Právní aktuality 18.2.2014 - 26.2.2014


Nové požadavky a správní postupy týkající se letišť (26.02.2014)

Dne 14.2.2014 bylo v Úřední věstníku EU, řada L, č. 44, str. 1-34, zveřejněno nařízení Komise (EU) č. 139/2014 ze dne 12.2.2014, kterým se stanoví požadavky a správní postupy týkající se letišť podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008.

Nařízení bylo přijato především s cílem zásadním způsobem napomoci k udržování vysoké a jednotné úrovně bezpečnosti civilního letectví v Evropě. Evropské nařízení č. 216/2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví totiž vyžaduje zavést podrobná prováděcí pravidla, kterými se stanoví podmínky pro infrastrukturu a bezpečný provoz letišť.

Nově jsou tak definována podrobná pravidla týkající se například podmínek pro stanovení certifikační předpisové základny použitelné na letiště a pro její oznámení žadateli, pro vydávání, zachování, změnu, omezení, pozastavení nebo zrušení osvědčení pro letiště a osvědčení pro organizace odpovědné za provoz letišť, včetně provozních omezení týkajících se určitých rysů návrhu letiště, pro provoz letiště v souladu s hlavními požadavky stanovenými v přílohách Va a Vb nařízení (ES) č. 216/2008, ale také pravidla týkající se povinností držitelů osvědčení a podmínek pro schválení a změnu stávajících osvědčení pro letiště vydaných členskými státy, podmínek pro rozhodnutí o nepovolení výjimek podle čl. 4 odst. 3b nařízení (ES) č. 216/2008, včetně kritérií pro nákladní letiště, oznamování vyňatých letišť a přezkumu udělených výjimek, podmínek, za nichž je provoz zakázán, omezen nebo podřízen určitým podmínkám v zájmu bezpečnosti a dalších.

Veškerá nová pravidla by měla odrážet současný stav techniky a osvědčené postupy v oblasti letišť, brát v úvahu použitelné standardy a doporučené postupy Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), zohledňovat celosvětové zkušenosti s provozem letišť a vědecko-technický pokrok v oblasti letišť, být přiměřená velikosti, kategorii a složitosti letiště a povaze a objemu provozu na něm, zajišťovat nutnou flexibilitu pro přizpůsobené plnění požadavků a zohledňovat případy infrastruktury letišť, která byla vytvořena již dříve.

Nařízení vstupuje v platnost dnem 6.3.2014.

Opravy povrchu vozovek budou snazší (26.02.2014)

Dne 19.2.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 26/2014 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Novela co do počtu novelizačních bodů relativně úzkého rozsahu má dle důvodové zprávy uspokojit urychlenou potřebou reagovat na změny realizované zákonem č. 350/2012 Sb. novelizujícím mimo jiné stavební zákon. Ministerstvo dopravy mělo ambici upravit novelizovanou vyhlášku tak, aby byly vytvořeny podmínky pro rychlejší a administrativně méně náročné provádění běžné obnovy vozovkového souvrství pozemních komunikací v rámci běžné a souvislé údržby ve smyslu přílohy č. 5 této vyhlášky.

Dle ministerstva dopravy totiž vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů pravidelně dochází k výraznému poškozování dopravní infrastruktury, nadto je dopravní síť v České republice dlouhodobě podfinancována. To vše v souvislosti s nárůstem dopravní zátěže na existující dopravní sítí a s vysokým počtem škod vzniklých díky oněm povětrnostním vlivům mělo zapříčinit významné snížení kvality jejího stavebního stavu. Bez okamžité adekvátní reakce, za kterou je považováno pouze zásadní navýšení rozsahu realizovaných údržbových prací, může být dle Ministerstva dopravy ohrožena i samotná způsobilost mnoha komunikací k jejich obecnému užívání. Trend údržbových prací a oprav z minulých let měla navíc významným způsobem zasáhnout uvedená novela stavebního zákona, v jejímž důsledku mělo dojít k praktickému zamezení možnosti provádět obnovu vozovkového souvrství pozemních komunikací na ohlášení ve smyslu § 105 stavebního zákona. Tato novela, vedle jiného, zavedla povinnost získat pro ohlášení stavby souhlasy vlastníků všech pozemků, které přímo sousedí s pozemkem, na němž je stavba ohlašována. V případě silničních pozemků, které leckdy mají na jednom katastrálním území délku i několika kilometrů a sousedí tudíž se stovkami pozemků, se stalo takové ustanovení prakticky neaplikovatelným, obnova krytu pozemních komunikací byla aplikaci institutu ohlášení z povahy věci prakticky vyloučena. Díky tomu bylo nutné jakoukoliv obnovu vozovkového krytu, která vyžadovala jakoukoliv částečnou či úplnou uzavírku pozemní komunikace, což je téměř vždy, povolovat v rámci stavebního řízení a vydávat stavební povolení. Nastalé situaci má napomoci právě vydaná novela, která má umožnit provádění běžné obnovy krytu vozovky pozemních komunikací bez ohlášení. Mělo by tím dojít k významnému urychlení administrativních procesů, díky čemuž bude možné v maximální míře předpokládané opravy nejen vysoutěžit, ale také zrealizovat.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.3.2014.

Prezident vyhlásil volby do Evropského parlamentu (26.02.2014)

Dne 19.2.2014 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 24/2014 Sb. rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu.

Rozhodnutím vydaným dle čl. 63 odst. 2 Ústavy a § 3 odst. 2 zákona o volbách do Evropského parlamentu, ale také na základě rozhodnutí Rady EU, kterým se stanoví doba konání osmé volby členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách, prezident vyhlásil volby do Evropského parlamentu, přičemž určil datum konání voleb na dny 23. a 24. 5. 2014.

Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry (26.02.2014)

Dne 18.2.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 23/2014 Sb. vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.

Vyhláška nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, která se s účinností nové vyhlášky zrušuje, a to včetně svých novel. Provádějíc zákon o bankách, zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a zákon o podnikání na kapitálovém trhu, nově v podrobnostech upravuje požadavky na řídicí a kontrolní systém, obsah zprávy o ověření řídicího a kontrolního systému, způsob, strukturu a periodicitu jejího zpracování a lhůtu pro její předložení, pravidla pro krytí a omezení rizik, uveřejňování informací, ale také některé informace a podklady předkládané České národní bance.

Přijetím nové vyhlášky má být dle České národní banky učiněno alespoň částečně zadost povinnosti harmonizovat tuzemskou právní úpravu v oblasti výkonu činnosti úvěrových institucí, především tuzemských bank, a obchodníků s cennými papíry s právními předpisy Evropské unie. V polovině roku 2013 totiž byly v Úředním věstníku EU zveřejněny nové právní předpisy z oblasti poskytování finančních služeb v rámci jednotného vnitřního trhu EU; konkrétně šlo o směrnici 2013/36/EU o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky (tzv. „CRD IV“) a o nařízení č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky (tzv. „CRR“). Tyto nové předpisy jsou, dle důvodové zprávy, spolu se směrnicí 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů (MiFID), základními a stěžejními zdroji právní úpravy v oblasti zahájení a výkonu činnosti úvěrových institucí a investičních podniků. Vzhledem ke členství v Evropské unii tak vznikl České republice v souvislosti s vyhlášením nových předpisů legislativní závazek jejich implementace do tuzemského právního řádu. A právě nová vyhláška je jedním z projevů této implementace, i když pravděpodobně pouze dočasným. Počítá se totiž s tím, že jakmile bude dokončena transpozice na úrovni zákonné, když legislativní proces příslušného změnového zákona byl vzhledem k nedávné politické situaci na jistou dobu přerušen, bude vydána také standardní vyhláška prováděcí. Pro tuto chvíli však, jelikož transpozice podstatné části ustanovení CRD IV není určena do zákonů, ale do prováděcího předpisu, který by měla Česká národní banka vydat v návaznosti na zmocnění obsažená ve změnovém zákoně k CRD IV a CRR, bylo přistoupeno v mezích aktuálního zmocnění alespoň k vydání této vyhlášky využívající ustanovení CRD IV a zohledňující CRR.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 5.3.2014.

Infodeska.cz