Právní aktuality 20.6.2011- 26.6.2011


Vyhláška vydaná dle § 159 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, upravuje způsob stanovení zvláštních technických podmínek, které zohledňují energetické a ekologické provozní dopady v případě veřejných zakázek na dodávky, jejichž předmětem jsou vozidla kategorie N1, N2, N3, M1, M2 a M3.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 6. 7. 2011.

21-06-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Nařízení vlády o stanovení harmonogramu a technického způsobu provedení opatření podle § 64 až 68 zákona o základních registrech

Dne 21. 6. 2011 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 161/2011 Sb. nařízení vlády o stanovení harmonogramu a technického způsobu provedení opatření podle § 64 až 68 zákona o základních registrech.

Nařízením vydaným dle § 69 odst. 2 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, vláda stanovila harmonogram a technický způsob provedení ověření správnosti a úplnosti údajů nezbytných pro naplnění základních registrů vedených v agendových informačních systémech, připojení agendových informačních systémů editorů a vybraných agendových informačních systémů do systému základních registrů a nakonec připojení ostatních agendových informačních systémů.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 21. 6. 2011.

20-06-2011 ::: Z Úředního věstníku EU: Nařízení o dočasné mimořádné podpoře pro odvětví ovoce a zeleniny

Dne 18. 6. 2011 bylo v Úředním věstníku EU řady L, č. 160, str. 71-79, zveřejněno prováděcí nařízení Komise (EU) č. 585/2011 ze dne 17.6.2011, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpora pro odvětví ovoce a zeleniny.

Nařízení je reakcí na krizi, kterou unijní trh se zeleninou a ovocem prochází v souvislosti se smrtelnou nákazou způsobenou enterohemoragickou Escherichií coli (E.coli), která vypukla v Německu a je spojována s konzumací určitých druhů čerstvého ovoce a zeleniny. Jelikož několik členských států a třetích zemí přijalo preventivní opatření, což společně s náhlou ztrátou důvěry spotřebitelů kvůli vnímaným rizikům pro lidské zdraví způsobuje určité narušení unijního trhu s ovocem a zeleninou, bylo rozhodnuto poskytnout v nařízení určeným organizacím producentů a producentům mimořádnou podporu na vybrané produkty.

Nařízení vstupuje v platnost dnem 18. 6. 2011.

20-06-2011 ::: Z Úředního věstníku EU: Rozhodnutí Rady o poskytnutí finanční pomoci Unie Portugalsku

Dne 17. 6. 2011 bylo v Úředním věstníku EU řady L, č. 159, str. 88-92, zveřejněno prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 30. 5. 2011 o poskytnutí finanční pomoci Unie Portugalsku (2011/344/EU).

Rozhodnutí reaguje na aktuální situaci Portugalska, které se v nedávné době ocitlo pod zvyšujícím se tlakem na finančních trzích, což vytváří narůstající obavy o udržitelnost jeho veřejných financí, kdy krize měla skutečně dramatický dopad právě také na veřejné finance. Rozhodnutí stanoví, že Unie poskytne Portugalsku půjčku ve výši maximálně 26 miliard EUR s maximální průměrnou splatností 7,5 roku. Dále také stanoví podmínky poskytnutí této podpory.

Infodeska.cz