Právní aktuality 2.11.2011 - 8.11.2011


08-11-2011 ::: Z Úředního věstníku EU: Směrnice o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu

Dne 5. 11. 2011 byla v Úředním věstníku EU řady L, č. 288, str. 1-15, zveřejněna směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/82/EU ze dne 25. 10. 2011 o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu.

Cílem směrnice je přispět k zajištění vysoké úroveně ochrany všech účastníků silničního provozu v EU, a to usnadněním přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu, které byly spáchány s vozidlem registrovaným v jiném členském státě než je členský stát, v němž k deliktu došlo. Sankce v podobě pokut nejsou v takových případech často vymáhány. Směrnice má usnadnit právě vymáhání sankcí uložených za takové delikty. Vztahuje se na překročení nejvyšší dovolené rychlosti, nepoužití bezpečnostních pásů, nezastavení na červený signál světelného signalizačního zařízení, řízení vozidla pod vlivem alkoholu, řízení vozidla pod vlivem drog, nepoužití ochranné přilby, použití zakázaného pruhu a nedovoleného použití mobilního telefonu nebo jiného komunikačního zařízení za jízdy.

Směrnice vstupuje v platnost dnem 6. 11. 2011, členské státy mají uvést v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 7. listopadu 2013.

08-11-2011 ::: Z Úředního věstníku EU: Rozhodnutí EP a Rady o seznamu cestovních dokladů, které opravňují držitele k překročení vnějších hranic a které mohou být opatřeny vízem, a o zavedení mechanismu pro sestavování tohoto seznamu

Dne 4. 11. 2011 bylo v Úředním věstníku EU řady L, č. 287, str. 9-12, zveřejněno rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1105/2011/EU ze dne 25. 10. 2011 o seznamu cestovních dokladů, které opravňují držitele k překročení vnějších hranic a které mohou být opatřeny vízem, a o zavedení mechanismu pro sestavování tohoto seznamu.

Rozhodnutím se stanoví seznam cestovních dokladů, které opravňují držitele k překročení vnějších hranic a které mohou být opatřeny vízem, a dále mechanismus sestavování tohoto seznamu. Jedná se o seznam cestovních dokladů vydávaných třetími zeměmi, který jednak umožňuje orgánům příslušným pro provádění kontrol na hranicích ověřovat, zda je daný cestovní doklad uznáván pro účely překročení vnějších hranic ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. a) Schengenského hraničního kodexu, jednak umožňuje konzulárním pracovníkům ověřovat, zda členské státy uznávají daný cestovní doklad pro účely připojení vízového štítku. Rozhodnutím není dotčena pravomoc členských států uznávat cestovní doklady.

Rozhodnutí vstupuje v platnost a použije se od 24. 11. 2011. Ode dne, kdy Komise poprvé zveřejní seznam cestovních dokladů, se pak zrušují rozhodnutí SCH/Com-ex (98)56 a SCH/Com-ex (99)14.

08-11-2011 ::: Z Úředního věstníku EU: Evropský parlament a Rada EU stanovily podmínky přístupu k veřejné regulované službě nabízené globálním družicovým navigačním systémem vytvořeným na základě programu Galileo

Dne 4. 11. 2011 bylo v Úředním věstníku EU řady L, č. 287, str. 1-8, zveřejněno rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1104/2011/EU ze dne 25.10.2011 o podmínkách přístupu k veřejné regulované službě nabízené globálním družicovým navigačním systémem vytvořeným na základě programu Galileo.

Globální družicový navigační systém vytvořený na základě programu Galileo je civilním systémem vytvořeným podle civilních standardů na základě civilních požadavků, který má strategický význam pro nezávislost EU pokud jde o družicovou navigaci, určování polohy a určování času. Veřejná regulovaná služba (public regulated service, tzv. PRS) je službou poskytovanou globálním družicovým navigačním systémem vytvořeným na základě programu Galileo, která je určena pouze vládou schváleným uživatelům pro citlivé aplikace vyžadující účinnou kontrolu přístupu a maximální nepřetržitost služby. Rozhodnutí stanoví podmínky, za kterých mohou mít členské státy, Rada, Komise, Evropská služba pro vnější činnost, agentury Unie, třetí země a mezinárodní organizace přístup k veřejné regulované službě (PRS).

02-11-2011 ::: Z Úředního věstníku EU: Nařízení, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva

Dne 1. 11. 2011 bylo v Úředním věstníku EU řady L, č. 286, str. 1-17, zveřejněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1077/2011 ze dne 25.10.2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva.

Agentura bude odpovídat za provozní řízení Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II), Vízového informačního systému (VIS) a Eurodacu, bude jí však možné také pověřit přípravou, vývojem a provozním řízením jiných rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva.

Nařízení vstupuje v platnost dnem 21. 11. 2011, agentura pak převezme své úkoly 1. 12. 2012.

02-11-2011 ::: Z Úředního věstníku EU: Doporučení Komise o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů

Dne 29.10.2011 bylo v Úředním věstníku EU řady L, č. 283, s. 39-45, zveřejněno doporučení Komise ze dne 27.10.2011 o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2011/711/EU).

Dokument je aktualizovaným souborem doporučení určených členským státům, která prezentují opatření pro digitalizaci a zpřístupnění kulturního dědictví prostřednictvím internetu a pro uchovávání digitálních záznamů. Má přispět k rozvoji digitalizovaného materiálu z knihoven, archivů a muzeí. Dle Komise je žádoucí zajistit, aby si Evropa udržela vůdčí pozici na mezinárodním poli v oblasti kulturního a tvořivého obsahu a využila svůj bohatý kulturní materiál co možná nejlépe. Tzv. "kulturní paměť Evropy", která má být v co nejširší míře digitalizována a v digitalizované podobě uchovávána, zahrnuje tištěný materiál (knihy, časopisy, noviny), fotografie, muzejní předměty, archiválie, zvukový a audiovizuální materiál, památky či archeologická naleziště.

Doporučení se konkrétně týkají organizace a financování takové digitalizace, digitalizace a dostupnosti volných děl a autorským právem chráněného materiálu on-line, tzv. Europeany či uchovávání digitálních záznamů. V dokumentu se hovoří také o partnerství veřejného a soukromého sektoru v rámci uvedeného procesu.

02-11-2011 ::: Z Úředního věstníku EU: Nová Příloha I nařízení o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku pro rok 2012

Dne 28. 10. 20110 bylo v Úředním věstníku EU řady L, č. 282, str. 1-912, zveřejněno nařízení Komise (EU) č. 1006/2011 ze dne 27.9.2011, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.

Příloha I nařízení č. 2658/87, která obsahuje tzv. kombinovanou nomenklaturu, je nahrazena novým zněním platným od 1.1.2012. Komise každoročně přistupuje k vyhlášení nového znění kombinované nomenklatury platného vždy od prvního dne následujícího roku, když ji, jak v preambuli uvádí, v zájmu zjednodušení právních předpisů modernizuje a upravuje její strukturu, to vše za účelem zohlednění změn v požadavcích týkajících se statistiky a obchodní politiky, splnění mezinárodních závazků či přizpůsobení se technologickému a obchodnímu vývoji.

Nařízení vstupuje v platnost dnem 1. 1. 2012

Infodeska.cz