Právní aktuality 15.7.2015 - 5.8.2015


Nařízení o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy(05.08.2015, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 29.7.2015 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 185/2015 Sb. nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády.

Nařízení vydané podle § 2c odst. 5 zákona o zemědělství a podle § 1 odst. 3 zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy EU podmínky poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy. Takovými je například nařízení č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, nařízení č. 1306/2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky, nařízení č. 702/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem, ale i další.

Nařízení se zabývá otázkou, kdo může být žadatelem o poskytnutí dotace, podrobnostmi ohlášení vstupu do opatření zalesňování zemědělské půdy a žádosti o poskytnutí dotací na založení lesního porostu, na péči o lesní porost a na ukončení zemědělské výroby, sazbou dotace, podmínkami poskytnutí dotace, snížením a možností neposkytnutí dotace, vrácením dotace či převodem závazku.

Současně je novelizováno nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, a nařízení č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům.

Dle Ministerstva zemědělství bylo přijato v návaznosti na zahájení nového programového období 2014 – 2020, které je v České republice realizováno prostřednictvím Programu rozvoje venkova České republiky na období 2014 – 2020. Vláda si nařízením kladla za cíl stanovit bližší podmínky poskytování dotací pro opatření zalesňování zemědělské půdy tak, aby Česká republika mohla tyto dotace poskytovat. Opatření zalesňování zemědělské půdy mají směřovat především k udržitelnému využívání lesní půdy prostřednictvím prvního zalesnění zemědělské půdy.

Nařízení nabylo účinnosti dnem 1.8.2015.

Nařízení o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky(05.08.2015, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 27.7.2015 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 182/2015 Sb. nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky.

Nařízením vláda, jak již z názvu vyplývá, v intencích zákona o státní památkové péči prohlásila některé památky mající aktuálně status kulturních památek za národní kulturní památky, čímž soubor národních kulturních památek doplnila o dalších devět položek. Jde konkrétně o Žlutický kancionál, iluminovaný rukopis ze 16. století, Madonu z Veveří, deskový obraz ze 14. století, Astronomické hodiny Engelberta Seigeho ze druhé poloviny 18. století, Soubor dvou renesančních sextantů Josta Bürgiho a Erasma Habermela z doby okolo roku 1600, Staroboleslavské palladium, což je měděný reliéf z přelomu 14. a 15. století situovaný v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi, Oltářní křídla z Roudník, tedy dvě oboustranné deskové malby z 15. století ve sbírkách Husitského muzea v Táboře, Vyšebrodský cyklus, devět deskových oltářních obrazů ze 14. století situovaných v klášteře cisterciáků ve Vyšším Brodě, a Šlikovská šperkovnice, stříbrná šperkovnice ze 17. století nacházející se v mobiliárním fondu zámku Náchod.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1.1.2016.

Novela vyhlášky stanovící podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a další podmínky(05.08.2015, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 24.7.2015 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 181/2015 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění vyhlášky č. 107/2013 Sb.

Vyhláška vydaná k provedení § 37, § 39 a § 41 zákona o ochraně veřejného zdraví je, dle Ministerstva zdravotnictví, aktuálně publikovanou vyhláškou novelizována v souvislosti s požadavkem na upřesnění správného postupu při zařazení prací s chemickými látkami nebo směsmi do kategorie druhé nebo třetí. Realizovány jsou rovněž menší úpravy věnované fyziologii práce.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.10.2015.

Prezident podepsal sedm zákonů(05.08.2015, Mgr. Martin Glogar)

Z legislativního procesu

Dne 4.8.2015 podepsal prezident republiky sedm nových zákonů, které na své na své desáté schůzi konané ve dnech 22.-23.7.2015 schválil Senát.

V balíku podepsaných zákonů je obsažena například novela zákona o zaměstnanosti a zákona o pobytu cizinců na území ČR, novela zákona o regulaci reklamy a zákona o pohřebnictví, novela zákona o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států, který má být nově pojmenován jako zákon o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna a o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři, novela přestupkového zákona a zákona o Rejstříku trestů, novela zákona o veřejném zdravotním pojištění a zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky či nový zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi. Jedním ze skupiny podepsaných zákonů se také, vedle novelizace zákoníku práce a dalších příslušných zákonů, zruší zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců.

Publikaci všech uvedených zákonů ve Sbírce zákonů lze očekávat v brzké době.

Vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích(05.08.2015, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 24.7.2015 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 180/2015 Sb. vyhláška o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích).

Vyhláška vydaná podle § 238 a § 246 zákoníku práce je projevem transpozice příslušné evropské legislativy do českého právního řádu. Jde především o směrnice 92/85/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň, 94/33/ES o ochraně mladistvých pracovníků či 2006/54/ES o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání, ale i další. Vyhláška rovněž navazuje na přímo použitelné evropské nařízení 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.

V podrobnostech upravuje práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, ale také práce a pracoviště, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a podmínky, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání. Nahrazuje přitom dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání. Ta se, s účinností nové vyhlášky, zrušuje.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.9.2015.

Nařízení o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních (poštovních) služeb(29.07.2015, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 24.7.2015 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 178/2015 Sb. nařízení vlády o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních služeb.

Dle § 3 odst. 2 zákona o poštovních službách musí být základní poštovní služby poskytovány na celém území České republiky trvale prostřednictvím sítě provozoven, jejichž minimální počet stanoví na návrh Českého telekomunikačního úřadu vláda svým nařízením. Do tohoto počtu se přitom započítávají i provozovny vedené třetí stranou jménem a na účet držitele poštovní licence. A právě aktuálně publikované nařízení vlády tento počet stanovuje, když uvádí, že minimální počet provozoven pro poskytování základních služeb činí 3 200. Tento krok má zvýšit právní jistotu pokud jde o zajištění dostupnosti základních poštovních služeb prostřednictvím poštovních provozoven.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1.1.2016.

Novela nařízení o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou(29.07.2015, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 24.7.2015 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 179/2015 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů.

Novela byla, dle Ministerstva zemědělství, které je jejím iniciátorem, vypracována za účelem adaptace příslušných nařízení EU a s tím spojeného nového vymezení Vnitrostátní strategie České republiky pro udržitelné operační programy organizací producentů v sektoru ovoce zeleniny včetně stanovení Vnitrostátního rámce České republiky pro operační programy organizací producentů v sektoru ovoce a zeleniny týkající se environmentálních opatření pro období 2015 – 2020.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1.8.2015.

Senát schválil 7 nových zákonů(28.07.2015, Mgr. Martin Glogar)

Z legislativního procesu

Senát Parlamentu ČR na své desáté schůzi konané ve dnech 22.-23.7.2015 schválil sedm nových zákonů, jež mu byly postoupeny z Poslanecké sněmovny.

V balíku schválených je obsažena například novela zákona o zaměstnanosti a zákona o pobytu cizinců na území ČR, novela zákona o regulaci reklamy a zákona o pohřebnictví, novela zákona o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států, který má být nově pojmenován jako zákon o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna a o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři, novela přestupkového zákona a zákona o Rejstříku trestů, novela zákona o veřejném zdravotním pojištění a zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky či nový zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi. Jedním ze schválených zákonů se také, vedle novelizace zákoníku práce a dalších příslušných zákonů, zrušuje zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců.

Všechny tyto zákony nyní poputují k podpisu prezidentu republiky. Pokud je ten nevetuje, nemělo by nic bránit jejich brzké publikaci ve Sbírce zákonů.

Dalších šest návrhů zákonů, již schválených Poslaneckou sněmovnou, má Senát připraveno k projednání na své následující schůzi, která bude zahájena dne 12.8.2015.

Smlouva se Srbskem o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací(28.07.2015, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv

Dne 17.7.2015 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 40/2015 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Srbskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací.

Deklarovaným cílem smlouvy podepsané v Bělehradu dne 13.5.2013 je zajištění ochrany utajovaných informací vyměněných nebo vytvořených v průběhu spolupráce smluvních stran nebo právnických a fyzických osob pod jejich jurisdikcí, přičemž smlouva se má aplikovat na jakoukoliv smlouvu, ujednání či jakoukoliv jinou formu spolupráce, jež zahrnuje utajovanou informaci. Zpravodajské služby smluvních stran si pak vyměňují utajované informace přímo. Utajovanou informací se přitom rozumí každá informace, bez ohledu na svoji formu, která v souladu s vnitrostátními právními předpisy některé smluvní strany vyžaduje ochranu proti vyzrazení, zneužití nebo ztrátě, a která byla takto označena.

Smlouva v podrobnostech dále upravuje například přístup k utajovaným informacím, bezpečnostní zásady, bezpečnostní spolupráci, předávání, reprodukci, překlad a ničení utajovaných informací, zmiňuje bezpečnostní incidenty, ale i další aspekty dané spolupráce.

Smlouva vstoupila v platnost dnem 1.6.2015.

Novela vyhlášky o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách(20.07.2015, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 10.7.2015 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 171/2015 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele.

Dle Ministerstva pro místní rozvoj, které je autorem novely, bylo k novelizaci přistoupeno z důvodu aktuální potřeby upravit systém uveřejňování informací na profilu zadavatele. Nově má zadavatelům umožnit změnu jejich profilu bez nutnosti zajistit migraci velkého objemu informací a dokumentů k veřejné zakázce.

Vyhláška nabude účinnosti dnem 1.8.2015.

Poslanecká sněmovna schválila 13 návrhů zákonů(20.07.2015, Mgr. Martin Glogar)

Z legislativního procesu

Poslanecká sněmovna na své 29. schůzi, která byla ukončena dne 10.7.2015, schválila ve třetím čtení 13 návrhů zákonů.

Je mezi nimi například novela zákona o zaměstnanosti, novela zákona o regulaci reklamy a zákona o pohřebnictví, novela přestupkového zákona, novela zákoníku práce, novela zákona o zpravodajských službách, novela zákona o účetnictví či novela zákona o odpadech, ale také třeba návrh nového zákona o prevenci závažných havárií nebo zákona o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi.

Zákony nyní projedná Senát, který tak může učinit na své schůzi konané od 22.7.2015.

Vyhláška o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení(20.07.2015, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 10.7.2015 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 172/2015 Sb. vyhláška o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení.

Vyhláška vydaná podle § 18 odst. 1 písm. f) zákona o potravinách a tabákových výrobcích nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 320/2014 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení ve vztahu k některým druhům potravin. Ta se, s účinností nové vyhlášky, zrušuje.

V návaznosti na přímo použitelná evropská nařízení č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, a č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, nově v podrobnostech upravuje provozovateli potravinářského podniku v místě určení (příjemci potravin v místě určení) rozsah informačních povinností, které výše uvedené ustanovení zákona o potravinách předpokládá.

Vyhláška nabude účinnosti dnem 1.8.2015.

Vyhláška o zkoušce z českého jazyka pro žadatele o přijetí do služebního poměru, kteří nejsou státními občany ČR(20.07.2015, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 15.7.2015 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 175/2015 Sb. vyhláška o zkoušce z českého jazyka pro žadatele o přijetí do služebního poměru, kteří nejsou státními občany České republiky.

Dle § 25 odst. 2 služebního zákona musí žadatel o přijetí do služebního poměru, který není státním občanem České republiky, prokázat znalost českého jazyka, a to zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka (to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk). A právě publikovaná vyhláška blíže stanovuje obsah a rozsah takové zkoušky.

Takto koncipované řešení má, dle důvodové zprávy, ve svém důsledku zvýšit jazykovou znalost cizinců pracujících ve státní správě a zároveň sjednotit podmínky pro přijetí do služebního poměru. Deklarovaným cílem je motivovat žadatele k výuce českého jazyka a zlepšit tak jejich znalost češtiny, která je pro práci v dané oblasti velmi důležitá. Porozumění česky psaným textům i dobré komunikační schopnosti nyní mají být nezbytným předpokladem pro zařazení na jakoukoliv pozici ve státní službě.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 15.7.2015.

Infodeska.cz