Právní aktuality 1.8.2012 - 6.8.2012


06-08-2012 ::: Vyhláška o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost

Dne 3.8.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 267/2012 Sb. vyhláška o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost.

Vyhláškou vydanou na základě zmocnění dle § 33 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo zdravotnictví stanoví nemoci, u nichž lze lázeňskou léčebně rehabilitační péči poskytnout, indikační předpoklady, odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče, délku léčebného pobytu a indikační zaměření pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče v lázeňských místech.
Vyhláška nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 58/1997 Sb., kterou se stanoví indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost, která se s účinností nové vyhlášky zrušuje.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.10.2012.

06-08-2012 ::: Novela vyhlášky o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí

Dne 31.7.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 265/2012 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů.

Český báňský úřad k novelizaci vyhlášky přistoupil za účelem zpřesnění některých pojmů, jež jsou vyhláškou upraveny, a také s cílem reflektovat nové technologické postupy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí. Dle důvodové zprávy totiž v posledním období došlo při činnosti prováděné hornickým způsobem, konkrétně při ražbě tunelů, k několika závažným provozním nehodám – propadům a závalům, jejichž vyšetřování odhalilo mimo jiné některé nedostatky stávající právní úpravy. Vyvstala potřeba promítnout do vyhlášky poznatky nejnovějšího vědeckého výzkumu a nově používaných technologií, blíže specifikovat některé pojmy, jako např. závažné pracovní úrazy, závažné události, závažné provozní nehody a nebezpečné stavy, doplnit náležitosti na provozní dokumentaci, upřesnit obsah technologického postupu a vymezit odpovědnost jednotlivých subjektů při výše uvedené činnosti. Veškeré změny byly přijaty s cílem zajistit vyšší míru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti provozu a ochrany majetku a životního prostředí. Do novelizovaného znění byly promítnuty závěry ukončeného programového projektu výzkumu a vývoje v gesci státní báňské správy zaměřeného právě na ražbu podzemních děl.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.9.2012.

06-08-2012 ::: Nařízení o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

Dne 27.7.2012 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 201, str. 60 - 106, zveřejněno nařízení EP a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4.7.2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek.

Nařízení nahradí dosavadní právní úpravu prezentovanou nařízením (ES) č. 689/2008 ze dne 17.6.2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, které se s účinkem od 1.3.2014 zruší. Dosavadní nařízení bylo od počátku jeho platnosti několikrát podstatně změněno. Nyní, když vyvstala potřeba jeho dalších změn, uznal normotvůrce, že bude v zájmu jasnosti a přehlednosti právní úpravy vhodné vypracovat nařízení zcela nové a předmětnou právní úpravu rekodifikovat. Za základní cíle nové právní úpravy bylo formulováno jednak provedení Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, jednak podpora sdílené odpovědnosti a spolupráce v mezinárodní přepravě nebezpečných chemických látek za účelem ochrany zdraví člověka a životního prostředí před potenciálním narušením, a také přispění k používání nebezpečných chemických látek způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí.

Nařízení vstupuje v platnost dnem 16.8.2012, použije se však až od 1.3.2014.

Infodeska.cz