Právní aktuality 2.11.2010 - 8.11.2010


21-02-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o technických požadavcích na výrobky

Dne 18. 2. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 34/2011 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška navazující na evropskou legislativu podrobně upravuje pravidla činnosti při poskytování investičních služeb podle § 12f písm. a), § 12f písm. c), § 15 odst. 5 a § 17 odst. 4 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, pravidla jednání se zákazníky při poskytování investičních služeb podle § 15a odst. 3, § 15d odst. 4, § 15h odst. 4, § 15i odst. 5, § 15l odst. 6, § 15o odst. 2, § 15q odst. 2 a § 15r odst. 3 téhož zákona, jakož i některá pravidla činnosti a jednání se zákazníky investičního zprostředkovatele při poskytování investičních služeb podle § 32 odst. 8 písm. a) a c), opět stejného zákona.

Vyhláška se vztahuje na obchodníka s cennými papíry a investičního zprostředkovatele, když zrušuje vyhlášku č. 237/2008 Sb., o podrobnostech některých pravidel při poskytování investičních služeb.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2011.

08-11-2010 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o předkládání výkazů a dalších informací penzijními fondy České národní bance pro účely dohledu

Dne 5. 11. 2010 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 302/2010 Sb. vyhláška o předkládání výkazů a dalších informací penzijními fondy České národní bance pro účely dohledu.

Nová vyhláška stanoví obsah, formu, lhůty, způsob sestavování výkazů a způsob předkládání dalších informací penzijním fondem České národní bance pro účely dohledu. Současně se vyhláškou zrušuje vyhláška č. 93/2007 Sb., o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2011.

08-11-2010 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů byla zrušena

Dne 5. 11. 2010 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 301/2010 Sb. vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 85/1997 Sb., o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů. Vyhláška č. 85/1997 Sb. se zrušuje ke dni 1. 1. 2011.

05-11-2010 ::: Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv: Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění o účasti v adresáři veřejných klíčů ICAO pro elektronické strojově čitelné cestovní doklady a o sdílení nákladů

Dne 5. 11. 2010 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 92/2010 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění o účasti v adresáři veřejných klíčů ICAO pro elektronické strojově čitelné cestovní doklady a o sdílení nákladů.

Memorandum bylo sjednáno dne 27. 2. 2007, jménem České republiky pak bylo ve znění 7. verze podepsáno dne 2. 6. 2010.
Účelem tohoto memoranda je stanovit podmínky účasti v adresáři veřejných klíčů ICAO pro elektronické strojově čitelné cestovní doklady, o jehož vytváření byla Mezinárodní organizace civilního letectví požádána za účelem prohloubení vzájemné slučitelnosti systémů pro validaci elektronických cestovních dokladů. Memorandum pak vyjadřuje závazek účastníků zřídit a provozovat takový adresář veřejných klíčů ICAO.

Memorandum ve znění 7. verze vstoupilo pro Českou republiku v platnost dne 30. 6. 2010.

04-11-2010 ::: Z Úředního věstníku EU: Příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku pro rok 2011

Dne 29. 10. 2010 bylo v Úředním věstníku EU řady L, č. 284, str. 1-887, zveřejněno nařízení Komise (EU) č. 861/2010 ze dne 5. 10. 2010, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.

Vydané nařízení je projevem snahy v zájmu zjednodušení právní úpravy modernizovat celní a statistickou nomenklaturu, která současně splňuje požadavky společného celního sazebníku, a upravit její strukturu. Ta je měněna tak, aby zohledňovala změny v požadavcích statistiky a obchodní politiky, změny provedené za účelem splnění mezinárodních závazků, technologický a obchodní vývoj a potřebu harmonizovat či vyjasnit znění textu.
S platností od 1. 1. 2011 je tak příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 nahrazena zněním uvedeným v příloze nařízení Komise (EU) č. 861/2010.

Infodeska.cz