Právní aktuality 19.6.2014 - 23.6.2014


Novela vyhlášky o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech (23.06.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 18.6.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 110/2014 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 165/2002 Sb., o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech, ve znění vyhlášky č. 56/2007 Sb. a vyhlášky č. 176/2011 Sb.

Dle důvodové zprávy jsou hlavním důvodem zpracování této novely nové výsledky výzkumu a vývoje v dané oblasti, které si v praxi vyžádají změnu používaných technologií. Současná technologie větracího zařízení již totiž, podle Českého báňského úřadu, neodpovídá ani praktickým požadavkům na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ani nejnovějším vědeckým poznatkům. Cílem je dosáhnout v příslušné legislativní úpravě plné shody s výsledky výzkumu a vývoje v oblasti separátního větrání v plynujících dolech.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.7.2014.

Prezident vyhlásil volby do Senátu a do obecních zastupitelstev(23.06.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 20.6.2014 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 112/2014 Sb. rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí.

Rozhodnutím vydaným dle čl. 63 odst. 1 písm. f), čl. 16 odst. 2 a s přihlédnutím k čl. 17 odst. 1 Ústavy, a podle zákona o volbách do Parlamentu ČR, zákona o volbách do zastupitelstev obcí a zákona o hlavním městě Praze, prezident republiky vyhlásil volby do Senátu Parlamentu ČR, a to ve 27 volebních obvodech, volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech, a volby do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí. Datum konání veškerých uvedených voleb stanovil na dny 10. a 11. 10. 2014.

Senát schválil sedm nových zákonů, jeden vrátil k dalšímu projednání(23.06.2014, Mgr. Martin Glogar)

Z legislativního procesu

Senát Parlamentu ČR na své dvacáté druhé schůzi konané ve dnech 18.-19.6.2014 schválil sedm nových zákonů.

V tomto balíku je obsažena například novela trestního řádu, trestního zákoníku a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích, novela zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, novela zákona o dluhopisech, novela zákonů o zaměstnanosti, o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a o inspekci práce, novela živnostenského zákona či zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi. Tento posledně jmenovaný zákon v několika stovkách novelizačních bodů mění šest jiných zákonů, mezi nimi například zákon o bankách, zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a zákon o podnikání na kapitálovém trhu.

Všechny schválené zákony nyní poputují k podpisu prezidentu republiky. Pokud je ten nevetuje, nemělo by nic bránit jejich brzké publikaci ve Sbírce zákonů.

Naopak návrh zákona, kterým se mění autorský zákon a zákon o oceňování majetku, jenž byl v Poslanecké sněmovně veden pod číslem sněmovního tisku 70, byl s pozměňovacími návrhy vrácen zpět do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání.

Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění a o pojistném na veřejné zdravotní pojištění(23.06.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 18.6.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 109/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Důvodová zpráva uvádí, že novela je, ve svém důsledku, reakcí na nález Ústavního soudu publikovaný pod sp. zn. Pl. ÚS 36/11, jímž byly zrušeny regulační poplatky za hospitalizaci ve výši 100 Kč na den. Celkový dopad tohoto kroku na poskytovatele lůžkových zdravotních služeb je odhadován ve výši cca 2,1 mld. Kč ročně. Dle předkladatele návrhu právě publikovaného zákona bylo nemyslitelné, aby takový výpadek poskytovatelé zdravotních služeb pokryli ze svých výnosů nebo zdravotní pojišťovny z vlastních rezerv. Zákon tak navyšuje měsíční platbu za státní pojištěnce o 58 Kč, což má do systému veřejného zdravotního pojištění, oproti dosavadnímu stavu, přinést do konce tohoto roku cca 2,1 mld. Kč a každý následující rok pak cca 4,2 mld. Kč navíc.

Zdravotním pojišťovnám je nadto zavedena povinnost kompenzovat poskytovatelům lůžkových zdravotních služeb (včetně poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče a ozdravoven) výpadek příjmů z hospitalizačních regulačních poplatků, a to těch, které by byly vybrány v roce 2014, pokud by nedošlo k jejich zrušení. Výše kompenzace je stanovena částkou 100 Kč za každý den hospitalizace svého pojištěnce u daného smluvního poskytovatele v roce 2014.

Vedle zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a zákona o veřejném zdravotním pojištění dochází rovněž k novelizaci zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, a zákona č. 458/2011 Sb.

Zákon nabývá účinnosti, s výjimkou jednoho ze svých ustanovení, dnem 1.7.2014.

Infodeska.cz