Právní aktuality 17.7.2012 - 31.7.2012


31-07-2012 ::: Nařízení o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení

Dne 27.7.2012 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 201, str. 107 - 134, zveřejněno nařízení EP a Rady (EU) č. 650/2012 ze dne 4.7.2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení.

Nařízení bylo přijato s cílem usnadnit řádné fungování vnitřního trhu odstraněním překážek volného pohybu osobám, které se v současnosti potýkají s obtížemi při uplatňování svých práv v souvislosti s dědictvím, jež má přeshraniční dopady. Práva dědiců a odkazovníků, dalších osob zůstaviteli blízkých a věřitelů zůstavitele mají být účinným způsobem zaručena, a k tomu má dopomoci právě nové nařízení. Obsahuje pravidla o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a případně přijímání, vykonatelnosti a výkonu rozhodnutí, veřejných listin a soudních smírů, a také o vytvoření evropského dědického osvědčení. Do oblasti působnosti nařízení by měly spadat veškeré občanskoprávní aspekty dědění majetku zůstavitele, konkrétně pak veškeré způsoby přechodu majetku, práv a závazků z důvodu smrti, ať už se jedná o přechod jako projev vůle na základě pořízení pro případ smrti, nebo přechod na základě dědění ze zákona. Podrobně jsou stanoveny otázky, na něž se nařízení neaplikuje.

Nařízení vstupuje v platnost dnem 16.8.2012, s výjimkou některých ustanovení se použije od 17.8.2015.

31-07-2012 ::: Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu

Dne 27.7.2012 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 262/2012 Sb. nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu.

Nařízení nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou nařízením č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, které se s účinností nového nařízení, a to včetně svých novel, zrušuje. Navazuje na evropskou právní úpravu vtělenou do směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003. Vláda jím stanovuje zranitelné oblasti dle vodního zákona a také akční program pro tyto oblasti, který se vztahuje na fyzické nebo právnické osoby, jež provozují zemědělskou výrobu ve zranitelných oblastech a jsou zapsány do evidence podle zákona o zemědělství. Zranitelnými oblastmi jsou dle § 33 zákona o vodách povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo určené jako zdroje pitné vody, v nichž koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty dosáhnout, nebo také povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů dochází nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody.

Nařízení nabývá, s výjimkou některých svých ustanovení, účinnosti dnem 1.8.2012.

31-07-2012 ::: Vyhláška o požadavcích na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu byla zrušena

Dne 26.7.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 260/2012 Sb. vyhláška o zrušení vyhlášky č. 447/2004 Sb., o požadavcích na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu. O zrušení bylo rozhodnuto na základě existence evropské právní úpravy v oblasti požadavků na potravinářské aromatické látky a jejich použití v potravinách, jež byla přijata ve formě přímo použitelných právních předpisů, které se do národního právního řádu neimplementují.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.8.2012.

31-07-2012 ::: Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby

Dne 26.7.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 259/2012 Sb. vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby.
Nová vyhláška vydaná k provedení § 9 odst. 2, § 15 odst. 1, § 19 písm. g), § 64 odst. 2, § 66 odst. 6, § 69a odst. 4 a § 70 odst. 1 zákona o archivnictví a spisové službě je reakcí na novelu tohoto zákona provedenou zákonem publikovaným pod č. 167/2012 Sb. Nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, která se s účinností nové vyhlášky zrušuje.

Vyhláška nově stanovuje podrobnosti výkonu spisové služby veřejnoprávními původci. Upravuje pouze klíčové oblasti výkonu spisové služby a určuje podmínky pro dlouhodobé ukládání dokumentů při zachování jejich autentičnosti a integrity, naopak úpravu detailních organizačních podmínek výkonu spisové služby vycházejících ze zásad stanovených zákonem o archivnictví a spisové službě ponechává na původcích v rámci jimi vydávaných spisových řádů. Dle důvodové zprávy tím je sledována povšechná účelnost a hospodárnost výkonu spisové služby. Dochází k upřesnění podmínek příjmu a evidence dokumentů, stanoveny jsou podrobnosti skartačního řízení a struktury spisového a skartačního plánu. Podrobněji jsou také upraveny využívané datové formáty pro příjem a uchovávání dokumentů v digitální podobě a zásady pro předávání dokumentů v digitální podobě, které byly vybrány jako archiválie, větší pozornost je věnována podrobnostem převodu dokumentů v analogové podobě do podoby digitální a naopak.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.8.2012.

23-07-2012 ::: Vyhláška o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů

Dne 23.7.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 257/2012 Sb. vyhláška o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů.

Vyhláška vydaná Ministerstvem životního prostředí k provedení § 4 odst. 3, § 10 odst. 11 a § 11 odst. 4 nového zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, který nabude účinnosti k 1.9.2012. Zákon adaptuje do českého právního řádu nařízení (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a nařízení č. 842/2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech. Nová vyhláška v návaznosti na tato nařízení stanoví vzor evidenční knihy zařízení, vzory pro podávání zpráv, postupy pro činnosti uvedené v § 10 odst. 1 a 2 uvedeného zákona s výjimkou postupů spočívajících v kontrole těsnosti chladicích nebo klimatizačních zařízení anebo systémů požární ochrany, obsahujících fluorované skleníkové plyny, a rozsah požadovaných znalostí ke znovuzískávání, regeneraci nebo zneškodňování látek, které poškozují ozonovou vrstvu. Vyhláška upravuje zejména problematiku látek, které poškozují ozonovou vrstvu s jsou využívány jako chladicí média a hasiva.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.9.2012 s výjimkou jednoho z ustanovení, které nabývá účinnosti dnem 1.1.2013.

23-07-2012 ::: Zákon o kontrole (kontrolní řád)

Dne 19.7.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 255/2012 Sb. zákon o kontrole (kontrolní řád).

Zákon nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, který se s účinností nového zákona zrušuje. Zákon nově upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků, jiných orgánů a právnických nebo fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy, při kontrole činnosti orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků, jiných orgánů, právnických a fyzických osob. Nový zákon je dle důvodové zprávy reakcí na stav, kdy praktické zkušenosti z oblasti kontrol dlouhodobě poukazovaly na značnou roztříštěnost, nejednotnost a mnohdy duplicitu či dokonce multiplicitu právní úpravy kontrolních procesů, nebo naopak na jejich nedostatečnou úpravu.

Nový zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2014.

23-07-2012 ::: Novela zákona o bankách

Dne 19.7.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 254/2012 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Novela zákona byla dle důvodové zprávy navrhovatelem předložena v souvislosti s novým přístupem k pobočkám zahraničních bank ze států mimo EU/EHP, jsou označovány jako třetí země, a s provedením nezbytných technických úprav. Důvodem jejího přijetí byla především potřeba revidovat podmínky vstupu zahraniční banky se sídlem ve třetí zemi, která hodlá provádět bankovní činnosti na území České republiky prostřednictvím své pobočky, a pravidla, která tyto banky, resp. jejich pobočky budou dodržovat při své činnosti. Dosavadní regulatorní pravidla v dané oblasti byla totiž přijata již v průběhu devadesátých let a ani po vstupu ČR do EU nebyla uzpůsobena novým podmínkám a nereagovala na vývoj v bankovním sektoru. V mnoha ohledech už neodpovídala současným potřebám bankovního dohledu.
Vedle zákona o bankách dochází k novelizaci také zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o zpravodajských službách České republiky, zákona o oběhu bankovek a mincí, zákona o Bezpečnostní informační službě a zákona o Vojenském zpravodajství. Mají být odstraněny neodůvodněné rozdíly v regulaci bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, zpravodajským službám má být zase při splnění stanovených podmínek umožněn přístup k informacím, které jsou předmětem bankovního tajemství, bez souhlasu klienta.

Zákon nabývá účinnosti dnem 3.8.2012, zákon o podnikání na kapitálovém trhu je pak novelizován k 1.11.2012.

23-07-2012 ::: Novela zákona o ozbrojených silách České republiky

Dne 19.7.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 253/2012 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Novela byla dle důvodové zprávy přijata s cílem provést změny v právní úpravě vojenské letecké dopravy osob a přepravy materiálu jakožto předpokladu pro zapojení České republiky do humanitární pomoci poskytované do zahraničí uskutečňované především za účelem zamezení ztrát na životech a újmě na zdraví, zmírnění utrpení a obnovení základních životních podmínek lidí po vzniku mimořádných událostí, jakož i zmírňování dlouhodobě trvajících následků mimořádných událostí. Naplňování stanovených úkolů je vedle dalšího závislé na rychlé a bezpečné dopravě osob plnících úkoly v oblasti humanitární pomoci a přepravě nezbytného materiálu, kterou prakticky nelze zabezpečovat komerčními lety. Zákon o ozbrojených silách v dosavadní podobě nevyhovoval v potřebné míře úkolům a cílům poskytování takové humanitární pomoci do zahraničí, a to zejména s ohledem na časovou tíseň v daných situacích.

Přijatá novela má daný nedostatek odstranit a umožnit efektivní a rychlé rozhodování o poskytnutí vojenské letecké dopravy a přepravy. Nadále již o použití volných kapacit vojenského dopravního letectva pro účely dopravy osob a přepravy materiálu v oblasti humanitární pomoci bude rozhodovat na žádost ministra zahraničních věcí nebo ministerstva vnitra za zákonem stanovených podmínek přímo ministr obrany. Dalším z důvodů novelizace byla potřeba zavést právní úpravu podmínek rušení provozu elektronických komunikací ozbrojenými silami.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.11.2012.

Infodeska.cz