Právní aktuality 1.7.2012 - 16.7.2012


16-07-2012 ::: Novela vyhlášky o řidičských průkazech a o registru řidičů

Dne 13.7.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 243/2012 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.

Novela je projevem transpozice nové právní úpravy EU vztahující se k řidičským průkazům do českého právního řádu. Jde především o dokončení transpozice vybraných ustanovení směrnice 2011/94/EU, kterou se mění směrnice 2006/126/ES o řidičských průkazech, konkrétně zejména o upravení vzoru řidičského průkazu stran nových skupin řidičského oprávnění „AM“ a „A2“. Další změny se týkají např. vzoru žádosti o řidičské oprávnění, žádosti o vydání řidičského průkazu nebo právní úpravy potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu. Doplňují se také některé náležitosti, které je nutné zakládat ve spisu řidiče, jenž je součástí registru řidičů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 19.1.2013.

16-07-2012 ::: Nařízení o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES¨

Dne 12.7.2012 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 181, str. str. 30 - 104, zveřejněno nařízení Komise (EU) č. 601/2012 ze dne 21.6.2012 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES.

Nařízení stanovuje pravidla pro monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a údajů o činnosti podle směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství, a to v obchodovacím období systému Unie pro obchodování s emisemi počínaje dnem 1.1.2013 a v následujících obchodovacích obdobích. Vztahuje se na monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů specifikovaných v souvislosti s činnostmi uvedenými v příloze I směrnice 2003/87/ES a údajů o činnosti ze stacionárních zařízení a z činností v oblasti letectví a na monitorování a vykazování údajů o tunokilometrech z činností v oblasti letectví. Nová pravidla pro třetí obchodovací období systému Unie pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, která nařízení přináší, jsou založena na zkušenostech průmyslových provozovatelů, provozovatelů letadel, ověřovatelů a příslušných orgánů, které všechny tyto subjekty získaly během druhého cyklu dodržování systému obchodování s emisemi skleníkových plynů v letech 2008–2012.

Nařízení vstupuje v platnost dnem 1.8.2012, použije se od 1.1.2013. Zrušuje se rozhodnutí 2007/589/ES, kterým se stanoví pokyny pro monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice EP a Rady 2003/87/ES, jehož ustanovení se budou nadále vztahovat na monitorování, vykazování a ověření emisí a případně na údaje o činnosti před datem 1.1.2013.

16-07-2012 ::: Vyhláška o stanovení rozsahu a formy předávané informace o narušení bezpečnosti a ztrátě integrity sítě

Dne 4.7.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 242/2012 Sb. vyhláška o stanovení rozsahu a formy předávané informace o narušení bezpečnosti a ztrátě integrity sítě.

Byla vydána k provedení § 98 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích a stanoví, jakým způsobem a v jakém rozsahu předá podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací subjektům provozujícím pracoviště pro příjem tísňového volání a vhodným způsobem i uživatelům veřejně dostupné služby informaci o závažném narušení bezpečnosti a ztrátě integrity sítě, rozsahu a důvodech přerušení poskytování služby nebo odepření přístupu k ní, přijatých opatřeních a o předpokládaném termínu odstranění příčiny.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.8.2012.

16-07-2012 ::: Vyhláška o stanovení náležitostí technicko-organizačních pravidel k zabezpečení bezpečnosti a integrity veřejné komunikační sítě a interoperability veřejně dostupných služeb elektronických komunikací za krizových stavů

Dne 4.7.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 241/2012 Sb. vyhláška o stanovení náležitostí technicko-organizačních pravidel k zabezpečení bezpečnosti a integrity veřejné komunikační sítě a interoperability veřejně dostupných služeb elektronických komunikací za krizových stavů.

Byla vydána k provedení § 99 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích a dle Českého telekomunikačního úřadu vychází z branně bezpečnostních potřeb ČR, přičemž má zajistit integritu sítí a interoperabilitu služeb pro potřeby krizového řízení, tísňového volání a krizové komunikace.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.8.2012.

10-07-2012 ::: prováděcí vyhláška k zákonu o zdravotnické záchranné službě

Dne 4.7.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 240/2012 Sb. vyhláška, kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě.

Vyhláška v podrobnostech stanoví právní úpravu obsahu traumatologického plánu poskytovatele zdravotnické záchranné služby a postupu při jeho zpracování a projednání s krajským úřadem, obsahu činností operačního řízení a stupně naléhavosti tísňového volání, obsahu organizačně provozního řádu zdravotnického operačního střediska a komunikačního řádu poskytovatele zdravotnické záchranné služby, činnosti výjezdových skupin a označení jejich členů v místě mimořádné události s hromadným postižením osob, ale také způsobu označení zařízení zdravotnické záchranné služby a pracovních oděvů členů výjezdových skupin.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 3.8.2012.

10-07-2012 ::: Novela zákona o účetnictví

Dne 4.7.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 239/2012 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Novela byla dle důvodové zprávy přijata s cílem provázat ustanovení zákona o účetnictví týkající se povinnosti Ministerstva financí spravovat centrální systém účetních informací státu s faktickými činnostmi spojenými s touto správou a s využitím tohoto systému. Dosaženo má být rovněž snížení úrovně rizika zkreslení ocenění majetku získaného bezúplatným nabytím v okruhu účetních jednotek veřejné sféry, dalším z cílů je zajistit schvalování účetních závěrek v případě vybraných účetních jednotek.¨

Vedle zákona o účetnictví je novelizováno dalších 15 zákonů, mezi nimi např. zákon o obcích, zákon o krajích a zákon o hlavním městě Praze, zákon o podpoře regionálního rozvoje nebo zákon o finanční kontrole.
Zákon nabývá, s výjimkou některých svých ustanovení, účinnosti dnem 1.9.2012.

10-07-2012 ::: Novela zákona o ochraně spotřebitele

Dne 4.7.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 238/2012 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Zákonodárce zákonem reaguje na v nedávné době přijaté nařízení EP a Rady (EU) č. 1007/2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků, s jehož zněním uvádí českou právní úpravu do souladu. Nařízení představuje výsledek revize tří dosavadních směrnic označovaných jako "textilní", tedy směrnic 73/44/EHS, 96/73/ES a 2008/121/ES, které již byly v minulosti do českého právního řádu transponovány. Cílem revize bylo zjednodušit a zrychlit legislativní proces týkající se schvalování a zavádění nových druhů textilních vláken, snížit s tím související administrativní zátěž a vším ve výsledku podpořit inovace v odvětví textilního a oděvního průmyslu. Jelikož je na rozdíl od směrnic nařízení přímo aplikovatelné, nedává již prostor pro rozdílné provedení ze strany jednotlivých členských států. Vedle prováděné novelizace zákona o ochraně spotřebitele se tedy zrušují vyhlášky č. 92/1999 Sb., kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu, č. 93/1999 Sb., kterou se stanoví postupy pro kvantitativní analýzu dvousložkových směsí textilních vláken, a č. 94/1999 Sb., kterou se stanoví postupy pro kvantitativní analýzu třísložkových směsí textilních vláken, a to včetně svých novel.
Zákon nabývá účinnosti dnem 4.7.2012.

10-07-2012 ::: Novela zákona o rybářství a zákona o přestupcích

Dne 4.7.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 237/2012 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon je reakcí na současný stav právní úpravy správního trestání na úseku rybářství, která není jednotná, respektive je rozdělena především mezi zákon o rybářství a zákon o přestupcích. Situace dle předkladatele návrhu zákona, kterým tentokrát bylo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje, neodpovídá požadavku na efektivní výkon veřejné správy. Cílem změn je realizovat úspory ve veřejných financích, ale i minimalizovat administrativní zátěž občana. S ohledem na závažnost dané problematiky považoval předkladatel projednávání správních deliktů a zejména pak přestupků v prvním stupni na krajské úrovni za nevhodné, nesystémové a zbytečně zatěžující občany, především ty vystupující v pozici svědka, kterým je vedle toho následně potřeba hradit také vyšší náklady spojené s cestováním. Proto budou k projednávání přestupků a jiných správních deliktů dle zákona o rybářství namísto krajských úřadů nově věcně příslušné obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Současně dochází k přesunu skutkové podstaty přestupku spočívající v neoprávněném chytání ryb z přestupkového zákona do zákona o rybářství.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.9.2012. Probíhající řízení, která nebudou pravomocně skončena před tímto dnem, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

10-07-2012 ::: Novela zákona o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory

Dne 4.7.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 236/2012 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 109/2009 Sb.

Novela je dle důvodové zprávy reakcí zákonodárce na konkrétní výkladové i praktické problémy, které vyvstaly v průběhu doposud realizovaného provozu registru podpor malého rozsahu. Ten byl do českého prostředí zaveden novelizačním zákonem č. 109/2009 Sb. a jsou v něm zaznamenávány relevantní údaje k poskytnutým podporám malého rozsahu ve smyslu nařízení Evropské komise č. 1998/2006. Posiluje se například koordinační a kontrolní úloha Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstva zemědělství. Za účelem předcházení výkladovým problémům stran otázky, co je a co už není podporou malého rozsahu, zákon nově přináší možnost poskytovatele takové podpory zažádat koordinační orgán o předběžné posouzení otázky, zda-li se v konkrétním případě jedná o podporu malého rozsahu či nikoliv a zda jsou naplněny podmínky pro její poskytnutí. Současně se zákonem zrušuje vyhláška č. 207/2005 Sb., o formě a obsahu plnění informační povinnosti k poskytnuté veřejné podpoře.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.8.2012.

Infodeska.cz