Právní aktuality 17.8.2011- 24.8.2011


23-08-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Sdělení ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze dne 9. srpna 2011 č. Org. 40/11 o atrahování působnosti

Dne 25. 8. 2011 bylo ve Sbríce zákonů zveřejněno pod č. 242/2011 Sb. Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze dne 9. srpna 2011 č. Org. 40/11 o atrahování působnosti, které bylo vydáno na základě §11 odst. 2 písm. k) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu a které nahrazuje stávající rozhodnutí zveřejněné pod č. 342/2010 Sb.

Tímto rozhodnutím si plénum Ústavního soudu vyhrazuje rozhodování sporů o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy, o ústavních stížnostech proti rozhodnutím velkých senátů kolegií Nejvyššího soudu, rozšířených senátů Nejvyššího správního soudu a zvláštních kolegií podle zákona č. 131/2002 Sb., dále v řízeních jejichž účasníkem je prezident republiky, vláda, předseda vlády, Parlament nebo některá z jeho komor či její orgány, v některých volebních věcech či věcech mimořádné závažnosti. Nově si plénum vyhrazuje také rozhodování v řízeních v nichž rozhodl Soudní dvůr Evropské unie o předběžné otázce.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2011

23-08-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

Dne 25. 8. 2011 byla ve Sbríce zákonů zveřejněna pod č. 238/2011 Sb. vyhláška o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, která zapracovává směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES ze dne 15. února 2006 o řízení jakosti vod ke koupání.

Tato vyhláška nově upravuje pravidla pro monitorování a posuzování jakosti vody v přírodních koupalištích, rozsah informování veřejnosti o jakosti povrchových vod ke koupání, požadavky na vybavení a provoz přírodních koupališť, hygienické limity ukazatelů jakosti vody a další hygienické požadavky.

Vyhláška nabývá účinnosti 25. 8. 2011, s výjimkou některých ustanovení o informování veřejnosti, které nabývají účinnosti 24. 3. 2012.

23-08-2011 ::: Z Úředního věstníku EU: Nařízení Komise kterým se mění seznam chemických látek, jejichž vývoz je třeba oznámit

Dne 20. 8. 2011 bylo v Úředním věstníku EU řady L, č. 214, str. 1-3, zveřejněno nařízení Komise (EU) č. 834/2011 ze dne 19. srpna 2011, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek.

Toto nařízení rozšiřuje seznam chemických látek v Příloze I novelizovaného nařízení o Ethalfluralin, Guazatin, Indolyloctovou kyselinu, Thiobenkarb a 1,3-Dichlorprop-1-en. Naopak Haloxyfop-P byl ze seznamu vyškrtnut, neboť byl zařazen jako účinná látka do směrnice č. 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin.

Toto nařízení se použije od 1. 10. 2011.

23-08-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Nález ústavního soudu k intertemporálním ustanovením v zákoně o daních z příjmů

Dne 19. 8. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 236/2011 Sb., nález Ústavního soudu ze dne 12. července 2011 sp. zn. Pl. ÚS 9/08 ve věci návrhu na zrušení ustanovení čl. V bodu 1 věty druhé zákona č. 260/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Ústavní soud se zabýval přechodným ustanovením "Ustanovení článku IV se použijí poprvé pro zdaňovací období roku 2002." zákona č. 260/2002 Sb., který byl schválen 24. 5. 2002, platnosti nabyl 28. 6. 2002 a účinnosti nabyl až 1. 9. 2002. Na základě pochybného legislativního procesu, retroaktivního a diskriminačního charakteru předmětného ustanovení jej Ústavní soud zrušil.

Nález nabyl účinnosti dne 19. 8. 2011

Infodeska.cz