Právní aktuality 17.1.2013 - 21.1.2013


21-01-2013 ::: Z Úředního věstníku EU: Dohoda, kterou se stanoví obecný rámec pro posílenou spolupráci mezi Evropskou unií a Evropskou organizací pro bezpečnost letového provozu

Dne 19.1.2013 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 16, publikováno Rozhodnutí Rady ze dne 29.10.2012 o podpisu Dohody, kterou se stanoví obecný rámec pro posílenou spolupráci mezi Evropskou unií a Evropskou organizací pro bezpečnost letového provozu, jménem Unie a o prozatímním provádění této dohody (2013/36/EU). Na stejném místě byl pak publikován také text samotné dohody.

Dohoda je dle své preambule projevem a nástrojem vize smluvních stran dosáhnout optimální a integrované evropské sítě uspořádání letového provozu, která poskytne cestujícím a občanům během všech fází letecké dopravy a ve spojení s jinými dopravními prostředky vysoký stupeň bezpečnosti, nákladové efektivnosti, kapacity a ochrany životního prostředí. Jedním z jejích hlavních cílů je jednak přispět k včasnému a důslednému provádění politiky jednotného evropského nebe v EU i mimo ni v těch státech, které se uplatňováním politiky jednotného evropského nebe zaváží, jednak zavést účinný systém letecké dopravy prostřednictvím opatření, která odpovídají příslušným úkolům a povinnostem stran. Na jejím základě má být také usnadněna potřebná civilně-vojenská spolupráce v oblasti uspořádání letového provozu při uplatňování politiky jednotného evropského nebe.

Po svém podpisu se dohoda začne prozatímně provádět, a to až do okamžiku svého vstupu v platnost.

21-01-2013 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novely vyhlášek Českého báňského úřadu

Dne 17.1.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 13/2013 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 49/2008 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů.

Podzemní objekty byly jakožto nový institut zakotveny do zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě s účinností od 30.1.2008. Jejich úprava byla následně blíže provedena vyhláškou č. 49/2008 Sb., která stanovila požadavky k zajištění jejich bezpečného stavu. Správní praxe následujících let přinesla poznatky, jež byly následně promítnuty do novely úpravy podzemních objektů provedené zákonem č. 184/2011 Sb. Dle důvodové zprávy tato novela vyvolala také potřebu změny vyhlášky, která je nyní novelizována, reflektovány jsou poznatky nejnovějšího vědeckého výzkumu a zkušeností z praxe. Novela má napomoci kvalitnějšímu výkonu vrchního dozoru v oblasti bezpečného stavu podzemních objektů, přičemž jejím hlavním proklamovaným cílem je odstranit stávající nedostatky a zajistit co nejlépe bezpečný stav podzemních objektů, jakož i ochranu majetku a životního prostředí. Má být prohloubena odpovědnost z provozování podzemních objektů, posíleno postavení orgánů státní báňské správy při výkonu vrchního dozoru nad zajišťováním bezpečného stavu podzemních objektů, stejně tak jako má dojít ke zvýšení transparentnosti postupu při zajišťování báňské záchranné služby a při identifikaci podzemních objektů.

V souvislosti s touto novelou je dílčím způsobem také novelizována vyhláška č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů, a to novelou stejného dne publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 12/2013 Sb.

Obě vyhlášky nabývají účinnosti dnem 1.2.2013.

21-01-2013 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu

Dne 17.1.2013 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 11/2013 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Zákonodárce novelou reaguje na nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 33/11 publikovaný ve Sbírce zákonů pod č. 181/2012 Sb., kterým soud jednak zrušil, a to dnem publikace ve Sbírce zákonů, zvláštní úpravu platové základny pro soudce pro roky 2012 – 2014, čímž se výpočet jejich platů dostal do působnosti obecného ustanovení § 3 odst. 3 zákona o platech, jednak s počátkem roku 2013 zrušil i nově stanovenou výši platové základny počítanou jako 2,5násobek průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře v obecné úpravě uvedené právě v tomto § 3 odst. 3. Ustanovení se tímto okamžikem, bez stanovení výše násobku, dle kterého se platová základna počítá, stalo neaplikovatelným. Platová základna bude na základě právě vydané novely nově činit, oproti předchozímu a Ústavním soudem zrušenému 2,5násobku, 2,75násobek průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok.

Přijatá novela se aktuálně omezila pouze na bezodkladného řešení výše platové základny dle § 3 odst. 3 zákona o platech, ze které se v současné době určují platy soudců a zprostředkovaně i platy státních zástupců. Hodnota 2,75násobku byla dle důvodové zprávy zvolena jako kompromis mezi předchozím 2,5násobkem, který Ústavní soud považoval v případě soudců za ústavně nekonformní, a trojnásobkem, návrat k němuž byl také zvažován, ale který byl vzhledem k současné ekonomické situaci a možnostem státního rozpočtu v období, v němž se uplatňují úsporná opatření prakticky u všech skupin obyvatelstva, vyhodnocen jako neúnosný.

Vedle zákona o platech je novelizován také zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, jejichž změny se týkají odvodů na pojistné na sociální zabezpečení a na zdravotní pojištění za tzv. poslanecké náhrady výdajů.

Zákon měl dle jeho schváleného textu nabýt účinnosti dnem 1.1.2013. Jelikož však byl ve Sbírce zákonů publikován až dne 17.1.2013, přičemž není dle zákona o Sbírce zákonů možné, aby nabyl účinnosti před svou publikací, nabývá v souladu s právním názorem Nejvyššího správního soudu účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, tedy dnem 1.2.2013.

21-01-2013 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela vyhlášky o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad

Dne 16.1.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 10/2013 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Novela byla Ministerstvem financí vydána v návaznosti na novelizace vyhlášky č. 323/2002, o rozpočtové skladbě, provedené vyhláškami č. 96/2012 Sb. a 493/2012 Sb., je jí však také reagováno na pokračující budování Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP), kdy Státní pokladna zásadním způsobem mění způsob a rozsah údajů překládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu organizačními složkami státu. Přijetím novely má být dle důvodové zprávy dosaženo stavu, kdy bude možné příjmy a výdaje státního rozpočtu v návaznosti na Integrovaný informační systém Státní pokladny řádně vykazovat.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 16.1.2013.

Infodeska.cz