Právní aktuality 19.2.2013 - 1.3.2013


01-03-2013 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Zákon o obětech trestných činů

Dne 25.2.2013 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 45/2013 Sb. zákon o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů).

Zákon o obětech trestných činů nově upravuje práva obětí trestných činů, poskytování peněžité pomoci obětem trestných činů státem a vztahy mezi státem a subjekty, které poskytují služby obětem trestných činů. Jeho prostřednictvím jsou do českého právního řádu promítnuty směrnice Rady 2004/80/ES ze dne 29.4.2004 o odškodňování obětí trestných činů a rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV ze dne 15.3.2001 o postavení obětí v trestním řízení. Dle důvodové zprávy má být díky nové právní úpravě dosaženo jednak rozšíření práv obětí trestných činů a pomoci, která je jim poskytována, ale také odstranění nedostatků implementace výše uvedeného rámcového rozhodnutí. Za elementární lze považovat myšlenku, že oběti je třeba věnovat péči, tím zmírnit dopad trestného činu na její osobnost, a kompenzovat jí vzniklou újmu. Oběť by se tak, vedle jejího procesního postavení, měla stát subjektem zvláštní péče ze strany státu. Komplexní úprava práv oběti jakožto subjektu zvláštní péče doposud absentovala, pouze některá z jejích práv vyplývala ze zákona o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a z trestního řádu. Jednalo se však pouze o dílčí práva, vyšší standard práv obětí chyběl. Důvodová zpráva uvádí například nedostatečnou úpravu práva na právní a jinou pomoc, práva na informace či práva na ochranu soukromí, ale také zcela absentující úpravu opatření, jimiž by bylo upraveno právo na ochranu oběti před druhotnou újmou.

Zákonem je dále novelizována desítka právních předpisů, mezi nimi například trestní řád, občanský soudní řád, zákon o soudních poplatcích, exekuční řád nebo insolvenční zákon. Tři předpisy se také zrušují.

Zákon nabývá účinnosti, s několika výjimkami, dnem 1.8.2013.

01-03-2013 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela transplantačního zákona

Dne 25.2.2013 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 44/2013 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Cílem zákonodárce bylo, dle důvodové zprávy, především transponovat do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/53/EU o jakostních a bezpečnostních normách pro lidské orgány určené k transplantaci. V souladu s touto směrnicí se pak upravují pravidla pro zajištění jakostních a bezpečnostních norem pro lidské orgány určené k transplantaci u člověka tak, aby byla komplexně ve všech fázích zacházení s orgány, tedy během darování, vyšetřování, charakterizace, odběru, konzervace, převozu i transplantace, uplatněna opatření k dosažení nejvyšší možné míry jejich jakosti a bezpečnosti. Tato opatření jsou pak nezbytná pro minimalizaci rizik spojených s odběrem a transplantací orgánu, pro zvýšení dostupnosti orgánů vhodných pro transplantaci a rovněž proto, aby bylo zamezeno nepřípustným praktikám při darování a transplantaci orgánů včetně obchodování s lidmi, které samo o sobě představuje velmi závažné porušení základních lidských práv. Ve své podstatě se však má v tomto ohledu jednat spíše jen o technickou novelu, která do zákona doplňuje některé nové principy jakosti a bezpečnosti, na něž klade uvedená směrnice zvláštní důraz, nemá znamenat žádnou zásadní změnu. Kromě vyhovění požadavkům výše zmíněné směrnice měl zákonodárce ambici jednak reagovat adekvátně na nedostatky právní úpravy, které se v průběhu aplikace transplantačního zákona projevily, ale také přispět k řešení obecného fenoménu nedostatku dárců orgánů projevujícího se nejen v České republice, ale celosvětově. Dostává se také na řešení otázky odběru orgánů od zemřelých dárců, kteří nejsou občany České republiky. Ten je v současné době prakticky nemožný. Myšleno je nově na náhradu poskytovanou žijícímu dárci orgánu, která směřuje ke kompenzaci účelně a prokazatelně vynaložených výdajů a rozdílu mezi ušlým výdělkem a obdrženou náhradou mzdy, platu nebo odměny a obdrženým nemocenským z nemocenského pojištění, který mu vznikl dočasnou pracovní neschopností v souvislosti s odběrem orgánu a poskytováním zdravotních služeb, jež si tento odběr vyžádal, ale také na příspěvek osobě, která vypravila pohřeb zemřelému dárci, na náklady související s pohřbem. Opatření směřující k rodinám často odmítajícím, aby se jejich zemřelý rodinný příslušník stal dárcem orgánů, i když sám za svého života svůj nesouhlas nevyjádřil, má podpořit zvýšení počtu dostupných orgánů.

Vedle transplantačního zákona je novelizován také zákon o daních z příjmů a zákon o životním a existenčním minimu, do nichž jsou zakotveny formy příslušného daňového zvýhodnění, a rovněž zákon o veřejném zdravotním pojištění. Nově bude, namísto pojišťovny dárce, hradit výkony spojené s transplantacemi na straně dárce zdravotní pojišťovna příjemce. Při setrvání na současném stavu by dle důvodové zprávy bylo fakticky znemožněno využívat tkáně a orgány od dárců ze zahraničí nebo od cizinců nacházejících se na území České republiky, neboť by nebylo možné výše uvedené úkony uhradit. Zákonem se rovněž zrušuje nařízení vlády č. 436/2002 Sb., kterým se provádí zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon).

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.4.2013.

01-03-2013 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o spotřebitelském úvěru

Dne 25.2.2013 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 43/2013 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů.

Zákon byl přijat především proto, aby bylo učiněno zadost povinnosti transponovat do českého právního řádu směrnici 2011/90/EU ze dne 14.11.2011, kterou se mění část II přílohy I směrnice EP a Rady 2008/48/ES, kterou se stanoví dodatečné předpoklady pro výpočet roční procentní sazby nákladů. Účelem jejího přijetí bylo dosáhnout co možná největší vypovídací schopnosti a srovnatelnosti ukazatele roční procentní sazby nákladů, tzv. „RPSN“, u spotřebitelských úvěrů napříč všemi státy Evropské unie. Ukázalo se totiž, že předpoklady stanovené v části II přílohy I nebyly pro výpočet RPSN dostačující, navíc přestaly odpovídat obchodní situaci na trhu. Proto byly novou směrnicí aktualizovány, přičemž právě přijatá novela aktualizované předpoklady pro výpočet RPSN do zákona o spotřebitelském úvěru promítá. Cílem veškerých popsaných změn, tedy i těch prováděných právě přijatým zákonem, je dosáhnout co nejvyšší vypovídací schopnosti a srovnatelnosti RPSN u spotřebitelských úvěrů, jak již bylo uvedeno. Z dosavadních poznatků totiž vyplynulo, že zde existuje velká informační asymetrie mezi poskytovateli spotřebitelských úvěrů a potenciálními dlužníky. S ohledem na nízkou úroveň finanční gramotnosti většiny občanů České republiky má být novelou posílena ochrana spotřebitele na finančním trhu tak, aby se snižoval počet těch, kteří se dostanou do dluhové pasti. Spotřebitel má být dle důvodové zprávy více chráněn také například při využívání směnek a šeků u spotřebitelských úvěrů, při zajištění pohledávek věřiteli nebo při využívání telefonních linek s vyšší než běžnou cenou při poskytování nebo zprostředkování spotřebitelských úvěrů.

Zákon nabývá účinnosti, s výjimkou jednoho z novelizačních bodů, dnem 25.2.2013.

01-03-2013 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o náležitostech nabídky pojištění důchodu

Dne 20.2.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 40/2013 Sb. vyhláška o náležitostech nabídky pojištění důchodu.

Vyhláška vydaná Českou národní bankou k provedení § 24 odst. 3 zákona o důchodovém spoření upravuje náležitosti nabídky pojištění důchodu podle § 24 odst. 2 tohoto zákona, kterou je pojišťovna povinna uveřejnit na svých internetových stránkách. Dle důvodové zprávy má být prostřednictvím vyhlášky dosaženo sjednocení náležitostí nabídky pojištění důchodu v oblasti důchodového spoření s tím, že takto standardizovaná forma nabídky tohoto produktu přispěje k lepší orientaci zájemců o důchodové spoření v konkurenčních produktech pojišťoven.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.3.2013.

01-03-2013 ::: Z Úředního věstníku EU: Rozhodnutí o zahájení vojenské mise EU s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil

Dne 19.2.2013 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 46, str. 27, zveřejněno rozhodnutí Rady 2013/87/SZBP ze dne 18.2.2013 o zahájení vojenské mise Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali).

Rozhodnutí je reakcí na zvací dopis vítající nasazení vojenské výcvikové mise EU v Mali, který na konci předchozího roku zaslal prezident Republiky Mali vysoké představitelce EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, přičemž navazuje na dříve vydané rozhodnutí Rady 2013/34/SZBP. Právě vydaným rozhodnutím byl schválen Plán mise a pravidla zapojení týkající se vojenské mise EU s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil, tzv. EUTM Mali, jenž byl v den přijetí rozhodnutí, tedy dnem 18.2.2013, také zahájen.

Infodeska.cz