Právní aktuality 1.9.2015 - 9.9.2015


Novela vyhlášky o stavu nouze v plynárenství(09.09.2015, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 4.9.2015 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 215/2015 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu k novele uvádí, že bude mít v praxi kladný dopad na podnikatelské prostředí a přispěje ke zvýšení energetické bezpečnosti České republiky v oblasti plynárenství. Má jít v první řadě o technickou úpravu prováděnou na základě závěrů z kontrol účastníků trhu s plynem, které provedl Energetický regulační úřad a v nichž se především zaměřoval na problematiku zajišťování a písemné dokladování bezpečnostního standardu dodávky plynu předepsaného pro chráněné zákazníky. Novela dále zohledňuje výsledky simulace vyhlášení stavu nouze a jeho předcházení provedené v říjnu 2014 a v neposlední řadě praktické zkušenosti účastníků trhu s dosavadní právní úpravou. Změny se konkrétně dotýkají například právní úpravy předcházení stavu nouze či stanovení a způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ale i otázek dalších.

Vyhláška nabývá účinnosti, s výjimkou několika ze svých ustanovení, dnem 10.9.2015.

Novela vyhlášky o bateriích a akumulátorech(07.09.2015, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 28.8.2015 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 212/2015 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Novelizovaná vyhláška stanovuje, vedle dalšího, obsahové náležitosti a rozsah roční zprávy o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů, kterou výrobci či kolektivní systémy zasílají Ministerstvu životního prostředí. To pak z těchto údajů čerpá informace o zpětném odběru a odděleném sběru baterií a akumulátorů, jež následně využívá jak pro vnitrostátní účely, tak pro potřeby hlášení Evropské komisi.

Od roku 2013 členské státy zasílají hlášení Evropské komisi prostřednictvím systému eDamis. Komise při přípravě reportingové povinnosti změnila strukturu požadovaných dat, z důvodu čehož, dle důvodové zprávy, už nebyl dosavadní rozsah roční zprávy dostačující. Obsah a struktura uvedené roční zprávy se proto právě publikovanou novelou mění tak, aby zpráva novým požadavkům plně vyhovovala.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2016.

Novela vyhlášky o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou(07.09.2015, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 31.8.2015 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 214/2015 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Dle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byla novela zpracována a přijata na základě novelizace § 81 odst. 6 a odst. 11 školského zákona provedené zákonem č. 82/2015 Sb. Ta umožnila nahradit jednu ze zkoušek profilové části maturitní zkoušky výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. Novelizační vyhláška upřesňuje podmínky tohoto nahrazování.

Konkrétně stanovuje minimální jazykovou úroveň standardizované jazykové zkoušky, jež může být nahrazující zkouškou za zkoušku z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky, pokud tak ředitel školy stanoví, termín pro zveřejnění informace o standardizovaných jazykových zkouškách, které ředitel školy může zohlednit při nahrazování zkoušek z cizího jazyka, ministerstvem a termín, dokdy musí žák požádat ředitele školy o nahrazení zkoušky standardizovanou zkouškou doloženou jazykovým certifikátem. Specifikuje se rovněž způsob evidence a hodnocení při náhradě zkoušky standardizovanou jazykovou zkouškou.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1.9.2015.

Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů(07.09.2015, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 31.8.2015 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 213/2015 Sb. vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.

V souladu se zmocněním daným v § 4 odst. 11 zákona o rozpočtovém určení daní je Ministerstvo financí povinno vydat vždy k 1. září vyhlášku, jež stanoví procenta podílů každé obce na celostátních hrubých výnosech daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. Právě publikovaná vyhláška tak nahrazuje minuloroční vyhlášku č. 186/2014 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. Ta se, s účinností nové vyhlášky, ruší.

Nové procentní podíly na zákonem dané části celostátního hrubého výnosu daní jsou, dle důvodové zprávy, propočteny na základě aktuálních údajů o počtu obyvatel podle bilance obyvatel Českého statistického úřadu, o výměrách katastrálních území obce podle údajů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a o počtu dětí a žáků podle údajů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vychází ale také z počtu zaměstnanců vykázaných v příloze k vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků, kteří měli místo výkonu práce v dané obci.

Vyhláška, jak již bylo naznačeno, nabyla účinnosti dnem 1.9.2015.

Nařízení o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh(01.09.2015, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 20.8.2015 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 208/2015 Sb. nařízení vlády o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh.

Nařízení vydané podle § 7 odst. 3, § 8 odst. 3, § 9 odst. 4 a § 10 odst. 3 aktuálně publikovaného zákona o pyrotechnice v rámci transpozice evropské směrnice 2013/29/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání pyrotechnických výrobků na trh v podrobnostech upravuje popis a obsah jednotlivých postupů posuzování shody, včetně dokumentace, která má být

uchovávána u jednotlivých postupů posuzování shody, a postup výrobce a oznámeného subjektu u jednotlivých postupů posuzování shody, rozsah a popis dokumentace náležející k jednotlivým postupům posuzování shody, popis a náležitosti certifikátu EU přezkoušení typu a osvědčení o posouzení shody, a nakonec vzor EU prohlášení o shodě.

Nařízení nabývá účinnosti, stejně jako uvedený zákon, dnem 4.9.2015.

Novela nařízení o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení(01.09.2015, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 20.8.2015 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 207/2015 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení.

Novelou se v souvislosti s aktuálně pod č. 206/2015 Sb. publikovaným zákonem o pyrotechnice nově definuje seznam stanovených výrobků, jejichž dovoz se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů.

Nařízení nabývá účinnosti shodně s uvedeným zákonem, tedy dnem 4.9.2015.

Prezident podepsal šest zákonů(01.09.2015, Mgr. Martin Glogar)

Z legislativního procesu

Dne 25.8.2015 podepsal prezident republiky šest nových zákonů, které na své na své jedenácté schůzi konané dne 12.8.2015 schválil Senát.

V balíku podepsaných zákonů je obsažena například novela zákona o zpravodajských službách České republiky, novela zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, novela zákona o účetnictví, novela zákona o odpadech či novela zákona o svobodném přístupu k informacím. Jedním ze skupiny podepsaných zákonů je také zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi.

Publikaci všech uvedených zákonů ve Sbírce zákonů lze očekávat v brzké době.

Zákon o pyrotechnice(01.09.2015, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 20.8.2015 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 206/2015 Sb. zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice).

Zákon v podrobnostech upravuje pravidla určená k dosažení volného pohybu pyrotechnických výrobků na vnitřním trhu, základní bezpečnostní požadavky, které musí pyrotechnické výrobky splňovat před jejich dodáním na trh, a další požadavky pro zajištění ochrany lidského života, zdraví, majetku, veřejné bezpečnosti, včetně ochrany a bezpečnosti spotřebitelů, a to s přihlédnutím k zájmu na ochraně životního prostředí. Zabývá se rovněž právy a povinnostmi výrobců, dovozců a distributorů pyrotechnických výrobků i osob s odbornou způsobilostí, výkonem státní správy v oblasti pyrotechnických výrobků a posuzováním shody pyrotechnických výrobků. Definuje přitom pyrotechnické výrobky, na které se nevztahuje. Jím poskytovaná právní úprava nedopadá například na pyrotechnické výrobky určené k nekomerčnímu využití ozbrojenými silami, ozbrojenými bezpečnostními sbory nebo Hasičským záchranným sborem, na střelivo včetně munice, ale i na další.

Transponuje přitom evropskou směrnici 2013/29/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání pyrotechnických výrobků na trh a prováděcí směrnici 2014/58/EU, kterou se zřizuje systém pro sledovatelnost pyrotechnických výrobků. Podnětem pro vydání nového zákona byla především skutečnost, že pyrotechnické výrobky a zacházení s nimi byly doposud upraveny celou řadou právních předpisů, což činilo právní úprava poněkud roztříštěnou a neposkytující ucelený přehled, který je v oboru pyrotechniky z pohledu legislativně chráněných zájmů velmi důležitý. S ohledem na závazek implementovat výše uvedené směrnice tedy byla zvolena cesta kodifikace rozptýlené právní úpravy do jednoho komplexního předpisu. Ten má danou materii plošně postihnout.

Současně je novelizován zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky, zákon o zbraních, zákon o správních poplatcích, živnostenský zákon, zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě a zákon o ochraně spotřebitele. Zrušuje se také vyhláška č. 123/2014 Sb., o bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení s pyrotechnickými výrobky.

Zákon nabývá účinnosti dnem 4.9.2015.

Infodeska.cz