Právní aktuality 1.8.2014 - 4.8.2014


Nařízení o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů(04.08.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 24.7.2014 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 144/2014 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2012 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů, ve znění nařízení vlády č. 269/2013 Sb.

Primárním důvodem, proč musela být novela přijata, je dle Ministerstva pro místní rozvoj potřeba umožnit poskytování podpory v notifikovaném režimu. Dosavadní znění nařízení totiž umožňovalo její poskytování jen v režimu de minimis. Zároveň jsou v nařízení prováděny úpravy, na jejichž nutnost poukázaly dosavadní zkušenosti s aplikací nařízení v praxi.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 8.8.2014.

Nařízení o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství(04.08.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 23.7.2014 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 142/2014 Sb. nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství.

Nařízení vydané podle § 2b odst. 2 zákona o zemědělství a § 1 odst. 3 zákona Státním zemědělském intervenčním fondu v návaznosti na bezmála desítku přímo použitelných předpisů Evropské unie upravuje bližší podmínky při provádění opatření společné organizace trhu s vínem podle Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství pro Českou republiku na léta 2014 až 2018.

Dle Ministerstva zemědělství má být nařízením zajištěna realizace tohoto programu podpor, jenž byl uznán Evropskou komisí v září roku 2013 a díky němuž bude Česká republika moci každoročně čerpat finanční prostředky Evropské unie ve výši 5,155 miliónů €.

Nařízení nabylo účinnosti dnem 1.8.2014.

Novela trestního řádu, trestního zákoníku a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob(04.08.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 22.7.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 141/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 105/2013 Sb.

Novela byla primárně přijata za účelem řádné transpozice evropské směrnice 2011/36/EU o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, směrnice 2011/93/EU o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, a směrnice 2012/13/EU o právu na informace v trestním řízení do českého právního řádu. Zohledněno je rovněž rozhodnutí Rady 2008/913/SVV o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva.

Přestože již byla převážná část požadavků z výše uvedených směrnic v českém právním řádu postižena, bylo nutné k dosažení plného souladu přistoupit k několika změnám. A ty v trestním řádu, trestním zákoníku a zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob provádí právě publikovaná novela. Český právní řád totiž, dle důvodové zprávy, neposkytoval dostatečnou ochranu občanů před obchodováním s lidmi a ochranu dětí před sexuálními útoky na takové úrovni, jakou Evropská unie vyžaduje. K dosažení plného souladu s právem EU v této oblasti se v kontextu toho, mimo dalšího, zavádí například některé nové trestné činy, jakými je účast na pornografickém představení a navazování nedovolených kontaktů s dítětem.

Pokud jde o směrnici o právu na informace v trestním řízení, ta požaduje, aby bylo osobě zadržené či zatčené bezodkladně předáno písemné poučení obsahující stručný přehled o právu na přístup k právnímu zástupci, právu na bezplatné právní poradenství, právu na to být seznámen s obviněním, právu na tlumočníka, právu nevypovídat, právu na přístup k materiálům případu, právu nechat vyrozumět konzulární úřad a jednu další osobu a právu na naléhavou lékařskou pomoc. Písemné poučení musí obsahovat i základní informace o maximálním počtu hodin, po něž osoba může být zbavena svobody před tím, než bude postavena před justiční orgán, a informace o možnosti podat stížnost proti rozhodnutí o vazbě. Směrnice taktéž požaduje, aby bylo zadržené či zatčené osobě umožněno si výše popsané poučení přečíst a ponechat si jej u sebe po celou dobu, kdy je zbavena svobody. S těmito požadavky doposud nebyl český právní řád v plném souladu.

Zákon nabyl účinnosti dnem 1.8.2014.

Novela živnostenského zákona(04.08.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 22.7.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 140/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Živnostenské podnikání je v České republice nejčastějším způsobem podnikání. Podle statistických údajů je aktuálně evidováno více než 3 mil. živnostenských oprávnění, kterými disponuje přibližně 2,3 mil. osob. Mělo by tedy být jednou z priorit veřejné správy tuto nejrozšířenější formu podnikání co možná nejvíce usnadnit, snižovat její administrativní zátěž a podnikat kroky ke zlepšování právního prostředí osob, které hodlají do živnostenského podnikání vstoupit nebo které jej již svou podnikatelskou činnost vykonávají. A dle důvodové zprávy je právě novela projevem pokračující snahy zlepšit podnikatelské prostředí v České republice a snížit administrativní zátěž osob při zahájení a průběhu živnostenského podnikání.

Konkrétně se týká především oblasti ukládání dokumentů v datovém úložišti živnostenského rejstříku a uchovávání osobních údajů v živnostenském rejstříku, přičemž se snaží nabídnout řešení problémů s těmito tématy spojených. V prvním případě by již nemělo být nutné při každém podání při ohlašování nové živnosti nebo žádosti o koncesi předkládat obecnímu živnostenskému úřadu doklady bez ohledu na to, že již byly doloženy při předchozím podání jinému obecnímu živnostenskému úřadu, přičemž skutečnosti, které tyto doklady uvádějí, se nezměnily. Co se týče uchovávání osobních údajů v živnostenském rejstříku, již se nepočítá s generálním časově neomezeným zveřejňováním údajů týkajících se podnikatelů a jejich živností, což bylo u osob, které již ukončily svou činnost spadající do režimu živnostenského zákona, považováno za problematické.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2015.

Infodeska.cz