Právní aktuality 15.6.2012 - 18.6.2012


18-06-2012 ::: Zákon o mediaci

Dne 13.6.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 202/2012 Sb. zákon o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci).

Zákon zcela nově upravuje výkon a účinky mediace jakožto postupu při řešení konfliktu za účasti jednoho nebo více mediátorů, kteří podporují komunikaci mezi osobami na konfliktu zúčastněnými tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením mediační dohody, a to mediace prováděné zapsanými mediátory. Jeho vznik byl dle důvodové zprávy motivován snahou umožnit všem osobám alternativní řešení jejich konfliktů metodou rychlého a kultivovaného mimosoudního řešení, což má ve svém důsledku rovněž napomoci odbřemenění soudů. Strany budou mít možnost vyhnout se soudním sporům a řešit konflikt bez dlouhých čekacích lhůt, bez zbytečných finančních nákladů a bez zdlouhavé psychické zátěže. V rodinných věcech, a především jde-li o dítě, kdy je vždy významná schopnost komunikace rodičů, má mít institut mediace zásadní roli. Inspiraci zákonodárce čerpal v zahraničí, především v anglosaském právním světě, ale i v kontinentální Evropě, kde všude je mediace hojně využíváno jakožto velice důležitého způsobu řešení sporů vedoucího podle dostupných zdrojů k dohodě až v 70-80% věcí z případů, kdy se strany pro mediaci rozhodnou.

V souvislosti s novou právní úpravou změn doznávají také občanský soudní řád, občanský a obchodní zákoník, notářský řád, zákon a advokacii, živnostenský zákon a zákony o soudních a správních poplatcích.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.9.2012.

18-06-2012 ::: Nový zákon o ochraně ovzduší

Dne 13.6.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 201/2012 Sb. zákon o ochraně ovzduší.

Nový zákon nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, který se s účinností nového zákona zrušuje, a to včetně svých novel a prováděcích předpisů. V průběhu účinnosti dosavadního zákona došlo k jeho mnohonásobné novelizaci, v důsledku čehož jej zákonodárce považoval za již relativně nepřehledný a pro běžné uživatele obtížně použitelný. Proto bylo přistoupeno k vydání zákona zcela nového.
Zákonodárce si od nové právní úpravy slibuje ústup od současného trendu převážně stagnujícího vývoje emisí a kvality ovzduší, kdy v některých sektorech, např. v dopravě, lze sledovat dokonce zhoršování emisní bilance, a to přesto, že česká legislativa v plné míře transponuje legislativní požadavky Evropské unie v oblasti kvality ovzduší a zdrojů znečišťování. Z provedených analýz dle důvodové zprávy vyplývá, že nástroje, jež má dosavadní zákon o ochraně ovzduší k dispozici, jsou nedostatečné nebo nefunkční a nevedou k plnění cílů stanovených českou a evropskou legislativou. Zefektivněny mají být především programové nástroje, akcentován bude individuální přístup ke zdrojům znečišťování ovzduší, když bude zohledňován jejich význam a vliv na kvalitu ovzduší. Dojde ke zpřísnění emisních limitů a technických požadavků na provoz zdrojů znečišťování ovzduší v návaznosti na kvalitu ovzduší, revizí prochází systém poplatků za znečišťování ovzduší. Motivací bylo také snížit administrativní zátěž adresátů norem a optimalizovat jejich povinnosti. Změn, které nový zákon oproti stávající právní úpravě přináší, je celá řada.

Zákon s výjimkou některých svých ustanovení nabývá účinnosti dnem 1.9.2012.

18-06-2012 ::: Novela zákona o pedagogických pracovnících

Dne 13.6.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 198/2012 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Novelou jsou v zákoně o pedagogických pracovnících prováděny především změny v získávání odborné kvalifikace, jejichž cílem je dle důvodové zprávy zajistit větší prostupnost mezi některými kategoriemi pedagogických pracovníků. Během více než pětileté aplikační praxe dosavadní právní úpravy se totiž mělo ukázat, že alespoň v některých případech jsou požadavky na odbornou kvalifikaci příliš striktní a nereflektující současné špatné možnosti některých pedagogických pracovníků doplnit si vzdělání, respektive nezohledňující skutečnost, že v určitých případech jsou dosažené znalosti a dovednosti získané během studia na takové úrovni, že ani není nutné absolvovat studium další. Novela rovněž přináší novou úpravu odborné kvalifikace pro ty kategorie pedagogických pracovníků, u nichž doposud odborná kvalifikace upravena nebyla vůbec a byla tudíž obtížně dovozována výkladem. Také je měněna úprava přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah, kdy mají být ve výsledku efektivněji a smysluplněji propláceny tzv. přespočetné hodiny. Terminologicky zpřesňována jsou ustanovení týkající se akreditací vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.9.2012.

18-06-2012 ::: Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích

Dne 13.6.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 197/2012 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Novela v zákoně o provozu na pozemních komunikacích výslovně formuluje možnost používat dětské přívěsné vozíky sloužící pro přepravu dětí. Dosavadní právní úprava s takovou možností nijak nepočítala. Zákonodárce se inspiroval v evropských zemích, v nichž jsou již vozíky běžně a legálně využívány. V důvodové zprávě vysvětluje vyšší míru bezpečnosti dítěte přepravovaného v přívěsném vozíku oproti dítěti přepravovaném v cyklosedačce. Poukazuje na skutečnost, že v přívěsném vozíku je dítě chráněno pevným rámem za součinnosti dalších bezpečnostních prvků, jakými jsou bezpečnostní pásy, polstrování v oblasti zad nebo ochranná opěrka kolem hlavy. Při pádu kola navíc zůstává přepravní vozík ve stabilní poloze. Přeprava je pro dítě díky odpružení vozíku také pohodlnější.

Zákon nabývá účinnosti dnem 13.6.2012.

18-06-2012 ::: Novela zákona o pozemních komunikacích

Dne 13.6.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 196/2012 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Novelou je do českého právního řádu v nezbytném rozsahu zapracováváno Rozhodnutí Komise č. 2009/750/ES o definici evropské služby elektronického mýtného a jejích technických prvků, které provádí a doplňuje úpravu Směrnice 2004/52/ES o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného ve Společenství a úpravu směrnice 2010/40/EU o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy. Novela tak přináší např. právě právní úpravu tzv. inteligentních dopravních systémů, jejichž účelem je zvýšit bezpečnost a zlepšit koordinaci užívání pozemních komunikací a vedle toho také snížit negativní dopady silničního provozu na životní prostředí. Dle důvodové zprávy s účinností novely dojde také ke zpřísnění a zpřesnění právní úpravy regulace zřizování a provozování reklamních zařízení jak přímo na dálnici, silnici, místní komunikaci a silničním pomocném pozemku, tak i v silničním ochranném pásmu. Zde bylo cílem zákonodárce v zásadě zakázat umísťování reklamních zařízení mimo souvisle zastavěná území obcí kromě opodstatněných výjimek reklamních zařízení sloužících k označení provozovny a reklamních zařízení, která nejsou viditelná uživatelům pozemních komunikací. Z dalších dílčích změn lze jmenovat třeba doplnění právního rámce umožňujícího zavést systém slev na mýtném pro vozidla často užívaná na zpoplatněných pozemních komunikacích.

Vedle zákona o pozemních komunikacích je zákonem novelizován zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury, a to za účelem úspor a zefektivnění finančních toků v rámci stávající právní úpravy užívání pozemních komunikací.

Zákon nabývá, s výjimkou některých svých ustanovení, účinnosti dnem 1.9.2012.

Infodeska.cz