Právní aktuality 1.7.2014 - 10.7.2014


Prezident podepsal sedm nových zákonů(10.07.2014, Mgr. Martin Glogar)

Z legislativního procesu

Dne 8.7.2014 podepsal prezident republiky sedm zákonů, které byly ve dnech 18. a 19. 6. 2014 schváleny Senátem.

Jde konkrétně o novelu zákona o zaměstnanosti, zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a zákona o inspekci práce, novelu živnostenského zákona, novelu zákona o dluhopisech, novelu zákona o potravinách a tabákových výrobcích, novelu zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, o novelu trestního řádu, trestního zákoníku a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, a v neposlední řadě také o zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi. Ten v několika stovkách novelizačních bodů mění šest jiných zákonů, mezi nimi například zákon o bankách, zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a zákon o podnikání na kapitálovém trhu.

Publikaci uvedených zákonů ve Sbírce zákonů tak lze očekávat v brzké době.

Vyhláška o bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení s pyrotechnickými výrobky(10.07.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 9.7.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 123/2014 Sb. vyhláška o bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení s pyrotechnickými výrobky.

Vyhláška, jejímiž původci je Ministerstvo průmyslu a obchodu a Český báňský úřad, nově podle § 36d odst. 3 zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě upravuje bezpečnostní a technické požadavky na zacházení s pyrotechnickými výrobky, pokud jde o jejich bezpečné skladování a používání, a to ve vazbě na jejich rozdělení do tříd a kategorií, ale také vymezení ohňostroje, jakož i informace, které se uvádějí v ohlášení o jeho provádění. Vůči kterým konkrétním pyrotechnickým výrobkům je působnost vyhlášky vymezena je v jejím úvodním ustanovení přesně definováno.

Vyhláška nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi, která se s účinností nové vyhlášky zrušuje. Dle důvodové zprávy totiž předchozí vyhláška byla, to s ohledem na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 23. března 2010 ve věci vedené pod č.j. 4 As 17/2009, platná, avšak neaplikovatelná. Nadepsaný soud totiž konstatoval neúčinnost dané vyhlášky z důvodu vypuštění zmocnění k jejímu vydání z výše uvedeného zákona, a to při jeho novelizaci provedené zákonem publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 376/2007 Sb. Ani po navrácení zákonného zmocnění úpravy zacházení s pyrotechnickými výrobky provedeném zákonem publikovaným pod č. 184/2011 Sb. nebyla situace považována za jednoznačnou, neboť zatímco dosavadní vyhláška byla vydána Českým báňským úřadem, nové zmocnění obsažené v ustanovení § 36d odst. 3 zákona stanoví kompetenci k vydání vyhlášky Ministerstvu průmyslu a obchodu v dohodě s Českým báňským úřadem. Vyhláška nadto byla v současné době považována za již nedostatečnou, a to z důvodu nové klasifikace pyrotechnických výrobků vyplývající ze zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky. Na pyrotechnické výrobky nové klasifikace se už nevztahovala. Nová, právě publikovaná vyhláška by se měla se všemi předestřenými problémy po delší době konečně vypořádat.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 9.7.2014.

Vyhláška o jízdních řádech veřejné linkové dopravy(10.07.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 9.7.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 122/2014 Sb. vyhláška o jízdních řádech veřejné linkové dopravy.

Vyhláška Ministerstvem dopravy vydaná k provedení § 17 odst. 6 zákona o silniční dopravě nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy. Ta se s účinností nové vyhlášky zrušuje.

Vyhláška nově upravuje způsob zpracování jízdního řádu a jeho změn, jeho obsah, způsob předkládání jízdního řádu ke schválení a jeho uveřejňování, organizaci celostátního informačního systému o jízdních řádech, ale také některé souvislosti týkající se jízdních řádů mezinárodní linkové dopravy.

Dosavadní vyhláška z roku 2000 nebyla nikdy novelizována a dlouhou dobu ve své původní podobě v podstatě vyhovovala potřebám dopravců, státních orgánů i cestující veřejnosti. V poslední době však začalo čím dál častěji docházet k situacím, které již právní úprava jí prezentovaná nepředpokládala. Proto bylo přistoupeno ke zpracování vyhlášky nové, přičemž důvodová zpráva jako hlavní důvody tohoto kroku uvádí významné rozšíření obsahu celostátního informačního systému o jízdních řádech i na linky městské autobusové dopravy, ale také úpravu definice (dopravní) linky, která fakticky umožňuje, respektive plně legalizuje provozování linek či jejich spojů nikoliv jako pravidelných, avšak přesto uskutečňovaných v souladu s jízdním řádem. Jde například o spoje na objednávku cestujícího nebo spoje provozované jen za určitých vnějších podmínek. Respektována jsou rovněž nově znějící ustanovení zákona o silniční dopravě týkající se zveřejňování termínů změn jízdních řádů a možnosti rozhodnout o změně jízdního řádu i z důvodu plánované uzavírky pozemní komunikace. Novelizace dosavadní vyhlášky byla pro předpokládanou nepřehlednost, jež by pravděpodobně byla nutným důsledkem zamýšleného rozsahu změn, zavržena.

Vyhláška nabývá účinnosti, s výjimkou jednoho ze svých ustanovení, dnem 1.9.2014.

Infodeska.cz