Právní aktuality 16.3.2011- 22.3.2011


22-03-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela insolvenčního zákona a občanského soudního řádu

Dne 21. 3. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 69/2011 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Novela byla dle důvodové zprávy přijata jako reakce na nález Ústavního soudu ze dne 1. 7. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 14/10, který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů pod č. 241/2010 Sb., nález Ústavního soudu ze dne 21. 4. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 42/08, který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů pod č. 163/2009 Sb., a na nález Ústavního soudu ze dne 27. 7. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 19/09, který byl ve Sbírce zákonů vyhlášen pod č. 260/2010 Sb.

Zákon nabývá účinnosti dnem 31. 3. 2011.

22-03-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela vyhlášky o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona

Dne 21. 3. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 70/2011 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona.

Vyhláška dle Ministerstva spravedlnosti provádí ve stávající právní úpravě nezbytné úpravy, které je třeba provést na základě novelizací insolvenčního zákona provedených konkrétně zákonem č. 458/2008 Sb., zákonem č. 217/2009 Sb. a zákonem č. 69/2011 Sb., jenž reaguje na poslední nálezy Ústavního soudu.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. 3. 2011.

16-03-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby

Dne 15. 3. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 61/2011 Sb., vyhláška o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby.

Vyhláška vydaná Ministerstvem zemědělství k provedení některých ustanovení zákona č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů, nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 206/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů, která se společně s její novelizační vyhláškou č. 581/2006 Sb. zrušuje. Důvodem přijetí nové právní úpravy má být vedle nahrazení té stávající také částečná implementace směrnice Komise 2009/74/ES.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. 3. 2011.

Infodeska.cz