Právní aktuality 18.12.2014 - 29.12.2014


Nařízení vlády o organizaci trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků(29.12.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 9.12.2014 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 282/2014 Sb. nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků.

Nařízení vydané podle zákona o zemědělství a zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu upravuje některé podmínky k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků, a to v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie, jimž českou vnitrostátní právní úpravu v dané oblasti přizpůsobuje. Jde jmenovitě o evropské nařízení č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty, jeho prováděcí a doplňující nařízení č. 479/2010, č. 511/2012 a č. 880/2012, ale také o nařízení č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty.

Nařízení se v podrobnostech zabývá registrací prvního kupujícího, registrovaným prvním kupujícím, uznáním organizace producentů a jejich sdružení, jejich povinnostmi, uznáním mezioborové organizace či úpravou producenta a jeho prodeje přímo spotřebiteli. Nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou nařízením vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, které se s účinností nového nařízení zrušuje, a to včetně svých novel. Jak již bylo předestřeno, jde především o adaptační nařízení přijaté v souvislosti se změnami společné zemědělské politiky Evropské unie v letech 2014-2020.

Nařízení nabývá účinnosti, s výjimkou některých svých ustanovení, dnem 1.4.2015.

Novela vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby(29.12.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 9.12.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 283/2014 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Dle Ministerstva vnitra je jejím primárním cílem posílit provázanost ustanovení novelizované vyhlášky s národním standardem pro elektronické systémy spisové služby a vzorovým provozním řádem archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě. Stejně tak má dojít ke zpřesnění těch ustanovení, která, dle empiricky získaných poznatků, způsobují uživatelské problémy. Za důležité ministerstvo považuje vyhovět potřebám praxe tak, aby u veřejnoprávních původců byl zajištěn předvídatelný a jednotný výkon spisové služby garantující uchovávání dokumentů v požadované kvalitě zajišťující řádné zpracování všech náležitostí vypovídajících o jejich životním cyklu.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2015.

Novela vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem(29.12.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 15.12.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 291/2014 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů.

Tato rozsáhlá novela čítající bezmála osm desítek změn se zaměřuje především na úpravu pravidel přístupu k zásobníku plynu, proces změny dodavatele, úpravu možností rezervace přepravních kapacit pro zákazníky přímo připojené k přepravní soustavě a na úpravu možností přepravních kapacit v důsledku ukončení projektů nebo plánovaného zahájení specifických projektů nabídky prodeje a přidělení přepravních kapacit na hraničním předávacím bodě. Dle předkládací zprávy by novelizace neměla mít na podnikatelské prostředí v energetice žádné negativní dopady, po držitelích licencí má být v souvislosti s fungováním trhu s plynem v České republice v porovnání s dosavadní právní úpravou vyžadován obdobný rozsah úkonů.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2015.

Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí (29.12.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 2.12.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 281/2014 Sb. vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí.

Vyhláška vydaná Ministerstvem práce a sociálních věcí podle zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině specifikuje pro tuto činnost ve skupině do 12 dětí podrobnosti stran venkovních prostor, místností pro denní pobyt a odpočinek, šaten, hygienických zařízení a úklidu včetně nakládání s prádlem. Dle důvodové zprávy má úprava dostatečně zohledňovat velikost dětské skupiny, tedy počet dětí, které mohou dětskou skupinu navštěvovat. Cílem je stanovit určitý minimální standard hygienických požadavků na prostory a provoz, který lze obecně považovat za adekvátní počtu dětí. Pro zajištění kvalitní péče o děti je totiž nezbytné, aby byly minimální hygienické a prostorové požadavky stanoveny a garantovány a aby tak jednak mohla být rodičům zaručována kvalita péče, jednak poskytovatelům této služby srozumitelně prezentován její právní rámec. Dané požadavky mají být přitom stanoveny jako minimálně zatěžující pro poskytovatele z hlediska nákladů tak, aby neohrožovaly flexibilitu služby. Ministerstvo považuje za nezbytné, aby péče o dítě v dětské skupině byla poskytována s ohledem na potřeby dítěte, na jeho zdravý vývoj, a aby byla zároveň zajištěna ochrana zdraví dětí.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 2.12.2014.

Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o civilním letectví(22.12.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 25.11.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 271/2014 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Také tato novelizace je bezprostřední reakcí Ministerstva dopravy na novelu zákona o civilním letectví publikovanou pod č. 127/2014 Sb., který je právě novelizovanou vyhláškou prováděn. Proto bylo potřeba, v návaznosti na změny v prováděném zákoně, provést také relevantní úpravy prováděcí vyhlášky. Jde především o rušení ustanovení, která prováděla ustanovení zákona nyní rušená, o formální úpravy tam, kde v důsledku přečíslování paragrafů v zákoně došlo k přečíslování paragrafů obsahujících příslušná zmocnění, o terminologické změny, ale také o ustanovení upravující charakteristiku služby tvorby letových předpisů, databázi o terénu a překážkách či povinnost předávat určité údaje za účelem statistického zjišťování.

V případě výše zmíněných rušených ustanovení v zákoně o civilním letectví lze zmínit ustanovení týkající se výcviku řídících letového provozu a jejich jednotlivých kvalifikací, a to včetně ověřování jazykových znalostí. Daná materie je nadále upravována na úrovni přímo použitelných předpisů Evropské unie a není ji tak nadále nutné provádět na úrovni vyhlášky. Co se týče služby tvorby leteckých předpisů, ta je aktuálně nově zaváděna jakožto služba, jíž může poskytovat jakákoliv právnická nebo fyzická osoba po předchozím souhlasu Úřadu pro civilní letectví, která prokáže, že má k jejímu poskytování potřebné technické zařízení. Jde o činnost zahrnující tvorbu traťových postupů a tvorbu postupů pro přístrojové přiblížení a odlety na řízených letištích. Doposud tuto službu poskytovalo pouze Řízení letového provozu České republiky s. p., s rozvojem komunikačních a výpočetních technologií se však tyto činnosti staly dostupnými pro širší okruh subjektů.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.2.2015.

Vyhláška o sestavování a předkládání informací pro Centrální registr úvěrů(22.12.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 25.11.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 273/2014 Sb. vyhláška o sestavování a předkládání informací pro informační databázi České národní banky – Centrální registr úvěrů bankami a pobočkami zahraničních bank.

Vyhláška vydaná na základě zákona o České národní bance nově v podrobnostech upravuje obsah, formu, lhůty a způsob sestavování a předkládání informací bankami a pobočkami zahraničních bank pro potřeby informační databáze vedené Českou národní bankou podle § 38a odst. 2 zákona o bankách. Takovou databází je Centrální registr úvěrů, jehož hlavním účelem je výměna informací o úvěrovém zatížení klientů v rámci bankovního sektoru mezi jednotlivými bankami. Tyto informace jsou pak podkladem pro rozhodování bank při poskytování úvěrů. V rámci úvěrového zatížení jsou v registru uváděny i tzv. negativní informace vypovídající o platební morálce klienta. Rozhodující skutečností pro určení úvěrového zatížení je, dle důvodové zprávy, jednoznačná identifikace klienta, kdy musí být zaručeno, že informační systém chybně nezavede stejného klienta duplicitně, respektive dokáže přiřadit veškeré pohledávky konkrétnímu a jedinému klientovi. Z toho důvodu tvoří podstatnou část sbíraných informací identifikační údaje o klientovi, které v případě nejednoznačnosti umožňují identifikovat shodu klientů mezi jednotlivými bankami.

Nová právní úprava reaguje na zákon č. 227/2013 Sb. novelizující zákon o České národní bance ve smyslu úpravy sběru údajů k zabezpečení úkolů České národní banky. Sběr údajů pro potřeby Centrálního registru úvěrů probíhal doposud na základě opatření ČNB, kterým se stanoví metodika předkládání vybraných údajů pro Centrální registr úvěrů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance. Novela zákona o ČNB však institut opatření ČNB v tomto případě ruší, přičemž přechodná ustanovení novely zákona počítala s platností stávajících opatření ČNB nejdéle do konce roku 2014. Cílem je tedy nyní nahradit stávající opatření vyhláškou při zachování jeho věcného obsahu. Mělo by jít pouze o změnu právní formy, věcně by mělo dle důvodové zprávy jít o zachování dosavadního stavu.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2015.

Infodeska.cz