Právní aktuality 16.3.2012 -19.3.2012


19-03-2012 ::: Prezident vetoval zákon o podporovaných zdrojích energie

Dne 14.3.2012 prezident republiky využil svého práva suspenzivního veta, když nepodepsal zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, projednávaný pod sněmovním tiskem 369/0, a vrátil jej Poslanecké sněmovně zpět k dalšímu projednání.

Prezident právní úpravě vytýká, že dále rozšiřuje okruh podporovaných zdrojů energie, a to v situaci, kdy z jeho pohledu již dnes podpora takových vybraných zdrojů dosahuje neúnosně vysokého stupně a je navíc zcela kontraproduktivní. Paralelu nachází především s případem podpory výroby elektřiny ze slunečního záření. Ve svém stanovisku se zmiňuje o riziku nových nákladů pro veřejné rozpočty a zvýšení cen energií, v případě podpory biometanu poukazuje na možnost zhoršení životního prostředí v podobě masivního dovozu odpadů za účelem jeho výroby. Zákonu také vytýká nekvalitní zpracování.

19-03-2012 ::: Byl zvolen staronový předseda Evropské rady

Dne 16.3.2012 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 77, str. 17, zveřejněno Rozhodnutí Evropské rady ze dne 1.3.2012 o zvolení předsedy Evropské rady, kterým byl na období od 1.6.2012 do 30.11.2014 opětovně zvolen Herman Van Rompuy. Ten již funkci vykonával v období od 1.12.2009 do 31.5.2012, jeho mandát tedy bude pokračovat i v období následujícím.

19-03-2012 ::: Novela vyhlášky o technických prohlídkách a měření emisí vozidel

Dne 16.3.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 83/2012 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů.

Změny se týkají jak měření emisí, kdy je např. stanoveno nové znění přílohy č. 1 upravující přípustné hodnoty obsahu složek výfukových plynů motorů silničních motorových vozidel v provozu, tak technických prohlídek, kde je počet změn vyšší.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.5.2012 s výjimkou mnoha ustanovení nabývajících účinnosti 1.1.2013, potažmo 1.1.2014.
19-03-2012 ::: Vyhláška o technických silničních kontrolách

Dne 16.3.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 82/2012 Sb. vyhláška o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách).
Vyhláška vydaná Ministerstvem dopravy k provedení § 6a odst. 4 zákona o silničním provozu je projevem transpozice směrnic 2000/30/ES a 2010/47/EU, když upravuje způsob provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav vykonávaných v rámci provozu na pozemních komunikacích, způsob stanovení nákladů na provedení technických silničních kontrol a náležitosti dokladu o výsledku technické silniční kontroly.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 31.3.2012.

19-03-2012 ::: Novela vyhlášky provádějící některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství

Dne 16.3.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 80/2012 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství.

Ministerstvo zemědělství k novele vyhlášky přistoupilo především z důvodu jejího přizpůsobení novému znění zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, poté, co byl s účinností od 1.1.2012 významně novelizován zákonem č. 344/2011 Sb. Reaguje také na novou unijní právní úpravu chovu sladkovodních ryb v ekologickém zemědělství, což se projevuje zrušením § 5 tuto problematiku upravujícího, a upřesňuje podmínky chovu králíků v ekologickém zemědělství.

V neposlední řadě aktualizuje vzor žádostí o registraci, když je dosavadních pět různých vzorů nahrazeno vzorem jediným. To má přispět ke snížení administrativní zátěže a ke zjednodušení a zpřehlednění dosavadního procesu registrace osob podnikajících v ekologickém zemědělství.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.4.2012.

19-03-2012 ::: Prezident podepsal zákon o zásluhách prezidenta Václava Havla

Dne 16.3.2012 prezident republiky podepsal zákon ze dne 29.2.2012 o zásluhách prezidenta Václava Havla.

Zákon uznává zásluhy Václava Havla, jedné z nejvýznamnějších osobností v novodobých českých dějinách, bojovníka proti komunistickému režimu v Československu i v ostatních státech, bývalého prezidenta Československa a následně i České republiky, o svobodu a demokracii.

Infodeska.cz