Právní aktuality 18.4.2013 - 26.4.2013


Novela Ústavy týkající se imunity zákonodárců (26.04.2013)

Dne 25.4.2013 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 98/2013 Sb. ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů.

Novelou dojde ke snížení rozsahu trestněprávní imunity, které poslanci a senátoři požívají. Již dlouhou dobu napříč společností rezonovalo, že je neodůvodněně obsáhlá, byla předmětem soustavné kritiky jak laické, tak odborné veřejnosti. Dle důvodové zprávy má imunita chránit fungování komor Parlamentu, jejichž členové mají mít možnost v souladu se svým slibem svobodně a nerušeně vykonávat svůj mandát, v žádném případě nemá jít o zakotvení neodpovědnosti jakožto osobního privilegia stavějícího poslance a senátory ve srovnání s ostatními občany do nadřazeného postavení. Podle navrhovatelů bylo v průběhu doby prokázáno, že rozsah imunity rozšířený i na dobu po zániku mandátu poslance a senátora není ani odůvodněný, ani správný. Takto široké pojetí imunity zákonodárců není příliš obvyklé ani ve světě. Právě přijatou novelou Ústavy je tedy trestněprávní procesní imunita poslanců a senátorů omezena pouze na dobu trvání jejich mandátu. Obdobná úprava se pak provádí také u imunity soudců Ústavního soudu.

Ústavní zákon nabývá účinnosti dnem 1.6.2013.

Novela zákona o silniční dopravě (26.04.2013)

Dne 25.4.2013 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 102/2013 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Zákon se dle důvodové zprávy především soustředí na řešení dvou oblastí problémů. První z nich je potřeba upravit příslušnou právní úpravu do podoby souladné s evropským nařízením č. 181/2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a se směrnicí 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě. Nařízení, ač přímo použitelné, vyžádalo si určité změny v českém právním řádu především co se vymezení subjektů povinností, stanovení sankcí za nesplnění povinností nařízením ukládaných a určení státních orgánů příslušných k jejich projednání týče. U uvedené směrnice jde o rozšíření rozsahu její působnosti také na samostatně výdělečně činné řidiče, kdy ji již bylo nutné také v tomto kontextu transponovat, neboť Komise už zahájila s Českou republikou řízení o porušení Smlouvy podle čl. 258 SFEU.

Druhou oblastí, které se změny dotýkají, je právní úprava provozování taxislužby, prováděny jsou rovněž další změny v úpravě osobní silniční dopravy vycházející z praktických problémů v oblasti taxislužby a příležitostné osobní silniční dopravy provozované vozidly s obsaditelností do 9 osob včetně řidiče. Oba druhy dopravy jsou totiž v současné době poskytovány zaměnitelně, hranice přijetí objednávky se těžko odlišuje. V důsledku toho je snížena míra ochrany spotřebitele. Docházelo například k situacím, kdy dopravci a řidiči taxislužby, kterým bylo, třeba z důvodu předražení, zamezeno vykonávat taxislužbu, se pouze přetransformovali na dopravce a řidiče příležitostné dopravy a své služby nabízeli prakticky v nezměněné podobě dále. U příležitostné osobní silniční dopravy docházelo dle předkladatelů návrhu zákona k neduhům typu nedodržování zákazu placení za přepravu řidiči cestujícími, označování vozidel zaměnitelně s vozidlem taxislužby či zaměstnávání osob nespolehlivých, které přišly o možnost vykonávat práci řidiče taxislužby. V taxislužbě pak měly přetrvávat problémy s předražováním jízdného, absencí vazby dopravce na vozidlo taxislužby, s narůstajícími nabídkami pronájmů koncese řidičům nebo s pokřivením pracovněprávních vztahů, kdy zaměstnanec ve skutečnosti platí svému zaměstnavateli za to, že u něj může pracovat, podepisuje bianco výpovědi předem a podobně. Problémem byla také existence několika průkazů o způsobilosti řidiče taxislužby na jednu osobu. Veškeré tyto neduhy má novela ambici řešit. V oblasti taxislužby a příležitostné osobní silniční dopravy mají být podmínky pro podnikání v silniční dopravě provozované vozidly s obsaditelností do 9 osob včetně řidiče narovnány, ať již jde o vstupní podmínky či následné povinnosti se zřetelem na určitá specifika provozování silniční motorové dopravy pro různé účely. Všechna vozidla taxislužby a příležitostné osobní silniční dopravy mají být evidována stejným způsobem, sjednoceno má být rovněž označení a vybavení vozidel, a to zejména taxametrem. Má dojít k posílení vztahu dopravce k vozidlu a jeho odpovědnosti za provoz jeho vozidla. Administrativní zátěž podnikatelů má být v souvislosti s evidencí vozidla taxislužby naopak snížena. Dojít má ke sjednocení podmínek pro oba druhy řidičů, jejich odpovědnost bude taktéž posílena. Vším uvedeným šlo zákonodárci především o zvýšení ochrany spotřebitele, jeho života, zdraví a majetku, ale také o snížení pracovně-právních a daňových rizik a o další snížení pravidelné administrativní zátěže podnikatelů v podobě odstranění zbytečných a samoúčelných povinností.

Vedle zákona o silniční dopravě je novelizován také přestupkový zákon, zákon o dráhách a zákon o správních poplatcích.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.5.2013.

Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o ochraně sbírek muzejní povahy (24.04.2013)

Dne 22.4.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 96/2013 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.

Novelizační vyhláška je dle jejího předkladatele, jímž je Ministerstvo kultury, reakcí na požadavky, které vyplynuly z dosavadní aplikační praxe novelizované vyhlášky. Jejím prostřednictvím jsou do příslušné právní úpravy rovněž promítnuty zkušenosti z výsledků dosavadních inventarizací sbírek muzejní povahy a jednotlivých sbírkových předmětů.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.7.2013.

Rozhodnutí o podpisu a uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Mali o postavení vojenské mise EU s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil(24.04.2013)

Dne 16.4.2013 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 106, str. 1, zveřejněno rozhodnutí Rady 2013/178/SZBP ze dne 25.2.2013 o podpisu a uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Mali o postavení vojenské mise Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali) v Republice Mali. Na stranách 2 až 6 pak bylo publikováno znění samotné dohody.

Podnětem k uzavření dohody byl zvací dopis prezidenta Republiky Mali ze dne 24.12.2012 zaslaný vysoké představitelce EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, v němž Evropskou unii žádá o rozmístění vojenské výcvikové mise na jejím území. Následně bylo dne 17.1.2013 přijato Radou rozhodnutí 2013/34/SZBP o vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil. Toto rozhodnutí předpokládalo, že postavení jednotek pod vedením EU a personálu EUTM Mali, včetně jejich výsad, imunit a dalších záruk nezbytných pro splnění a řádné fungování jejich mise, bude předmětem dohody. Na základě toho byla taková dohoda sjednána a posléze podepsána, přičemž podmínkou jejího podpisu bylo schválení ve formě právě vydaného rozhodnutí.

Rozhodnutí vstoupilo v platnost dnem 25.2.2013, v návaznosti na něj byla dohoda v Bamaku podepsána dne 4.4.2013, přičemž v platnost vstoupila stejného dne a zůstane v platnosti do dne odjezdu poslední složky EUTM Mali a posledních pracovníků EUTM Mali, oznámeného ze strany EUTM Mali.

Sdělení ČSÚ o ukončení povinného používání Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) (24.04.2013)

Dne 22.4.2013 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 97/2013 Sb. sdělení Českého statistického úřadu o ukončení povinného používání Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF).

Dle tohoto sdělení bude na základě žádosti Ministerstva zdravotnictví ukončeno dnem 30.4.2013 povinné používání Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) zavedené s účinností od 1.7.2010 sdělením Českého statistického úřadu č. 431/2009 Sb. Klasifikace MKF, která je součástí souboru klasifikací Světové zdravotnické organizace a je určena pro měření zdravotního postižení na individuální i populační úrovni, přestane od 1.5.2013 plnit funkci statistické klasifikace ve smyslu § 19 zákona o státní statistické službě.

Infodeska.cz