Právní aktuality 17.10.2013 - 30.10.2013


Nařízení o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní podpory tepla pro rok 2014 (30.10.2013)

Dne 29.10.2013 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 338/2013 Sb. nařízení vlády o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní podpory tepla pro rok 2014.

Nařízení bylo vládou schváleno a vydáno v souladu s § 28 odst. 2 zákona o podporovaných zdrojích energie, dle kterého vláda stanovuje prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní podpory tepla, a to do 31. října kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, pro který Energetický regulační úřad stanoví cenu na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny. Pro rok 2014 byl uvedený limit prostředků stanoven ve výši 15,7 mld. Kč.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 29.10.2013.

Nařízení vlády o stanovení rozsahu a způsobu poskytovaní údajů do Informačního systému o platech (30.10.2013)

Dne 16.10.2013 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 328/2013 Sb. nařízení vlády o stanovení rozsahu a způsobu poskytovaní údajů do Informačního systému o platech.

Nařízením vláda na základě zmocnění uděleného v § 137 odst. 3 zákoníku práce stanovila rozsah údajů o prostředcích na platy a na odměny za pracovní pohotovost, o průměrných výdělcích a o osobních údajích zaměstnanců ovlivňujících výši platu a způsoby jejich poskytování zaměstnavatelem do Informačního systému o platech. Za hlavní důvod odůvodňující potřebnost nové právní úpravy předkladatel návrhu, jímž bylo Ministerstvo financí, považoval rozsáhlé legislativní změny, ke kterým od roku 2002 v oblasti odměňování došlo a na jejichž základě měl za to, že je nutné aktualizovat sledované údaje. Dále zde byl požadavek Ministerstva práce a sociálních věcí na doplnění sledovaných údajů a stejně tak podnět Českého statistického úřadu a Eurostatu stran změn na základě povinnosti plnit příslušná ustanovení evropského nařízení č. 1738/2005 vztahující se k předávání informací o struktuře výdělku.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1.1.2014.

Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (30.10.2013)

Dne 29.10.2013 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 337/2013 Sb. rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Na základě článku 34 odst. 1 Ústavy, dle kterého zasedání Poslanecké sněmovny svolává prezident republiky tak, aby bylo zahájeno nejpozději třicátý den po dni voleb, svolal prezident tímto rozhodnutím zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, přičemž stanovil den jeho zahájení na 25.11.2013. To je, vzhledem ke dnům konání voleb, nejzazší termín, na který mohla být dle výše uvedeného článku Ústavy schůze prezidentem svolána. V opačném případě by se sněmovna v tento den sešla i bez rozhodnutí prezidenta.

Sdělení, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2014 (30.10.2013)

Dne 23.10.2013 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 331/2013 Sb. sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2014.

Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělením dle § 22 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění vyhlásilo, že v roce 2014 bude činit výše první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu 865 Kč, výše druhé redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu 1 298 Kč a výše třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu 2 595 Kč.

Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o povinném značení lihu (30.10.2013)

Dne 29.10.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 334/2013 Sb. vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o povinném značení lihu.

Nový zákon o povinném značení lihu, jehož některá ustanovení jsou nyní prováděna, byl ve Sbírce zákonů publikován na začátku října tohoto roku. Vyhláška nyní v jeho intencích v podrobnostech stanovuje vzor, rozměry, náležitosti a ochranné prvky kontrolní pásky, kterou musí být líh ve spotřebitelském balení nejpozději v okamžiku jeho uvedení do volného daňového oběhu označen, ale také další skutečnosti s kontrolní páskou související. Konkrétně jde o způsob jejího umístění a upevnění na spotřebitelském balení lihu, složení a způsob vytvoření jejího evidenčního označení, způsob jejího objednávání, převzetí a prodeje, náležitosti a vzor její objednávky, o údaje na kontrolní pásce shodné s údaji umožňujícími stanovení základu spotřební daně, o způsob a formu vedení evidence kontrolních pásek, o způsob jejich vracení, obsah záznamu o výsledku jejich inventury, obsah dokladu o jejich přepravě a o jejich prodejní cenu. Upravuje také ukončení jejich platnosti.

Vyhláška nabývá účinnosti současně s prováděným zákonem o povinném značení lihu, tedy dnem 1.12.2013.

Prezident podepsal zákonná opatření (24.10.2013)

Dne 18.10.2013 podepsal prezident republiky čtyři zákonná opatření, jež byla Senátem schválena ve dnech 9. a 10.10.2013.

Jedná se o zákonné opatření, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, zákonné opatření o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, jímž je měněno více než čtyři desítky zákonů, zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí a o zákonné opatření, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. V brzké době tak lze očekávat publikaci těchto zákonných opatření ve Sbírce zákonů.

Infodeska.cz