Právní aktuality 1.6.2012 - 4.6.2012


04-06-2012 ::: Novela zákona o místních poplatcích

Dne 30.5.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 174/2012 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Novela má především umožnit městům a obcím zvýšit poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Dle důvodové zprávy se právní úprava poplatků v tomto ohledu nezměnila od roku 2002, tedy ani jejich maximální výše nebyla v tomto období nijak valorizována. Celkové náklady obcí na vypořádání se s odpady však měly od té doby vzrůst o 81,5%. Vedle zvýšení maximální výše poplatku dochází například také k rozšíření okruhu osob, které poplatkové povinnosti podléhají.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.7.2012, poplatkové povinnosti za kalendářní rok 2012 a za předchozí kalendářní roky se však řídí dosavadními právními předpisy.

04-06-2012 ::: Novela zákona o dluhopisech a zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Dne 30.5.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 172/2012 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů.

Zákonodárce novelou především reaguje na některé nedostatky současné právní úpravy, na které poukázala dosavadní aplikační praxe a které si vyžádaly zpřesnění textu zákona, ale také odstraňuje některé administrativní požadavky, jež se ukázaly být postupem času nadbytečnými. Hlavním cílem zákonodárce dle důvodové zprávy bylo pomocí dílčí novely tyto slabosti platné právní úpravy odstranit, a to jednak zpřesněním dosavadního textu, jednak úpravou současných i formulací nových institutů. Mezi hlavními změnami je uváděno odstranění povinnosti schvalovat emisní podmínky dluhopisů orgánem veřejné moci, zde Českou národní bankou, a zrušení výčtu osob oprávněných dluhopisy vydávat.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.8.2012, zákon o podnikání na kapitálovém trhu a zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním je pak novelizován k 1.7.2012.

04-06-2012 ::: Novela rozpočtových pravidel

Dne 30.5.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 171/2012 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Novela představuje jedno z preventivních opatření proti korupčnímu jednání při poskytování dotací a návratných finančních výpomocí. Zákonodárce při její formulaci vycházel dle důvodové zprávy z předpokladu, že korupce při poskytování dotací a jiných transferů se podstatně sníží, jestliže rozhodování o něm bude pod veřejnou kontrolou. Proto má být především umožněn přístup veřejnosti k informacím o rozhodování o dotacích a jiných transferech poskytovaných ze státního rozpočtu. Novelizovaná právní úprava má vytvořit podmínky pro snadnější zjišťování příznaků korupčního jednání v této oblasti a tím zainteresované osoby od takového jednání odrazovat. Vedle rozpočtových pravidel je novelizován také zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1.8.2012.

04-06-2012 ::: Novela občanského zákoníku

Dne 30.5.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 170/2012 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Novelou dochází ke zrušení výjimky z možnosti spotřebitele odstoupit od spotřebitelské smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele nebo nemá-li dodavatel žádné stálé místo k podnikání, která byla formulována pro případ, kdy si spotřebitel výslovně sjednal návštěvu dodavatele za účelem objednávky. Nově už nebude mít ani výslovné sjednání návštěvy dodavatele za účelem objednávky na možnost spotřebitele odstoupit od takové spotřebitelské smlouvy vliv, s jedinou výjimkou v případě smluv o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost, pokud dodavatel neprovedl jinou než vyžádanou opravu nebo údržbu nebo nedodal jiné zboží než nutné k provedení opravy nebo údržby. Změna byla dle důvodové zprávy motivována skutečností, že v praxi často docházelo k situaci, kdy podnikatelé nabízející svoje zboží a služby formou obchodování mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele, zejména na předváděcích akcích, měli zneužívat zákonnou výjimku v příslušném ustanovení občanského zákoníku a nechávat spotřebitele přímo ve smlouvě nebo v samostatné listině podepisovat prohlášení o tom, že si spotřebitel návštěvu dodavatele za účelem objednávky výslovně sjednal. Návštěvníci předváděcích akcí, zejména senioři, pak dle předkladatele novely nebývali připraveni na mnohdy klamavé či agresivní obchodní praktiky podnikatelů a snadno se tak nechali přimět k podpisu dokumentu, který nebyl projevem jejich svobodné a vážné vůle, avšak zbavoval je jejich spotřebitelských práv. To s novou právní úpravou již nemá být možné.

Zákon nabývá účinnosti dnem 14.6.2012.

04-06-2012 ::: Novela zákona o živnostenském podnikání

Dne 30.5.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 169/2012 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Novela je dalším z projevů, jimiž má být postupně naplňován dlouho deklarovaný proces postupného snižování administrativní zátěže podnikatelů. Jejím cílem je dle důvodové zprávy provést další úpravy právní regulace směřující ke zjednodušení postupů při zahájení i průběhu živnostenského podnikání. Před formulací návrhu novelizačního zákona byly povinnosti vyplývající z živnostenského zákona přezkoumávány s cílem nalézt možné způsoby snížení administrativní zátěže podnikatelů tak, aby byla stále ještě zachována odůvodnitelná míra ochrany veřejných nebo jiných společných zájmů. Do právní úpravy jsou také promítány poznatky z praxe, jež mají přispět ke zkvalitnění právní úpravy a k její srozumitelnosti.

Vedle živnostenského zákona je novelizován také zákon o správních poplatcích a zákon o nemocenském pojištění.
Zákon nabývá účinnosti dnem 30.6.2012.

04-06-2012 ::: Novela zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR

Dne 30.5.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 168/2012 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Podstatou novely je především zrušení podmínky účasti nadpoloviční většiny členů Komory daňových poradců na valné hromadě pro její usnášení schopnost. Dle důvodové zprávy byla tato podmínka pozůstatkem doby, kdy současný zákon o daňovém poradenství teprve vznikal a Komora jakožto profesní organizace sdružovala pouze několik stovek členů. Postupně však jejich počet narostl až na několikanásobek a stalo se nepraktickým účast takto vysokého počtu členů na valné hromadě požadovat. Často to vedlo pouze ke shromažďování většího počtu plných mocí v rukou menšího počtu osob. Daný stav mohl navíc být problematický např. při prosazování vlastních návrhů těchto osob. Zákonodárce tedy seznal, že je čas fakticky již překonanou podmínku vypustit, přičemž inspirací mu byly zkušenosti z činnosti jiných obdobných profesních organizací s povinným členstvím, zejména pak České advokátní komory.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1.8.2012.

Infodeska.cz