Právní aktuality 16.11.2010 - 23.11.2010


21-02-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o technických požadavcích na výrobky

Dne 18. 2. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 34/2011 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 22. 11. 2010 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 316/2010 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů.

Změny, které jsou v uvedených vyhláškách prováděny, se ukázaly být nezbytnými vzhledem ke skutečnosti vzniku obce Libhošť ke dni 1. 1. 2011, dle důvodové zprávy také reagují na některé nedostatky v podobě neprovedených změn z let 2003 - 2007, které byly zjištěny při kontrole spisového materiálu a které doposud nebyly řádně promítnuty do právní úpravy.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2011.


23-11-2010 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o civilním letectví
Dne 22. 11. 2010 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 314/2010 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
Ministerstvo dopravy k novelizaci přistoupilo, aby koncepčně reagovalo na vznikající mezeru v právní úpravě specifické kategorie letadel, která jsou amatérsky stavěna a jejichž maximální vzletová hmotnost nepřevyšuje 600 kg.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 7. 12. 2010.

Infodeska.cz