Právní aktuality 18.2.2011- 23.2.2011


21-02-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o technických požadavcích na výrobky

Dne 18. 2. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 34/2011 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Novela je projevem implementace směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček do českého právního řádu. Nová právní úprava prezentovaná již výše uvedenou směrnicí dle důvodové zprávy v podstatě reaguje na technický pokrok, který umožnil konstruovat nové druhy hraček, což však přináší také nová rizika, jež je nutné v rámci zachování vysoké ochrany spotřebitele právní úpravou postihnout.

Zákon nabývá účinnosti dnem 20. 7. 2011.

21-02-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona odpadech

Dne 18. 2. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 31/2011 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Novelizace má dle důvodové zprávy především napravit některé nepřesnosti ve znění § 37a, které vznikly při poslední novelizaci zákona o odpadech novelou transponující do právního řádu ČR rámcovou směrnici o odpadech, tedy směrnici 2008/98/ES. Novela má také vyřešit některé problémy legislativně-technické povahy.

Zákon nabývá účinnosti dnem 18. 2. 2011.

21-02-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Stát vydá nové dluhopisy

Dne 18. 2. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 29/2011 Sb. zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2009 převyšujícího rozpočtovaný schodek.

Dle důvodové zprávy je základním motivem přijetí zákona pokrýt část schodku státního rozpočtu převyšujícího rozpočtovaný schodek v roce 2009 státními dluhopisy, což má zamezit refinančnímu riziku státu. Zákon má představovat zákonný rámec pro plynulé plánování emisní činnosti ve struktuře všech dostupných splatností státních dluhopisů.
Maximální rozsah zákonem upraveného státního dluhopisového programu je 148 164 009 000 Kč, veškeré závazky vyplývající z tohoto státního dluhopisového programu pak budou splaceny nejpozději uplynutím 55 let ode dne nabytí účinnosti zákona.

Zákon nabývá účinnosti dnem 18. 2. 2011.

21-02-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela daňového řádu

Dne 18. 2. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 30/2011 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony.

Novela je předkladatelem považována za technickou, když jejím cílem má dle důvodové zprávy být náprava technických nedostatků zákona tak, aby bylo zamezeno vzniku mezer v aplikační praxi, které by ve svých důsledcích mohly vést ke zbytečným sporům nebo by mohly mít nepříznivý dopad na inkaso daňových příjmů.

Vedle daňového řádu je zákonem novelizován také např. zákon o dani z nemovitostí, zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, zákon o dani silniční a zákony další.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2011.

21-02-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela občanského zákoníku

Dne 18. 2. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 28/2011 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Zákon je projevem transpozice směrnice 2008/122/ES o ochraně spotřebitele ve vztahu k některým aspektům smluv, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení (timeshare), dlouhodobý rekreační produkt, další prodej nebo výměna. Dle důvodové zprávy je adekvátní reakcí na vývoj, ke kterému v dané oblasti v době od přijetí stávající úpravy došlo. V praxi jsou uplatňovány některé nové rekreační produkty nebo služby (jako například smlouvy, ve kterých se sjednává další prodej či výměna), které nejsou stávající právní úpravou regulovány, což považoval zákonodárce za problematické. Nová právní úprava má především přesněji vymezit produkty v upravované oblasti a dále stanovit minimální objem informací, které musí být spotřebiteli poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy a následně ve smlouvě. Vedle občanského zákoníku je zákonem novelizován také zákon o ochraně spotřebitele, zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním a nakonec zákon o regulaci reklamy.

Zákon nabývá účinnosti dnem 23. 2. 2011.

Infodeska.cz