Právní aktuality 17.7.2013 - 24.7.2013


Minimální mzda byla zvýšena (24.07.2013)

Dne 23.7.2013 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 210/2013 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě nařízení dochází ke zvýšení základní sazby minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin z 8.000 Kč za měsíc na částku 8.500 Kč za měsíc, respektive ze 48,10 Kč za hodinu na částku 50,60 Kč za hodinu. V návaznosti na to jsou zvýšeny rovněž nejnižší úrovně zaručené mzdy. Naopak pro zaměstnance, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně, jsou sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy ponechány na dosavadní úrovni.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1.8.2013.

Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení (24.07.2013)

Dne 23.7.2013 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 209/2013 Sb. nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení.

Novým nařízením je současně novelizováno jednak nařízení č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů, ale také nařízení č. 104/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro fyzické osoby postižené povodněmi v roce 2002 a nařízení o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby publikované ve Sbírce zákonů pod č. 146/2003 Sb. Dle předkladatele nařízení, tedy dle vlády, bylo cílem této novelizace upravit podmínky všech dotčených nařízení tak, aby obcím, které využily dotaci na výstavbu nájemních bytů podle uvedených nařízení, bylo umožněno vyvázat se ze stanovené lhůty, po kterou je nutno dodržet podmínky pro poskytnutí dotace.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1.9.2013.

Novela vyhlášky o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele (24.07.2013)

Dne 23.7.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 208/2013 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/2009 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele.

Přijatá novela se týká jak části vyhlášky upravující náležitosti a způsob vedení deníku obchodníka s cennými papíry, tak části upravující náležitosti a způsob vedení evidence investičního zprostředkovatele, přičemž však k významnějším změnám dochází u evidence investičního zprostředkovatele. Současná více než tříletá zkušenost s účinností dané právní úpravy poukázala na některé její aspekty, jež byly vyhodnoceny jako úpravy hodné. Změny v evidenci vedené investičním zprostředkovatelem se týkají především evidence smluv, ale též evidence přijatých a předaných pokynů. Co se týče deníku obchodníka s cennými papíry i evidence investičního zprostředkovatele, dochází zde k úpravě způsobu zaznamenání změn. Jen v deníku obchodníka s cennými papíry jsou pak provedeny technické úpravy v oblasti identifikace nástrojů a identifikace osob, a to v reakci na změny u příslušných výkazů souvisejících se zasíláním deníku obchodníka do České národní banky.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.9.2013.

Novela vyhlášky o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců(24.07.2013)

Dne 17.7.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 197/2013 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavním důvodem, proč byla novelizační vyhláška přijata, byla potřeba promítnout změny provedené v nedávné době vydaným zákonem č. 185/2013 Sb. v zákoně o insolventních správcích, jehož je právě novelizovaná vyhláška prováděcím právním předpisem. Ty se týkají například způsobu prokazování povinné odborné praxe, zrušení rozdílových zkoušek nebo náležitostí žádostí o opravný či náhradní termín. Další změny, dle důvodové zprávy, směřují především k naplnění požadavků vyplývajících z poznatků aplikační praxe, jež poukazují na potřebu zkvalitnit způsob prověřování znalostí a praktických zkušeností žadatelů o vydání povolení vykonávat činnost insolvenčního správce již na samotném počátku celého procesu tak, aby nebylo pochybností o odborné úrovni nových insolvenčních správců. Například nastavení písemné zkoušky insolvenčních správců nebylo považováno za ideální, neboť zkouška byla doposud zaměřena pouze na prověřování znalostí z insolvenčního práva bez možnosti ověřit schopnost uchazečů aplikovat tyto znalosti na modelovou situaci. Jako další problematická ustanovení dosavadní právní úpravy byla vyhodnocena ta upravující složení zkušební komise pro zvláštní zkoušky insolvenčních správců, zpětvzetí žádosti o vykonání zkoušky, podjatost členů zkušební komise či omluvu neúčasti na zkoušce. Tyto neduhy mají být s novelizovanou právní úpravou odstraněny.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.8.2013, tedy současně s výše popsanou novelou zákona o insolvenčních správcích.

Vyhláška o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech (24.07.2013)

Dne 23.7.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 198/2013 Sb. vyhláška o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech.

Vyhláška vydaná k provedení § 29c odst. 2 zákona o obchodování s ohroženými druhy, který byl do zákona nově vložen s účinností od 1.2.2012, podrobně stanoví výše náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech, které zahrnují náklady na krmivo, energie a chovatelskou péči, avšak s výjimkou nákladů péče veterinární. Takto nově a v souhrnu se zákonem komplexně upravená náhrada nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech má sloužit především pro účely uzavírání smluv mezi Ministerstvem životního prostředí a provozovateli záchranných center, vyúčtování a fakturace nákladů provozovateli záchranných center za dobu umístění exemplářů v záchranném centru, vyčíslování nákladů provozovateli záchranných center, které si vyžádá Česká inspekce životního prostředí za období od zadržení exemplářů, tedy umístění do záchranného centra, do doby jejich pravomocného zabavení, ale také za účelem ukládání náhrady nákladů Českou inspekcí životního prostředí osobě, které byl exemplář pravomocně zabaven. Celý proces hrazení nákladů má být, oproti dosavadnímu stavu, zprůhledněn a zjednodušen.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 22.8.2013.

Infodeska.cz