biopaliv jako složek automobilových benzinů, motorové nafty a dalších (směsných) paliv sloužících k pohonu motorových vozidel a stanovujících kritéria udržitelnosti biopaliv a biokapalin; především pak směrnice 2009/30/ES a směrnice 2009/28/ES. Novelizovaná právní úprava má přispět ke snížení emisí skleníkových plynů.

Vedle zákona o ochraně ovzduší je novelizován také zákon o spotřebních daních.

Zákon nabývá účinnosti dnem 22.7.2011 s výjimkou některých jeho ustanovení nabývajících účinnosti dnem 1.1.2012.

25-07-2011 ::: Novela zákona o důchodovém pojištění

Dne 22.7.2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 220/2011 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Zákon je reakcí zákonodárce na nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 8/07, který byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 135/2010 Sb. a kterým Ústavní soud shledal ustanovení § 15 zákona o důchodovém pojištění ve znění účinném v době rozhodnutí zakotvující způsob stanovení výpočtového základu, z něhož se vypočítává procentní výměra důchodu, a tedy i výši tzv. redukčních hranic, protiústavním. Zákon má zajistit soulad zákona o důchodovém pojištění s nálezem Ústavního soudu, a to především posílením vztahu mezi zaplaceným pojistným na důchodové pojištění a výší důchodu z důchodového pojištění.

Vedle zákona o důchodovém pojištění je novelizován také zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu a zákon o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945.

Zákon nabývá účinnosti dnem 30.9.2011 s výjimkami dle jeho čl. VI.

25-07-2011 ::: Novela zákona o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví, zákona o České obchodní inspekci a zákona o ochraně spotřebitele

Dne 22.7.2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 219/2011 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Zákonodárce si dle důvodové zprávy kladl za cíl novelou relevantně reagovat na problémy spojené s aplikací některých ustanovení novelizovaných zákonů, které byly v dosavadní právně aplikační praxi celních orgánů identifikovány, ale také přizpůsobit terminologii zákona komunitární právní úpravě či nově koncipovat a tím i posílit prosazování práv k duševnímu vlastnictví v rámci ochrany spotřebitele na vnitřním trhu.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.8.2011.

25-07-2011 ::: Novela zákona o soudních poplatcích

Dne 22.7.2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 218/2011 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Zákonodárce dle důvodové zprávy k novelizaci přistoupil především z důvodu potřeby korekce soudních poplatků, jejichž současná výše odráží ekonomickou situaci před cca deseti lety. Má za to, že jejich dosavadní výše již neodrážela ekonomické a společenské změny, ke kterým v posledních deseti letech došlo, a že již nebyla dostatečně zohledněna složitost sporů a zvýšené náklady na provoz soudů. Zvýšené soudní poplatky mají také působit preventivně před podáváním šikanózních, účelových a zbytečných žalob, vedle toho mají lépe motivovat účastníky ke snaze o smírné řešení sporu.

Kromě zákona o soudních poplatcích je novelizován také zákon č. 309/2002 Sb. a občanský soudní řád. Zrušuje se rovněž vyhláška č. 117/1998 Sb., o osvobození od soudních poplatků, vyhláška č. 5/1999 Sb., o osvobození některých druhů poplatných úkonů od soudních poplatků v důsledku přírodních živelních pohrom, vyhláška č. 197/2008 Sb., kterou se vydává vzor formuláře návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu a její novelizační vyhláška č. 43/2011 Sb.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1.9.2011 s výjimkou ustanovení dle jeho čl. VI.

25-07-2011 ::: Vyhláška o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl

Dne 21.7.2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 216/2011 Sb. vyhláška o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl.

Vyhláška vydaná podle § 59 odst. 1 písm. a) vodního zákona nově stanoví náležitosti manipulačních řádů a náležitosti provozních řádů vodních děl, když nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl. Ta se s účinností nové vyhlášky zrušuje.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.8.2011.

Infodeska.cz