Právní aktuality 2.2.2011-17.2.2011


21-02-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o technických požadavcích na výrobky

Dne 18. 2. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 34/2011 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška vydaná dle § 25 odst. 2 a § 26 odst. 2 zákona o vodách s odkazem na příslušné evropské předpisy nově upravuje obsah plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik, obsah základních a doplňkových opatření pro ochranu vod podle § 23a zákona, podrobnosti etap zpracování návrhů plánů, způsob a formu zpracování předběžného vyhodnocení povodňových rizik, způsob stanovení oblastí s významným povodňovým rizikem, obsah a způsob zpracování map povodňového nebezpečí, map povodňových rizik a formy jejich zveřejnění, způsob zpřístupnění přípravných prací, návrhů plánů povodí a návrhů plánů pro zvládání povodňových rizik pro aktivní zapojení uživatelů vody a veřejnosti, a způsob zpracování výše uvedených plánů.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 4. 3. 2011, když nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláška č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod, která se zrušuje.

17-02-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela nařízení o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Dne 17. 2. 2011 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 23/2011 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.

Novelou má být dle stanoviska Legislativní rady vlády zajištěna především slučitelnost předmětné právní úpravy se směrnicemi EP a Rady 2009/60/ES a 2008/105/ES.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 4. 3. 2011.

15-02-2011 ::: Z legislativního procesu: Prezident podepsal zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry

Dne 14. 2. 2011 podepsal prezident republiky zákon ze dne 26. 1. 2011, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry.

Dle důvodové zprávy byl zákon novelizující vedle dalších zákonů především zákon o bankách přijat za účelem provedení změn v oblasti uspořádání vztahů mezi orgány dohledu odpovědnými za dohled nad přeshraničními bankovními skupinami a úvěrovými institucemi podnikajícími v jiném členském státu prostřednictvím poboček.
Publikaci zákona ve Sbírce zákonů lze očekávat v brzké době.

14-02-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv: Konsolidovaný text Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP)

Dne 14. 2. 2011 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 8/2011 Sb. m. s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje konsolidovaný text Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP).

Dohoda uzavřená dne 1. 9. 1970 v Ženevě byla přijata za účelem zlepšení podmínek pro zachování jakosti zkazitelných potravin po dobu jejich přepravy zejména v mezinárodním obchodu, když smluvní strany měly za to, že zlepšení těchto podmínek může přispět k rozvoji obchodu s takovými potravinami.

Nyní byl ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněn konsolidovaný text dohody ve znění platném od 2. 1. 2011, do něhož jsou zahrnuty změny Přílohy 1 dohody vypracované a schválené v roce 2010. Sdělením se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 28/2010 Sb. m. s.

14-02-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv: Úmluva o Mezinárodní družicové organizaci pro pohyblivé služby (IMSO)

Dne 14. 2. 2011 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 7/2011 Sb. m. s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje konsolidovaný text Úmluvy o Mezinárodní družicové organizaci pro pohyblivé služby (IMSO).

Úmluva, kterou byla zřízena Mezinárodní družicová organizace pro pohyblivé služby, byla přijata v Londýně dne 3. 9. 1976. Organizace byla založena za účelem zajistit trvalé poskytování služeb globální námořní tísňové a bezpečnostní družicové komunikace, poskytovat služby bez diskriminace dle státní příslušnosti, konat výlučně pro mírové účely, hospodařit způsobem slučitelným se spravedlivou hospodářskou soutěží apod.

Pro ČSSR, která k úmluvě přistoupila, vstoupila v platnost dnem 7. 12. 1988. Následně byly v několika etapách přijímány změny úmluvy, ve Sbírce mezinárodních smluv byl nyní zveřejněn překlad konsolidovaného textu Úmluvy ve znění platném k 31. 7. 2001, do něhož jsou změny promítnuty.

11-02-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech

Dne 11. 2. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 22/2011 Sb. vyhláška o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech.

Vyhláška byla Českým telekomunikačním úřadem vydána k provedení ust. § 113 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích, přičemž impulzem bylo jeho nové znění určené novelizačním zákonem č. 153/2010 Sb.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 26. 2. 2011.

11-02-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč vzoru 1994 a vzoru 1997

Dne 11. 2. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 21/2011 Sb. vyhláška o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč vzoru 1994 a vzoru 1997 a o změně vyhlášky č. 2/2007 Sb., o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč vzoru 1993, bankovek po 100 Kč vzoru 1993, bankovek po 200 Kč vzoru 1993 a bankovek po 500 Kč vzoru 1993.
Česká národní banka vyhláškou stanovila, že se platnost bankovek po 50 Kč vzoru 1994 a bankovek po 50 Kč vzoru 1997 ukončuje dnem 31. 3. 2011. Současně stanovila podmínky, za jakých je možné bankovky vyměnit.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2011.

07-02-2011 ::: Z Úředního věstníku EU: Prováděcí rozhodnutí Rady o poskytnutí finanční pomoci Unie Irsku
Dne 4. 2. 2011 bylo v Úředním věstníku EU řady L, č. 30, str. 34-39, zveřejněno prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 7. 12. 2010 o poskytnutí finanční pomoci Unie Irsku (2011/77/EU).

Z důvodu vážného hospodářského a finančního narušení, kdy se Irsko v nedávné době ocitlo pod zvyšujícím se tlakem na finančních trzích, který je dán narůstajícími obavami o udržitelnost irských veřejných financí, požádaly irské orgány dne 21. 11. 2010 o finanční pomoc od Evropské unie a Mezinárodního měnového fondu. Na základě žádosti a dalších jednání přijala Rada dne 7. 12. 2010 rozhodnutí v tom smyslu, že Unie poskytne Irsku půjčku ve výši maximálně 22,5 miliardy EUR s průměrnou splatností maximálně 7,5 roku. V rozhodnutí jsou také stanoveny některé z podmínek, jejichž plněním je poskytnutí pomoci podmíněno.

07-02-2011 ::: Z legislativního procesu: Prezident republiky podepsal zákony

Dne 4. 2. 2011 podepsal prezident republiky sedm následujících zákonů:

- zákon ze dne 26. 1. 2011, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony (tisk PSP ČR 159/0)
- zákon ze dne 26. 1. 2011, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů (tisk PSP ČR 53/0)

- zákon ze dne 26. 1. 2011, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů (tisk PSP ČR 83/0)
- zákon ze dne 26. 1. 2011, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk PSP ČR 180/0)

- zákon ze dne 26. 1. 2011, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk PSP ČR 184/0)

- zákon ze dne 26. 1. 2011, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk PSP ČR 28/0)

- zákon ze dne 26. 1.2 011 o státním dluhopisovém programu na úhradu části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2009 převyšujícího rozpočtovaný schodek (tisk PSP ČR 169/0).

Publikaci zákonů ve Sbírce zákonů lze očekávat v brzké době.

04-02-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Žehuňský rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Dne 4. 2. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 15/2011 Sb. vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Žehuňský rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek.

Ministerstvo životního prostředí vyhláškou vydanou podle zákona o ochraně přírody a krajiny vyhlásilo Národní přírodní památku Žehuňský rybník a její ochranné pásmo. Ta se rozkládá na území Středočeského kraje v katastrálních územích Choťovice a Žehuň. Předmětem ochrany jsou pak na území národní přírodní památky Žehuňský rybník se nacházející přírodní společenstva litorálních rákosin eutrofních stojatých vod, navazujících hygrofilních až mezofilních luk a vápnitých slatinišť, vzácné a ohrožené druhy živočichů, zejména ptáků a populace kriticky ohroženého druhu živočicha vrkoče útlého, včetně jejich biotopů, vzácné a ohrožené druhy rostlin zejména populace kriticky ohrožených druhů rostlin pampelišky bavorské, pampelišky husí a pampelišky zavlažované, včetně jejich biotopů, a nakonec typy přírodních stanovišť a druhů, pro které byla přílohou č. 127 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. vyhlášena Evropsky významná lokalita Žehuňsko.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2011.

04-02-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hrabanovská černava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Dne 4. 2. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 14/2011 Sb. vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hrabanovská černava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek.

Ministerstvo životního prostředí vyhláškou vydanou dle zákona o ochraně přírody a krajiny vyhlásilo Národní přírodní památku Hrabanovská černava, která se rozkládá na území Středočeského kraje v katastrálním území Lysá nad Labem. Předmětem ochrany jsou pak na území nově vyhlášené národní přírodní památky se nacházející polabská černava na podloží sladkovodní křídy a vápnitého slatinného ložiska s mokřadními a lučními společenstvy vzácných vodních makrofyt, litorálních porostů, mírně halofilními společenstvy, společenstvy různých typů vápnitých slatinišť, společenstvy vysokých ostřic a střídavě vlhkých bezkolencových luk a rovněž širokolistých suchých trávníků a fragmenty psamofilních společenstev, vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů zejména populace kriticky ohroženého druhu rostliny šášina rezavá, včetně jejího biotopu, a nakonec typy přírodních stanovišť a druhů, pro které byla přílohou č. 32 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. vyhlášena Evropsky významná lokalita Hrabanovská černava.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2011.

04-02-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hadce u Želivky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Dne 4. 2. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 13/2011 Sb. vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hadce u Želivky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek.

Ministerstvo životního prostředí vyhláškou vydanou dle zákona o ochraně přírody a krajiny vyhlásilo Národní přírodní památku Hadce u Želivky a její ochranné pásmo. Ta se rozkládá na území Středočeského kraje v katastrálních územích Bernartice u Dolních Kralovic, Borovsko a Hulice. Předmětem její ochrany jsou pak přírodní společenstva hadcových borů a štěrbinové vegetace skal a drolin na hadcích, vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, zejména populace kriticky ohrožených druhů rostlin kuřička Smejkalova, mochna Crantzova hadcová, pomněnka úzkolistá, vítod hořký krátkokřídlý a hvozdík kartouzek hadcový, včetně jejich biotopů, a nakonec typy přírodních stanovišť a druhů, pro které byla přílohou č. 128 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb. vyhlášena Evropsky významná lokalita Želivka a které se nacházejí na území národní přírodní památky Hadce u Želivky.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2011.

02-02-2011 ::: Z Úředního věstníku EU: Rozhodnutí Komise podle směrnice 95/46/ES o odpovídající ochraně osobních údajů Státem Izrael v souvislosti s automatizovaným zpracováváním osobních údajů

Dne 1. 2. 2011 bylo v Úředním věstníku EU řady L, č. 27, str. 39-42, zveřejněno rozhodnutí Komise ze dne 31. 1. 2011 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající ochraně osobních údajů Státem Izrael v souvislosti s automatizovaným zpracováváním osobních údajů.

V souladu se směrnicí 95/46/ES jsou členské státy povinny zajistit, aby k předávání osobních údajů do třetí země docházelo, pouze pokud dotyčná třetí země zajišťuje odpovídající úroveň ochrany a pokud jsou před předáním údajů dodržovány právní předpisy členských států provádějící ostatní ustanovení směrnice. Vzhledem k uvedenému Komise přijala rozhodnutí v tom smyslu, že pro účely čl. 25 odst. 2 směrnice 95/46/ES se Izrael považuje za zemi poskytující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů předávaných z Evropské unie, pokud jde o automatizované předávání osobních údajů z Evropské unie do Izraele nebo o případy, kdy toto předávání není automatizováno, avšak tyto údaje jsou předmětem dalšího automatizovaného zpracování ve Státě Izrael.

02-02-2011 ::: Z Úředního věstníku EU: Zpráva Účetního dvora o auditu provozní efektivnosti řízení Evropské centrální banky za rozpočtový rok 2009: Řízení lidských zdrojů v ECB

Dne 29. 1. 2011 byla v Úředním věstníku EU řady C, č. 31, str. 1-13, zveřejněna jako informace Účetního dvora Zpráva Účetního dvora o auditu provozní efektivnosti řízení Evropské centrální banky za rozpočtový rok 2009: Řízení lidských zdrojů v ECB, spolu s odpověďmi Evropské centrální banky (2011/C 31/01).

Audit vycházející z článku 27.2 Protokolu o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky byl zaměřen na provozní efektivnost ECB, když předmětem zkoumání za rok 2009 byla pravidla, postupy a systémy, které ECB zavedla pro řízení svých lidských zdrojů. Jeho cílem bylo posoudit kvalitu řízení lidských zdrojů ECB.

Infodeska.cz