Právní aktuality 18.12.2013 - 6.1.2014


Nařízení o seznamech návykových látek (06.01.2014)

Dne 31.12.2013 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 463/2013 Sb. nařízení vlády o seznamech návykových látek.

Nařízení bylo vládou vydáno na základě nově vložené zmocňujícího ustanovení zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, a to konkrétně jeho § 44c odst. 1. Dle předkladatele bylo jeho záměrem vytvořit podzákonný právní předpis stanovící seznam návykových látek z toho důvodu, aby zde byla možnost pružněji reagovat při potřebě zařadit do seznamu novou látku. Lze dle něj totiž očekávat, že i v budoucnu bude nezbytné seznam dále rozšiřovat, a to nikoliv sporadicky. Vychází především ze skutečnosti, že nové syntetické drogy v sobě často skrývají vysoká zdravotní rizika spojená s jejich konzumací a jejich škála je navíc značně široká, tudíž je možnost co nepružněji legislativně reagovat více než žádoucí. Má tak být řešen aspekt, který byl považován za největší problém dosavadní právní úpravy, kdy vzhledem ke skutečnosti, že seznam návykových látek byl doposud přílohou zákona o návykových látkách, bylo nutné při jakékoliv potřebě zařadit do seznamu novou látku podstoupit relativně dlouhý legislativní proces při přijímání zákona zahrnující, kromě vytvoření návrhu, projednání v Poslanecké sněmovně a v Senátu a vedle toho také kontrasignaci prezidenta republiky. To absolvovat již nebude nutné.

Nařízení nabylo účinnosti dnem 1.1.2014.

Nařízení o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech(06.01.2014)

Dne 31.12.2013 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 458/2013 Sb. nařízení vlády o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech.

Nařízení bylo vydáno dle § 53 odst. 1 zákona č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog, který přepokládá existenci prováděcího právního předpisu stanovícího seznam výchozích a pomocných látek podle § 35 odst. 1 a roční množstevní limity podle § 36 odst. 1 a § 37 odst. 1 tohoto zákona. Dle předkladatele byla důvodem volby formy podzákonného prováděcího nařízení snaha vyhovět potřebě zavést rychlejší systém zařazování těchto výchozích a pomocných látek na seznam tak, aby bylo možné pružněji reagovat na situaci na české drogové scéně.

Nařízení nabylo účinnosti dnem 1.1.2014.

Nařízení o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě (06.01.2014)

Dne 31.12.2013 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 453/2013 Sb. nařízení vlády o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě.

Prováděcí nařízení k novému občanskému zákoníku vydané dle jeho § 2249 odst. 2 stanovuje podrobnosti a postup pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě pro právní vztahy založené nájemní smlouvou, ve které se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci byt, dům nebo jiný než obytný prostor k zajištění jeho bytových potřeb. Prováděné ustanovení nového občanského zákoníku totiž stanovuje, pokud si smluvní strany neujednají zvyšování nájemného nebo nevyloučí-li jeho zvyšování výslovně, že může pronajímatel v písemné formě navrhnout nájemci zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, pokud navržené zvýšení spolu s tím, k němuž již došlo v posledních třech letech, nebude vyšší než dvacet procent. A právě pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě v uvedeném kontextu má nyní vydané prováděcí nařízení sloužit. Pro účely stanovení nároku a výše dávek podle zákona o pomoci v hmotné nouzi se ustanovení nařízení o posuzování srovnatelnosti, srovnatelnosti nájemních vztahů a obytné hodnoty bytu a srovnatelném nájemném obvyklém v daném místě naopak výslovně nepoužijí.

Nařízení nabylo účinnosti dnem 1.1.2014.

Novely prováděcích vyhlášek k zákonu o účetnictví (06.01.2014)

Dne 31.12.2013 byly ve Sbírce zákonů zveřejněny pod č. 467/2013 Sb., 468/2013 Sb., 469/2013 Sb., 470/2013 Sb. a 471/2013 Sb. vyhlášky, kterými se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., 501/2002 Sb., 502/2002 Sb., 503/2002 Sb. a 504/2002 Sb.

Všechny novelizované vyhlášky provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví publikovaného ve Sbírce zákonů pod č. 563/1991 Sb., když první z vyjmenovaných novelizačních vyhlášek provádí změny vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve 134 novelizačních bodech, druhá provádí změny ve vyhlášce č. 501/2002 Sb. ve 116 novelizačních bodech, třetí provádí změny ve vyhlášce č. 502/2002 Sb. 101 novelizačních bodech, čtvrtá provádí změny ve vyhlášce č. 503/2002 Sb. ve 26 novelizačních bodech a poslední z nich provádí změny ve vyhlášce č. 504/2002 Sb. v 98 novelizačních bodech. Jak je tedy zřejmé, jedná se o novelizace relativně rozsáhlé, a tedy také povšimnutí hodné.

Veškeré zde uvedené novelizační vyhlášky nabyly účinnosti dnem 1.1.2014.

Vyhláška o stanovení výše a způsobu úhrady efektivně vynaložených nákladů na odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby(06.01.2014)

Dne 31.12.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 462/2013 Sb. vyhláška o stanovení výše a způsobu úhrady efektivně vynaložených nákladů na odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby.

Vyhláška vydaná k provedení § 97 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích nově v podrobnostech upravuje výši nákladů na zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků, ale také způsob úhrady těchto nákladů. Nahrazuje dosavadní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 486/2005 Sb., která se s účinností nové vyhlášky zrušuje, a to včetně své novelizační vyhlášky č. 73/2013 Sb.

Dle důvodové zprávy byly v textu vyhlášky zohledněny jednak výsledky zkoumání ekonomických dopadů vyhlášky o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů publikované ve Sbírce zákonů pod č. 357/2012 Sb., jednak výstupy z prověřování nákladů na poskytování provozních a lokalizačních údajů a informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby. Vyhláška má rovněž zohledňovat praktické zkušenosti týkající se dokladů k vyúčtování úhrady nákladů, ale také výpočet nákladů zpřesnit.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2014.

Infodeska.cz