Právní aktuality 17.5.2014 - 26.5.2014


Novela energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie(26.05.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 21.5.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 90/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Důvodová zpráva hovoří jakožto o hlavním důvodu právě publikované novelizace o upřesnění postupu a osob, které účtují a hradí cenu na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny. V roce 2013 byl totiž zákonem č. 310/2013 Sb. novelizován zákon o podporovaných zdrojích energie, jímž došlo k oddělení nákladu na podporu elektřiny do zvláštní regulované ceny elektřiny. Byl jednak nově definován subjekt, který hradí cenu na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny, další úprava pak spočívala v tom, že náklady na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů, elektřiny z druhotných zdrojů a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla byly vyčleněny z ceny za přenos elektřiny a ceny za distribuci elektřiny do zvláštní kategorie regulované ceny, konkrétně do ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny. Na Ministerstvo průmyslu a obchodu, Energetický regulační úřad a Ministerstvo financí se poté obrátili někteří obchodníci s elektřinou, kteří vyjádřili zásadní pochybnost, zda vůbec existuje jejich povinnost vybírat od zákazníků cenu na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny. Ministerstvo průmyslu a obchodu tedy provedlo rozbor příslušných ustanovení a došlo k závěru, že zde určité riziko právní jistoty související s hrazením a účtováním ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny obchodníky s elektřinou od svých zákazníků skutečně existuje. Na základě tohoto zjištění vláda rozhodla, že je potřeba vypracovat novelu, která nepřesnosti v právní úpravě účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny odstraní. Takovou novelou má být ta právě publikovaná.

Zákon nabyl účinnosti, s výjimkou některých svých ustanovení, dnem 21.5.2014.

Novela zákona o válečných veteránech(26.05.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 21.5.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 88/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů.

Dle důvodové zprávy bylo k novelizaci zákona přistoupeno především za účelem nově stanovit podmínky získání statusu válečného veterána, na jehož základě je možné válečným veteránům poskytovat určité výhody a péči. Dosavadní zkušenosti s aplikací zákona o válečných veteránech totiž měly ukázat, že vymezení podmínek pro získání statusu válečného veterána je v zákoně o válečných veteránech nedostačující a nereflektuje současný stav společnosti ani předpokládaný další vývoj týkající se plně profesionální armády. Způsob, jakým byly podmínky doposud formulovány, byl považován za velmi benevolentní, o podmínkách pro získání statusu válečného veterána jakožto velmi prestižního ocenění se hovořilo jako o velmi mírných. Panovala obava, že právě prestiž a morální hodnota statusu bude, s ohledem na velké množství osob splňujících mírně nastavená kriteria, postupně devalvována. S tím souvisí také představa zákonodárce rozlišovat mise dle míry jejich nebezpečnosti a v souvislosti s tím stanovit odlišné doby výkonu služby nutné k možnosti získání statusu válečného veterána.

Bylo rovněž myšleno na to, že zde aktuálně existují státní občané České republiky, kteří jsou do zahraničí vysílání nejen jako příslušníci ozbrojených sil za účelem obrany nebo vynucení míru, k obraně a obnově demokracie, svobod a demokratických hodnot, ale také jako zaměstnanci organizačních složek státu či bezpečnostních sborů, a to za účelem poskytování pomoci při rekonstrukci struktur státní správy a hospodářství v nestabilních oblastech v zahraničí nebo do pozorovatelských misí v určených oblastech s vyšším rizikem újmy na zdraví. Má se za to, že i pro takové osoby je nezbytné zabezpečit, aby jim bylo možno přiznat postavení veterána a poskytovat jim odpovídající péči. I tyto osoby jsou totiž výraznou měrou vystaveny nebezpečí ohrožení jejich života či zdraví.

Dalším z cílů, pro jejichž naplnění byla novela přijímána, je zakotvení možnosti přijmout ve výjimečných případech do domova péče o válečné veterány také další osobu.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.6.2014.

Stát vydá nové dluhopisy(26.05.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 21.5.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 89/2014 Sb. zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisů a některých dalších dluhů státu splatných v roce 2014.

Již od roku 1999 pravidelně převažují výdaje státního rozpočtu nad jeho příjmy a hospodaření státu tak končí schodkem. Schodek se tradičně uhrazuje vypůjčenými peněžními prostředky, nejčastěji získanými prostřednictvím vydávání a prodeje státních dluhopisů. Každý rok jsou ve státním rozpočtu rozpočtovány a z něj hrazeny úroky, které se platí osobám ze státních dluhopisů oprávněným, nikoliv však už splátky jmenovité hodnoty každého z prodaných státních dluhopisů. Ty se uhrazují z příslušného mimorozpočtového účtu Ministerstva financí pro řízení státního dluhu, na němž se shromažďují peněžní prostředky z prodeje státních dluhopisů. A právě nový zákon má vydání dalších takových dluhopisů umožnit. Peněžní prostředky získané jejich prodejem se mají použít k úhradě jednotlivých dluhů, ze kterých státní dluh sestává. Maximální rozsah tohoto dluhopisového programu přesahuje 209 mld. korun.

Zákon nabyl účinnosti dnem 21.5.2014.

Novela zákona o dobrovolnické službě(21.05.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 21.5.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 86/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů.

Dle důvodové zprávy je primárním cílem novelizace přizpůsobit zákon stavu po rekodifikaci soukromého práva, kdy především nový občanský zákoník zásadním způsobem změnil právní úpravu právnických osob soukromého práva, a to včetně nestátních neziskových organizací, které jsou subjekty zákona o dobrovolnické službě. Takovými jsou například občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, ale i právnické osoby církve a náboženské společnosti evidované podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností. Zohledňován je rovněž nový zákon o obchodních korporacích a institut veřejné prospěšnosti upravený opět novým občanským zákoníkem.

Promítnut byl také požadavek formulovaný v usnesení vlády č. 611/2007 ke Koncepci státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013 stran novelizace zákona v tom smyslu, aby se vztahoval i na tradiční dobrovolné práce v nestátních neziskových organizacích na členském principu, ve školách a ve školských zařízeních. Jde především o dětské kolektivy, zájmové kroužky, dětské tábory a podobně. Dalším z usnesení vlády, které je novelou reflektováno, je usnesení č. 108/2013 o Národním akčním plánu podporujícím pozitivní stárnutí pro období let 2013-2017, v němž se hovoří o potřebě zakotvit v zákoně o dobrovolnické službě podmínky k získávání certifikátů ověřených pracovních zkušeností získaných v průběhu dobrovolnických činností.

V neposlední řadě má novela po delší časové prodlevě adekvátně reagovat na skutečnost, že zákon o cestovních náhradách byl k počátku roku 2007 zrušen, přičemž úprava kapesného je aktuálně zahrnuta v zákoníku práce. Zároveň se zrušují již neúčinné odkazy na výkon civilní anebo vojenské služby, zde jde o změny legislativně-technického charakteru.

Zákon nabývá účinnosti dnem 5.6.2014.

Novela zákona o ochraně ovzduší(21.05.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 21.5.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 87/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Právě publikovaná novela má především doplnit možnost výměny emisních stropů mezi provozovateli, ale také přispět k odstranění dalších nedostatků dosavadní právní úpravy, na něž poukázaly doposud získané zkušeností s aplikací novelizovaného zákona.

Dle důvodové zprávy totiž byli provozovatelé menších stacionárních zdrojů zahrnutých do přechodného národního plánu dosavadním zněním zákona podstatně znevýhodněni. Zatímco velcí provozovatelé s velkým množstvím zdrojů mohli v rámci portfolia jimi provozovaných zdrojů optimálně rozložit připravované investice ke snižování vlivu na životní prostředí a zvyšování účinnosti výroby energií, menší provozovatelé, často disponující toliko jedním zdrojem, tuto možnost neměli. To vedlo ke zbytečnému zvyšování nákladů bez efektu pro životní prostředí. Možnost výměn části emisních stropů mezi jednotlivými zdroji u jednoho provozovatele totiž umožňuje optimální řízení výroby tepla a elektrické energie, čímž dochází k úsporám paliva a minimalizaci emisí. Novela má směřovat k tomu, aby byla umožněna výměna části emisních stropů mezi jednotlivými provozovateli s vyloučením možnosti zvýšení emisí za Českou republiku i v rámci nejzatíženějších oblastí. Také menší výrobci by nyní měli mít možnost zefektivnit svou výrobu energií, když budou moci vyměňovat části emisních stropů mezi sebou. Dosavadní podoba zákona jim to neumožňovala.

Změnou týkající se kompenzačních opatření má zákonodárce ambici odstranit rozdíl v jejich aplikaci mezi stacionárními zdroji a pozemními komunikacemi, což má ušetřit náklady na jejich realizaci na straně Ředitelství silnic a dálnic, případně měst.

Při formulaci ostatních novelizačních bodů byl zákonodárce veden snahou přispět ke snížení administrativní zátěže na straně podniků, státních institucí i provozovatelů, což má vést, při plnění stejných environmentálních požadavků, ke snížení nákladů, ale také vyjasnit obsah některých zákonem stanovených povinností.

Obecně mají veškeré změny především přispět k zajištění bezpečnosti dodávek energií, snížit administrativní náklady provozovatelů, na druhou stranu však nijak nedegradovat environmentální nároky v oblasti ochrany ovzduší.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.6.2014.

Novela vyhlášky provádějící některá ustanovení zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem(20.05.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 15.5.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 85/2014 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů.

K novelizaci vyhlášky Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra přistoupilo, aby učinilo zadost povinnosti implementovat do českého právního řádu evropskou směrnici 2014/18/EU ze dne 29.1.2014, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokud jde o seznam produktů pro obranné účely. V rámci Přílohy č. 1 je aktualizován podrobný seznam materiálu, který je pro účely zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem považován za vojenský materiál obecněji specifikovaný v § 5 tohoto zákona, upřesňuje se rovněž rozsah informace o využívání licence definovaný v Příloze č. 7 novelizované vyhlášky.

Dle § 17 zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem je totiž každá právnická osoba, jíž byla udělena licence k provádění určitého obchodu s vojenským materiálem, povinna pravidelně informovat Ministerstvo průmyslu a obchodu o jejím využívání. Nyní dochází ke změnám co se rozsahu takových povinně poskytovaných informací týče.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 17.5.2014.

Sdělení MF určující emisní podmínky nového státního dluhopisu(20.05.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 15.5.2014 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod číslem 84/2014 Sb. sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014–2027, VAR %.

Dle uvedeného sdělení vydává Česká republika zastoupená Ministerstvem financí státní dluhopis pojmenovaný Státní dluhopis České republiky, 2014–2027, VAR %. Dluhopis je vydáván ve formě zaknihovaného cenného papíru na doručitele, jmenovitá hodnota byla určena ve výši 10.000,- Kč. Jako datum emise je stanoven den 19.5.2014, přičemž lhůta pro upisování emise počala běžet dne 14.5.2014 a skončí dnem 20.10.2027. Datem splatnosti je pak 19.11.2027.

Výnos dluhopisu je určen pohyblivou úrokovou sazbou, kterou pro každé výnosové období stanoví Ministerstvo financí v den stanovení průměrné referenční úrokové sazby jako průměrnou referenční úrokovou sazbu minus marže ve výši 0,10 % p. a. Takto stanovená úroková sazba bude uveřejňována vždy v den stanovení průměrné referenční úrokové sazby na internetových stránkách ministerstva.

Dluhopisy mohou nabývat právnické a fyzické osoby jak se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky, tak i v zahraničí.

Infodeska.cz