Právní aktuality 2.9.2011- 12.9.2011


Novela má umožnit doručování téměř všech sněmovních tisků poslancům v elektronické podobě namísto podoby listinné, tištěné. Zákonodárce dle důvodové zprávy novelou jednak reaguje na dosažený pokrok v oblasti informačních technologií, jednak sleduje úsporu finančních prostředků státního rozpočtu.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2011.

12-09-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o námořní plavbě

Dne 31. 8. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 261/2011 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Novela byla dle důvodové zprávy přijata v rámci kontinuálního zajišťování slučitelnosti právního řádu ČR s právem EU, když zohledňuje především nařízení a směrnice EU tvořící tzv. III. námořní balíček; nikoliv však všechna. Zákonem se rovněž zrušuje vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 149/2001 Sb., o rekreačních jachtách.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

12-09-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o odpadech

Dne 31. 8. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 264/2011 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Novela byla dle důvodové zprávy přijata za účelem možnosti využití poplatků dle ustanovení § 37e zákona o odpadech na podporu investičních a neinvestičních akcí právnických a fyzických osob souvisejících s ochranou a zlepšováním životního prostředí.

Zákon nabývá účinnosti dnem 31. 8. 2011.

12-09-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu

Dne 31. 8. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 262/2011 Sb. zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu.
Zákon dle svého úvodního ustanovení vymezuje odboj a odpor proti komunismu, stanoví podmínky pro vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu, upravuje rehabilitace a stanoví také některé úkoly Ministerstva obrany. Zákonem je rovněž novelizován zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnosti nabývá dnem 17. listopadu 2011.

12-09-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

Dne 31. 8. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 259/2011 Sb. vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.

Ministerstvo financí vyhláškou stanovilo procento, kterým se každá obec podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daní, procento, kterým se každá obec podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o rozpočtovém určení daní, a celkové procento, kterým se obce, s výjimkou hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy a Brna, podílejí na části celostátního hrubého výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daní.

Vyhláškou se nahrazuje dosavadní právní úprava prezentovaná vyhláškou č. 245/2010 Sb., která se s účinností nové vyhlášky zrušuje.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2011.

Infodeska.cz