Právní aktuality 19.9.2014 - 24.9.2014


Novela zákona o DPH(24.09.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 12.9.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 196/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Daň z přidané hodnoty je jakožto významný nástroj veřejných financí a jeden ze základních pilířů daňové soustavy v mnoha zemích na úrovni Evropské unie vysoce harmonizována. Aktuálně je základním evropským předpisem pro oblast daně z přidané hodnoty směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty. Právě publikovaný zákon je pak především projevem transpozice nových evropských směrnic, jež směrnici 2006/112/ES mění. Jde o směrnice 2008/8/ES a 2013/61/EU, přičemž v prvním případě se změny týkají pravidel pro stanovení místa plnění u telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobě nepovinné k dani, ale také zvláštních režimů jednoho správního místa pro neusazené osoby poskytující tyto vybrané služby, ve druhém pak jde o nové vymezení území členského státu Evropské unie pokud jde o francouzské nejvzdálenější regiony, a zejména Mayotte.

Zákon nabývá účinnosti, s výjimkou některých svých ustanovení, dnem 1.1.2015.

Novela zákona o pedagogických pracovnících(24.09.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 12.9.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 197/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o pedagogických pracovnících, mimo jiné, upravuje předpoklady pro výkon pedagogického povolání. Jedním z předpokladů je odborná kvalifikace, přičemž jde o požadavek určitého formálního vzdělání, nikoliv o skutečné pedagogické schopnosti. Dle důvodové zprávy dosavadní znění zákona neumožňovalo od roku 2015 pedagogickým pracovníkům, jež nesplňují předpoklad odborné kvalifikace, vykonávat přímou pedagogickou činnost. To by na části škol mohlo vést k problémům se zabezpečením vzdělávání. Dle šetření má v resortu školství aktuálně působit více než 11 tisíc učitelů, kteří předpoklad odborné kvalifikace nesplňují anebo ještě nezahájili studium, jímž tento předpoklad získají. Často jde například o rodilé mluvčí, kteří v České republice vyučují cizí jazyky a kteří zde mohou odborné kvalifikace dosáhnout jen obtížně, ale také o odborníky z praxe, jež na školách pracují pouze na menší část úvazku a u nichž lze jednoznačně hovořit o přínosu pro vzdělávací proces díky jejich praktickým zkušenostem, jež mohou žákům a studentům zprostředkovat. Myšleno bylo rovněž na pedagogické pracovníky ve věku přesahujícím 55 let a s dlouholetou, zde dvacetiletou praxí, kteří by po případném propuštění velmi těžko hledali uplatnění na pracovním trhu. Zde byl v vzat v potaz také sociální aspekt.

Právě publikovaná novela má tak umožnit výkon přímé pedagogické činnosti i po uplynutí roku 2014 rodilým mluvčím, učitelům některých předmětů pracujícím na zkrácený úvazek či pedagogickým pracovníkům s dostatečnou praxí, kteří dosáhli alespoň 55 let věku, a to i v případě, že nesplní předpoklady pro výkon pedagogického povolání v podobě odborné kvalifikace. Na základě novely má být dále školám umožněno zaměstnávat nekvalifikované pedagogické pracovníky v případě, že nebude možné na jejich místa naleznout pracovníky kvalifikované.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2015.

Vyhláška o způsobech a termínech účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny(24.09.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 5.9.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 193/2014 Sb. vyhláška o způsobech a termínech účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a o provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie.

Vyhláška, kterou Energetický regulační úřad vydal k provedení § 11 odst. 9 až 11, § 13 odst. 1, § 28 odst. 4 a § 43 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie, nově v podrobnostech stanovuje způsob a termíny účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a nákladů spojených s podporou elektřiny mezi operátorem trhu a provozovatelem přenosové soustavy a provozovatelem regionální distribuční soustavy, způsob a termíny účtování a hrazení složky ceny za distribuci elektřiny spojené s podporou decentrální výroby elektřiny, termíny a způsob informování výrobce povinně vykupujícím nebo vykupujícím o dosažení záporné ceny na denním trhu s elektřinou a o situaci, kdy nedojde k sesouhlasení nabídky a poptávky elektřiny na denním trhu, ale také způsob a postup stanovení rozdílu mezi hodinovou cenou a výkupní cenou a jeho úhrady mezi povinně vykupujícím a operátorem trhu.

Nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou tzv. vyhláškou o zúčtování, tedy vyhláškou č. 439/2012 Sb. Ta se, s účinností nové vyhlášky, zrušuje.

Nová vyhláška je reakcí na novelu zákona o podporovaných zdrojích energie publikovanou ve Sbírce zákonů v květnu tohoto roku pod č. 90/2014 Sb., jež podrobněji upravila práva a povinnosti účastníků energetického trhu v souvislosti s výběrem ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny. Metodiky a postupy dané tehdy účinnou vyhláškou však přestaly novému systému vyplácení podpor odpovídat. Dle důvodové zprávy se tak dosavadní právní předpisy staly neaplikovatelnými a bylo je potřeba nahradit tak, aby nový systém výběru prostředků a výplaty podpor na základě novelizovaného zákona mohl řádně fungovat.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.10.2014.

Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství(24.09.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 12.9.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 195/2014 Sb. vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství.

Vyhláška vydaná Energetickým regulačním úřadem k provedení § 19a energetického zákona v podrobnostech upravuje způsob regulace a postup tvorby cen v plynárenství a za činnosti operátora trhu v plynárenství, ale také postup stanovení cen při vzniku držitele licence nebo při jeho přeměně a postup při úplatném nabytí nebo nájmu plynárenského zařízení. Vyhláška nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen. Ta se, s účinností nové vyhlášky, zrušuje, a to včetně svých novel.

Dle důvodové zprávy byla dosavadní vyhláška připravena pro podmínky odpovídající tehdy aktuální situaci v energetických odvětvích. Obsahem vyhlášky byla metodika pro určitý časový úsek, tzv. regulační období zahrnující pět po sobě následujících kalendářních roků, jenž končí uplynutím roku 2014. Pro odvětví plynárenství totiž Energetický regulační úřad již v minulosti zvolil nastavení jednotné metodiky regulace na tzv. regulační období. Nyní bylo tedy potřeba stanovit metodiku na období další, čemuž bylo učiněno zadost právě publikovanou vyhláškou. Tím má být adekvátním způsobem zabezpečeno stabilní právní a regulační prostředí také na rok 2015 tak, aby byly vytvořeny podmínky pro zajištění dlouhodobých a strategických záměrů ohledně budování kvalitní, spolehlivé a bezpečné energetické sítě s dostatečně vysokou kvalitou dodávek pro konečné zákazníky.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 12.9.2014.

Infodeska.cz