Právní aktuality 16.2.2012 - 27.2.2012


27-02-2012 ::: Novela zákona o veřejných zakázkách

Dne 24.2.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 55/2012 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Dle důvodové zprávy má právě publikovaná rozsáhlá, takřka dvousetzměnová novela na legislativní úrovni naplnit Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012, a to v oblasti veřejných zakázek. Hlavním cílem novelou prováděných změn je jednak zvýšit transparentnost zadávání veřejných zakázek, jednak posílit možnosti kontroly vynakládání veřejných prostředků. Některé ze změn mají také přispět ke zjednodušení podmínek stanovených pro jednotlivé uchazeče podávající nabídky v zadávacím řízení. Vše je vedeno snahou docílit rovné soutěže a řádného dodržování principů hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.

Zákon nabývá, s výjimkou několika ustanovení, účinnosti dnem 1.4.2012.

27-02-2012 ::: Novela zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Dne 16.2.2012 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 53/2012 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Novela předně mění název kvalifikace doposud označované jako "dílčí" na kvalifikaci "profesní". Dle zjištění předkladatele prezentovaného v důvodové zprávě byl doposud zájem občanů o získání dílčí kvalifikace, a stejně tak zájem zaměstnavatelů o držitele osvědčení o získání dílčí kvalifikace, do jisté míry omezený, když se právě jeho pojmenování ukázalo být velmi významnou příčinou tohoto nižšího zájmu. Dílčí je obecně vnímána jako neúplná, méněcenná či podřadná, což však neodpovídá povaze takové kvalifikace jakožto kvalifikace koncipované pro samostatné uplatnění na trhu práce. Zákonodárce předpokládá, že změna názvu na kvalifikaci profesní její většinové vnímání modifikuje, jejím držitelům přinese větší prestiž a zvýší o ní obecný zájem.

Změny se týkají také možnosti podnikající fyzické osoby získat autorizované zástupce, se kterou narozdíl od osob právnických nebylo doposud počítáno. Autorizaci mohla doposud získat jen taková fyzická osoba, která je odborníkem v dané oblasti a je sama schopna naplnit požadavky zákona a hodnotícího standardu pro udělení autorizace. Nemožnost podnikajících fyzických osob vykonávat činnost dle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání prostřednictvím autorizovaných zástupců byla považována za diskriminační.

Rovněž se mění způsob stanovování termínu konání zkoušky. Ten současný jednak nevyhovoval některým specifickým kvalifikacím závislým na počasí a venkovní teplotě, jako jsou ty z oblasti stavebnictví nebo zemědělství, jednak neumožňoval flexibilně vypisovat termíny zkoušek za účelem sdružení několika zkoušených do jednoho termínu, což by mohlo snížit administrativní zátěž a rozložit některé náklady mezi více uchazečů. Dochází také k podrobnější úpravě správních deliktů autorizovaných osob.

Vedle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání je zákonem novelizován také školský zákon, živnostenský zákon, zákon o hospodaření energií a zákon o správních poplatcích.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.4.2012.

27-02-2012 ::: Novela zákona o uznávání odborné kvalifikace

Dne 16.2.2012 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 52/2012 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Novela je, stejně jako předchozí novelizační zákon č. 189/2008 Sb., projevem snahy o řádnou transpozici směrnice EP a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací. Dotýká se také vedení evidence uchazečů v režimu dočasného či příležitostného výkonu regulovaného povolání a má ambici odstranit nebo vyjasnit některá ustanovení zákona, která vzhledem k určitým nepřesnostem v jejich textu činí v praxi aplikační potíže.

Vedle zákona o uznávání odborné kvalifikace je novelizován také zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky a zákon o auditorech.

Zákon nabývá účinnosti dnem 17.3.2012.

27-02-2012 ::: Prezident podepsal nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích

Dne 20.2.2012 prezident republiky podepsal nový občanský zákoník a zákon ze dne 25. ledna 2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Vedle toho byl dne 13.2.2012 prezidentem republiky podepsán také zákon ze dne 25. ledna 2012 o mezinárodním právu soukromém. Všechny zákony představují základní právní předpisy právě probíhající rekodifikace soukromého práva. Jejich publikaci ve Sbírce zákonů lze očekávat v brzké době.

Infodeska.cz