Právní aktuality 19.9.2012 - 27.9.2012


25-09-2012 ::: Z legislativního procesu: Prezident vetoval zákony k pojistnému na důchodové spoření

Prezident republiky dne 24.9.2012 odmítl zákon ze dne 6.9.2012 o pojistném na důchodové spoření a zákon ze dne 6.9.2012 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření a vrátil je oba zpět Poslanecké sněmovně k dalšímu projednání.

Zákon o pojistném na důchodové spoření má dle důvodové zprávy společně se svým změnovým zákonem zavést nové povinné peněžité plnění, pojistné na důchodové spoření, které má nahradit část pojistného na sociální zabezpečení, jež má být dle stávající právní úpravy převáděna do II. pilíře důchodového systému. Pojistné na důchodové spoření má být tímto individualizováno a správci pojistného tím umožněno rozlišit, za které poplatníky plátce pojistného prostředky vůbec hradí. Zákony je reagováno na situaci, kdy v důsledku posunutí účinnosti zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, tedy právní úpravy jednoho inkasního místa, o dva roky na začátek roku 2015 není při současném zachování účinnosti zákona o důchodovém spoření a dalších zákonů tvořících důchodovou reformu k 1.1.2013 fungování důchodové reformy a tzv. opt-outu již od roku 2013 možné.

Prezident ve svém odůvodnění uvádí, že se změnou důchodového systému tak, jak byla nastavena, nesouhlasí, když poukazuje na skutečnost, že ani předchozí zákon o důchodovém spoření a zákon o doplňkovém penzijním spoření, včetně jejich změnového zákona, nepodepsal, byť je přímo Poslanecké sněmovně nevrátil. Uvádí, že pro tak zásadní změnu sociálního systému mající dlouhodobý efekt a dotýkající se každého občana, jakou důchodová reforma je, je potřeba co nejširšího společenského konsenzu. A v tomto případě potřebný konsensus v odborné sféře, na politické scéně ani ve společnosti nevidí. Zmiňuje, že návrh byl odmítnut Senátem a v Poslanecké sněmovně byl přijat jen velmi těsnou většinou, a obává se, že silové prosazení této klíčové změny nedává dobrou perspektivu pro její dlouhodobou udržitelnost a stabilitu. Má za to, že pro start reformy, a především druhého pilíře spočívajícího v individuálním dobrovolném důchodovém spoření v penzijních fondech, není doba, kdy finanční krize odhalila rizika a podlomila důvěru v dlouhodobé kolektivní investování a kdy se obdobné systémy ve světě a především v zemích okolo České republiky dostaly do krize, vhodná. Obává se dopadů zavedení druhého pilíře na dnešní průběžný důchodový systém a na jeho schodek, jehož financování dalším zvyšováním daní nepovažuje za únosné.

Zákon se nyní vrací zpět do Poslanecké sněmovny. K jeho definitivnímu schválení bude potřeba absolutní většiny všech poslanců, tedy kladného stanoviska nejméně 101 poslance.

25-09-2012 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství

Dne 19.9.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 305/2012 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška byla Ministerstvem zemědělství vydána za účelem zjednodušení administrace povinných prohlášení v oblasti vinohradnictví a vinařství, které jsou stanoveny přímo použitelnými předpisy Evropské unie, a to v oblasti společné organizace trhu s vínem v rámci Společné zemědělské politiky Evropské unie. Cílem vyhláškou prováděných změn dle důvodové zprávy je, aby v souladu s aktuálním zněním přímo použitelných předpisů EU, které upravují společnou organizaci trhu s vínem, byly některé administrativní úkony ve vinohradnictví a vinařství upraveny do podoby co možná nejjednodušší a nejlevnější. Také má být zlepšena dosavadní aplikační praxe v procesu uvádění vín z České republiky na trh Evropské unie.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 19.9.2012.

25-09-2012 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Nová vyhláška o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

Dne 17.9.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 304/2012 Sb. vyhláška o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků.

Nová vyhláška nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků, která se s účinností nové vyhlášky zrušuje. Provádí § 33 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, když nově upravuje uznávání vysokoškolských studijních programů a oborů, které jsou svým obsahem a rozsahem rovnocenné příslušnému vzdělávacímu programu pro prohlubování kvalifikace podle tohoto zákona. Ministerstvo vnitra v rámci vykonávání agendy uznávání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků totiž zjistilo, že seznam magisterských a bakalářských programů a oborů uvedených v dosavadní vyhlášce již neodpovídal potřebám praxe, když některé nově akreditované studijní programy a obory nebyly do vyhlášky vůbec zahrnuty a naopak jiné studijní programy a obory, ve vyhlášce uvedené, již akreditovány nejsou. Zohledněny byly také změny v označení klasifikace kmenových oborů vzdělávání (KKOV).

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.10.2012.

25-09-2012 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela vyhlášky znamenající úpravu výpočtu nákladů na vlastní činnost zdravotních pojišťoven

Dne 14.9.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 302/2012 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů.

Dle důvodové zprávy novela znamená úpravu výpočtu nákladů na vlastní činnost zdravotních pojišťoven s cílem od roku 2013 limit těchto nákladů snížit. Ministerstvo financí tím reaguje na záměr vlády vyjádřený v usnesení č. 202/2011 a snaží se vyvinout tlak na zvýšenou hospodárnost v oblasti provozu zdravotních pojišťoven. Novela je rovněž reakcí na zákon č. 298/2011 Sb., který zdravotním pojišťovnám s účinností od 1. 12. 2011 stanovil nové zákonné povinnosti při vedení osobního účtu pojištěnce, zajištění dálkového přístupu k tomuto osobnímu účtu a další skutečnosti, které ovlivní hospodaření zdravotních pojišťoven v roce 2013. Technické úpravy textu vyhlášky se pak dotýkají především změn v terminologii, ke kterým došlo v souvislosti s novými zákony o zdravotních službách, o specifických zdravotních službách a o zdravotnické záchranné službě.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 14.9.2012.

25-09-2012 ::: Z Úředního věstníku EU: Rozhodnutí Komise o Eurostatu

Dne 18.9.2012 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 251, str. 49 - 52, zveřejněno rozhodnutí Komise ze dne 17.9.2012 o Eurostatu (2012/504/EU).

Eurostat je dle nařízení EP a Rady č. 223/2009 o evropské statistice, které pro evropskou statistiku stanoví základní právní rámec, statistickým úřadem Unie, jenž je útvarem Komise odpovědným za vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky. Nové rozhodnutí vymezuje úlohu a povinnosti Eurostatu v rámci vnitřní organizace Komise, a to pokud jde právě o vývoj, tvorbu a šíření statistiky. Současně zrušuje rozhodnutí 97/281/ES ze dne 21.4.1997 o úloze Eurostatu při tvorbě statistiky Společenství.

25-09-2012 ::: Z legislativního procesu: Prezident vetoval novelu trestního zákoníku

Dne 17.9.2012 využil prezident republiky svého práva suspenzivního veta, odmítl zákon ze dne 6.9.2012, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a vrátil jej zpět Poslanecké sněmovně k dalšímu projednání.

Předkladatelé zákona si kladli za cíl novou právní úpravou zrychlit a zefektivnit proces podmíněného propuštění, zejména pak v případech pachatelů drobné kriminality z kategorie přečinů. Byla zde ambice přispět k řešení současného problému přeplněných věznic, a to posílením role ředitelů věznic, respektive posílením významu jejich návrhového opatření v tomto ohledu. Ti by tak dle důvodové zprávy měli mít na základě včasného rozpoznání završené převýchovy odsouzeného lepší možnost přispět k podmíněnému propuštění takto napraveného vězně, který by se pak měl rychleji vrátit do svého sociálního prostředí a dostát svým závazkům vůči poškozenému, osobám odkázaným na jeho výživu, případně i osobám jiným. Mezi dalšími instituty, jež byly do návrhu zákona doplněny až v průběhu připomínkového řízení v rámci projednávaní v Poslanecké sněmovně, je např. přeměna trestu odnětí svobody v trest domácího vězení nebo možnost uložit pachateli trestného činu zanedbání povinné výživy omezení v podobě povinnosti zdržet se řízení motorových vozidel. ¨

Prezident ve svém odmítavém stanovisku k zákonu vítá snahu problém přeplněných českých věznic řešit, nicméně se neztotožňuje s nastolením praxe, kdy by, dle jeho názoru, o tom, kdo bude předčasně propuštěn a kdo nikoliv, ve svém důsledku rozhodovali ředitelé věznic a soudy jejich rozhodnutí jen potvrzovaly. Prezident v tom spatřuje popření předvídatelnosti trestního práva, relativizaci systému trestů a vnesení voluntarismu do justičních mechanismů. Pojmy a slovní spojení "vzorné chování" a "je zjevné, že by ... nevedl řádný život", se kterými novela pracuje, považuje za natolik vágní, že vidí jejich uplatnění v trestním právu jako nežádoucí. Má za to, že na problém přeplněnosti českých věznic by mělo být nejprve reagováno v rámci účinné právní úpravy a v neposlední řadě také změnou zaběhlé justiční praxe při ukládání trestů.

Za sporné rovněž považuje ustanovení o možnosti zakázat pachateli trestného činu zanedbání povinné výživy za spáchání tohoto činu řízení motorových vozidel. Nerozumí souvislosti řízení motorových vozidel s neplacením alimentů a naopak se domnívá, že znemožnění používání motorového vozidla může takové osobě ztížit jeho výdělečné možnosti, a tedy i schopnost platit právě ono výživné.

Zákon se nyní vrací zpět do Poslanecké sněmovny. K přehlasování veta prezidenta bude potřeba hlasů nejméně 101 poslance.

Infodeska.cz