Právní aktuality 18.5.2012 -22.5.2012


22-05-2012 ::: Sdělení MF určující emisní podmínky nových spořicích státních dluhopisů

Dne 22.5.2012 byla ve Sbírce zákonů publikována pod čísly 149 - 152/2012 Sb. sdělení Ministerstva financí, jimiž se určují emisní podmínky pro Kuponový, Reinvestiční, Proti-inflační a Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky.

Dle uvedených sdělení vydává Česká republika zastoupená Ministerstvem financí státní dluhopisy pojmenované Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2012–2017, FIX %, Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2012–2017, FIX %, Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2012–2019, CPI % a Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2012–2013. Dluhopisy jsou vydávány ve formě cenného papíru na doručitele, v podobě zaknihovaného cenného papíru. Jmenovitá hodnota dluhopisů byla určena ve výši 1,- Kč. Jako datum emise je u všech uvedených dluhopisů stanoven den 12.6.2012, datem splatnosti je pak u prvního a druhého typu den 12.6.2017, u třetího den 12. 6. 2019 a u čtvrtého den 12. 12. 2013.

22-05-2012 ::: Sdělení MF určující emisní podmínky nových spořicích státních dluhopisů

Dne 22.5.2012 byla ve Sbírce zákonů publikována pod čísly 149 - 152/2012 Sb. sdělení Ministerstva financí, jimiž se určují emisní podmínky pro Kuponový, Reinvestiční, Proti-inflační a Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky.
Dle uvedených sdělení vydává Česká republika zastoupená Ministerstvem financí státní dluhopisy pojmenované Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2012–2017, FIX %, Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2012–2017, FIX %, Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2012–2019, CPI % a Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2012–2013. Dluhopisy jsou vydávány ve formě cenného papíru na doručitele, v podobě zaknihovaného cenného papíru. Jmenovitá hodnota dluhopisů byla určena ve výši 1,- Kč. Jako datum emise je u všech uvedených dluhopisů stanoven den 12.6.2012, datem splatnosti je pak u prvního a druhého typu den 12.6.2017, u třetího den 12. 6. 2019 a u čtvrtého den 12. 12. 2013.

22-05-2012 ::: Vláda stanovila výši úhrady nákladů na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací ze státního rozpočtu

Dne 22.5.2012 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 148/2012 Sb. nařízení vlády o stanovení výše úhrady nákladů na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací ze státního rozpočtu.

Nařízení bylo vydáno k provedení zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě. Vláda chce jeho prostřednictvím ulevit krajským rozpočtům, které v současné době nesou veškeré náklady na připravenost zdravotnické záchranné služby jakožto jedné ze základních složek Integrovaného záchranného systému na řešení mimořádných událostí a krizových situací. Tyto náklady by měly být hrazeny ze státního rozpočtu tak, aby to byl především stát, kdo zajistí vnitřní a vnější operabilitu zdravotnické záchranné služby právě v rámci Integrovaného záchranného systému.
Konkrétně je výše roční úhrady nákladů na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací ze státního rozpočtu nařízením stanovena na 10 Kč na osobu s trvalým nebo hlášeným pobytem na území příslušného kraje k 31.12. předchozího kalendářního roku, úhrada se pak bude vyplácet poskytovatelům zdravotnické záchranné služby do 30.6. příslušného kalendářního roku.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1.1.2013.

22-05-2012 ::: Prezident podepsal novelu zákona o pozemních komunikacích

Dne 18.5.2012 prezident republiky podepsal zákon ze dne 4. května 2012, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Novela má do českého právního řádu v nezbytném rozsahu zpracovat úpravu obsaženou v Rozhodnutí Komise č. 2009/750/ES o definici evropské služby elektronického mýtného a jejích technických prvků. Další změny se budou týkat např. zpřísnění a zpřesnění právní úpravy regulace zřizování a provozování reklamních zařízení umístěných kolem pozemních komunikací či doplnění zákonného rámce pro systém slev na mýtném pro vozidla často užívaná na zpoplatněných pozemních komunikacích.

Publikaci zákona ve Sbírce zákonů lze očekávat v brzké době.

22-05-2012 ::: Prezident podepsal novelu zákona o pedagogických pracovnících

Dne 18.5.2012 prezident republiky podepsal zákon ze dne 2. května 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Novelizační zákon má dle důvodové zprávy přinést především změny v právní úpravě získávání odborné kvalifikace, které cílí k zajištění větší prostupnosti mezi některými kategoriemi pedagogických pracovníků, a také novou úpravu odborné kvalifikace pro ty kategorie pedagogických pracovníků, jež odbornou kvalifikaci dosud upravenu neměly. Dále má zákon změnit úpravu přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah, a to za účelem efektivního a smysluplného proplácení tzv. přespočetných hodin, a také zpřesnit ustanovení týkající se akreditací vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

V brzké době lze očekávat publikaci zákona ve Sbírce zákonů.

22-05-2012 ::: Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o vzájemném pořizování materiálu a služeb pro účely obrany

Dne 16.5.2012 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 53/2012 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o vzájemném pořizování materiálu a služeb pro účely obrany.

Smlouvou mají být především odstraněny diskriminační bariéry pro pořizování materiálu a služeb v oblasti obrany vyráběných průmyslovými podniky druhého státu, a to ve vzájemně výhodném rozsahu. Dle preambule je jejím sjednáním usilováno o dosažení a udržení spravedlivých příležitostí pro průmysl každého ze států účastnit se na pořizování v oblasti obrany druhého státu. To má jednak rozšířit a posílit průmyslovou základnu smluvních stran, jednak umožnit co nejšetrnější a nejúčelnější využívání zdrojů vyhrazených pro obranu.

Dohoda vstoupila v platnost dnem 18.4.2012, v platnosti zůstane po dobu pěti let.

22-05-2012 ::: Dohoda mezi vládou ČR a vládou Jersey o výměně informací v daňových záležitostech

Dne 16.5.2012 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 51/2012 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jersey o výměně informací v daňových záležitostech.
Dohoda byla smluvními stranami podepsána, aby umožnila usnadnit výměnu informací ohledně daňových záležitostí. Sjednaná spolupráce se bude týkat informací, u nichž lze předpokládat, že jsou významné pro provádění a prosazování vnitrostátních právních předpisů smluvních stran týkajících se daní všeho druhu a popisu zavedených právními předpisy smluvních stran. Konkrétně se má jednat o informace, u kterých bude předpoklad, že jsou významné pro stanovení, vyměření a výměr těchto daní, vymáhání daňových pohledávek, pro vyšetřování daňových trestných činů nebo pro jejich stíhání.
Dohoda vstoupila v platnost dne 14.3.2012 a její ustanovení se budou provádět v souladu s jejím článkem 14.

Infodeska.cz