Právní aktuality 17.7.2014 - 31.7.2014


Novela zákona o dluhopisech(31.07.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 22.7.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 137/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.

Ač byl zákon o dluhopisech v průběhu doby své dosavadní platnosti již několikrát novelizován, měl zákonodárce zato, že nastala vhodná doba k realizaci dalších legislativních zpřesnění jeho textu. Primárním cílem je, dle důvodové zprávy, přispět k větší právní jistotě pro emitenty i vlastníky dluhopisů a ještě dále, v návaznosti na komplexní novelu publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 172/2012 Sb., která přiblížila svět dluhopisů více soukromému právu a měla zapříčinit pozitivní nárůst počtu primárních emisí zaknihovaných dluhopisů, podpořit získávání kapitálu prostřednictvím emise dluhopisů.

Má být vyřešen nejasný právní status tzv. hybridních dluhových papírů, nově se vymezují druhy dluhopisů. Upřesňuje se právní status dluhopisů neobsahujících všechny náležitosti, záměrem rovněž bylo odbřemenit dluhopisy od náležitostí, které vyplývají z emisních podmínek nebo je vyžaduje jiný zákon.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.8.2014.

Novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích a veterinárního zákona(31.07.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 22.7.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 139/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Tato rozsáhlá novela prováděná ve více než stovce novelizačních bodů je především projevem implementace příslušného potravinového práva Evropské unie představovaného nařízeními a směrnicemi do českého právního řádu. Doposud byl totiž identifikován stav jakéhosi implementačního nesouladu a nesplnění adaptačních povinností vyplývajících z práva EU. Jde také o odstranění duplicit s přímo použitelnými evropskými předpisy a o uvedení české terminologie do souladu s tou evropskou. To má dopomoci odstranit stav, kdy jsou jednotlivé požadavky vyplývající na jedné straně z národní a na straně druhé z evropské legislativy formulovány rozdílně, což právní jistotě adresátů takových právních norem jistě nepřidává.

Změny prováděné novelou se týkají například informačních povinností v případě výživových a zdravotních tvrzení a v případě obohacených potravin, doplňků stravy a kojenecké výživy a potravin určených pro zvláštní výživu, míry radiační kontaminace potravin produkovaných a uváděných na trh, požadavků pro deklarování údajů u nebalených potravin, informační povinnosti provozovatelů potravinářských podniků, kompetencí dozorových orgánů v gesci Ministerstva zemědělství a Ministerstva zdravotnictví v oblasti kontroly zvěřiny nebo klasifikace jatečně upravených těl.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2015.

Novela zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci(31.07.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 22.7.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 138/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nový zákon novelizuje zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci tak, aby jej přizpůsobil změnám, jež do kontrolní činnosti Státní zemědělské a potravinářské inspekce přinesl nový kontrolní řád. Ten byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 255/2012 Sb. a účinnosti nabyl k 1.1.2014.

Současně zákonodárce, dle důvodové zprávy, prováděné novelizace využil, aby adekvátně reagoval na dosavadní zkušenosti s aplikací zákona a na aktuální situaci na trhu s potravinami poukazující na potřebu určitých legislativních změn technického charakteru. Šlo mu také o další adaptaci na právní předpisy evropského potravinového práva, o odstranění duplicit v právní úpravě a o zvýšení efektivity výkonu kontroly. Co se týče posledně uvedeného, jedná se o zavedení nového oprávnění inspektorů pro zajištění vstupu do kontrolovaných prostor a nových typů opatření, o úpravu některých procesních otázek oznamování opatření, o změny v rozhodování o námitkách do opatření, o zavedení nové formy opatření v podobě opatření obecné povahy a v některých případech o doplnění návaznosti řízení o správních deliktech na opatření.

Se zákonem o Státní zemědělské a potravinářské inspekci rovněž nijak nepočítal změnový zákon k zákonu o základních registrech, a ten tak nebyl v návaznosti na něj doposud nijak novelizován. Zákonodárce zde opět využil právě prováděné novelizace a mění nyní zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci pokud jde o oprávnění Státní zemědělské a potravinářské inspekce využívat údaje z předmětných registrů a informačních systémů.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.9.2014.

Novela zákona o zaměstnanosti(31.07.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 22.7.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 136/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.

Dle důvodové zprávy měl zákonodárce ambici dosáhnout přijetím tohoto novelizačního balíčku čítajícího bezmála osm desítek novelizačních bodů vztahujících se na zákon o zaměstnanosti, zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a zákon o inspekci práce hned několika cílů. Předně chtěl podpořit uplatnění osob se zdravotním postižením na chráněném i volném trhu tím, že znovu umožní agenturám práce jejich dočasné přidělování k výkonu práce k uživateli. Umožňuje se vyslání cizince ze třetí země na pracovní cestu, rozšiřují se skutkové podstaty přestupků a správních deliktů právnických osob na úseku pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, stejně tak jako se mění sazby pokut, jež je možné za přestupky a správní delikty ukládat. Znovu se zavádí kategorie osob zdravotně znevýhodněných jako jedna z podkategorií osob se zdravotním postižením, změn je však daleko více. Ty legislativně-technického charakteru mají například napravit některé nepřesnosti, které vznikly na základě několika souběžně prováděných novelizací v letech 2011 a 2012.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2015, s výjimkou ustanovení o novelizaci zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, která nabývají účinnosti (a uvedený zákon je tak k tomuto datu rovněž novelizován) dnem 1.8.2014.

Novela vyhlášky o stanovení požadavků na hnojiva a vyhlášky o skladování a způsobu používání hnojiv(22.07.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 17.7.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 131/2014 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv.

Novelou je do vyhlášky o stanovení požadavků na hnojiva vloženo nové znění jejích příloh č. 1 až 3. Dle důvodové zprávy jde o reflexi poznatků získaných v průběhu dosavadní úřední činnosti Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským. Cílem Ministerstva zemědělství, autora novely, bylo jednak zjednodušit uvádění substrátů a zemin jakožto pomocných látek nově zařazených mezi typy do přílohy č. 3 do oběhu, jednak stanovit jasné parametry pro využívání popelů ze spalování biomasy pro hnojení a zjednodušit možnost jejich uplatnění.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.8.2014.

Vyhláška o ochraně a reprodukci genofondu lesních dřevin(22.07.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 21.7.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 132/2014 Sb. vyhláška o ochraně a reprodukci genofondu lesních dřevin.

Vyhláška vydaná Ministerstvem zemědělství dle zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin v podrobnostech stanovuje vzor žádosti o zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu, způsob a rozsah hodnocení genetických zdrojů lesních dřevin v bance osiva a explantátů, obsah a pravidla vedení dokumentace o genetických zdrojích lesních dřevin, rozsah identifikačních údajů podle § 2h odst. 1 výše uvedeného zákona a podrobnosti o poskytování vzorků genetických zdrojů lesních dřevin a o velikosti těchto vzorků.

Vyhláška byla zpracována a vydána na základě zmocnění do výše uvedeného zákona nově vloženého novelou publikovanou pod č. 232/2013 Sb. Ta byla, dle důvodové zprávy, přijata, aby napravila stav dosavadní absence řešení problematiky ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin v národní lesnické legislativě. Povinnost chránit a reprodukovat genetické zdroje lesních dřevin totiž vyplývá z mezinárodních závazků České republiky, zejména z Úmluvy o biologické rozmanitosti publikované pod č. 134/1999 Sb. a z rezolucí ministerských konferencí Fores Europe. Vyhláška nyní obecnější zákonnou právní úpravu podrobněji provádí.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.8.2014.

Změnový zákon v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi(22.07.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 22.7.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 135/2014 Sb. zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi.

Zákon je primárně projevem implementace směrnice 2013/36/EU o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky (tzv. směrnice CRDIV), evropského nařízení č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky (tzv. nařízení CRR) a čl. 3 směrnice 2011/89/EU, který byl do obou uvedených evropských předpisů promítnut. Směrnice i nařízení jsou totiž základními právními akty EU upravujícími podnikání úvěrových institucí, tj. bank a spořitelních a úvěrních družstev (družstevních záložen), upravují však také pravidla obezřetného podnikání vztahující se i na určené obchodníky s cennými papíry.

Nyní přichází zákon, jenž uvedené evropské předpisy implementuje do českého právního řádu, a to formou novelizace jednotlivých sektorových právních předpisů. V několika stovkách novelizačních bodů je tak novelizován zákon o bankách, zákon o České národní bance, zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, zákon o spořitelních a úvěrních družstvech, zákon o podnikání na kapitálovém trhu a zákon o finančních konglomerátech. Veškeré změny mají ve svém souhrnu posílit regulatorní rámec v dané oblasti a vytvořit podmínky pro zajištění bezpečnosti a dostatečné odolnosti bankovního sektoru a celého finančního systému jak v České republice, tak i v rámci celé EU.

Zákon jako celek nabyl účinnosti dnem 22.7.2014, jeho článek o účinnosti však obsahuje výjimky vztahující se k řadě ustanovení.

Infodeska.cz