Právní aktuality 15.4.2014 - 29.4.2014


Vyhláška o obsahu, formě a náležitostech vedení záznamů o činnosti s prekursory drog(29.04.2014)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Vyhláška byla Ministerstvem zdravotnictví vydána k provedení § 30 odst. 1 zákona o prekursorech drog a upravuje obsah, formu a náležitosti vedení záznamů o příjmu a výdeji, zprostředkování a výrobě uvedené látky kategorie 1. Činí tak v návaznosti na evropská nařízení č. 273/2004 o prekursorech drog, č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi, a č. 1277/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k těmto nařízením.

Vyhláška nabude účinnosti dnem 1.5.2014.

Vyhláška o požadavcích na národní referenční laboratoře(29.04.2014)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Vyhláška vydaná podle zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském v návaznosti na bezmála desítku přímo použitelných evropských nařízení stanovuje další požadavky na materiální a personální vybavení a na zaměření, organizaci a metody činnosti národních referenčních laboratoří Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského a referenčních laboratoří. Ministerstvo zemědělství vyhláškou nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 528/2004 Sb., o požadavcích na národní referenční laboratoře a referenční laboratoře v oblasti činností v působnosti zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském, a vyhláškou č. 204/2012 Sb., o technických požadavcích pro pověření referenční laboratoře. Ty se, s účinností nové vyhlášky, zrušují.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 29.4.2014.

Vyhláška o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany(29.04.2014)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Vyhláškou vydanou k provedení § 24 odst. 2 zákona o požární ochraně ministerstvo vnitra stanovuje technické podmínky věcných prostředků požární ochrany, jejichž splnění je podmínkou pro zařazení těchto prostředků do vybavení jednotek požární ochrany. Mezi prostředky, jejichž technické podmínky jsou takto stanoveny, náleží kupříkladu radiostanice, přenosné motorové stříkačky, autonomní dýchací přístroje, přilby, ochranné oděvy, spodní prádlo, ale i mnoho dalších. U všech těchto prostředků jde především o požadavky na vysokou účinnost při nasazení, stejně tak jako o bezpečné použití a ochranu zdraví hasičů při zásahu. Díky nové vyhlášce mají být, co se bezpečnosti týče, nastaveny podmínky tak, aby byl lépe využíván současný technický potenciál ve výrobě věcných prostředků požární ochrany a rovněž významněji zohledněny nové taktické požadavky požární praxe.

Nová právní úprava tedy nahrazuje dosavadní prezentovanou vyhláškou č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany. Ta se, s účinností nové vyhlášky, zrušuje, a to včetně svých novel.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 24.4.2014.

Novela chemického zákona(23.04.2014)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 7.4.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 61/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony.

V březnu roku 2012 bylo v Úředním věstníku EU publikováno evropské nařízení č. 259/2012, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004, pokud jde o používání fosforečnanů a jiných sloučenin fosforu v pracích prostředcích pro spotřebitele a v detergentech určených pro automatické myčky nádobí pro spotřebitele. Záměrem bylo harmonizovat uvádění detergentů na trh a chránit lépe životní prostředí tím, že se sníží eutrofizace způsobená fosforem z detergentů používaných spotřebiteli. Novelizovanému znění příslušného nařízení tak bylo nutné přizpůsobit také vnitrostátní právní řád, v rámci čehož se nyní, právě vydaným zákonem, stanovují nápravná opatření a sankce za porušení povinností dle uvedeného evropského nařízení. V návaznosti na to se ve vodním zákoně zrušují taková ustanovení, která jsou fakticky duplicitní právní úpravě obsažené v přímo použitelném nařízení. Kromě toho jde v novele rovněž o odstranění nepřesnosti po předchozí transpozici evropské směrnice č. 2004/10/ES, o transpozici čl. 30 evropské směrnice 2012/18/EU o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek, o odstranění formulačních nepřesností u správních deliktů za porušení povinností stanovených v evropských nařízeních č. 1272/2008 a č. 1907/2006, ale také o zrušení duplicitní procesní právní úpravy výkonu kontroly v chemickém zákoně a v zákoně o prevenci závažných havárií v návaznosti na nový kontrolní řád účinný od 1.1.2014.

Zákon nabyl účinnosti, s výjimkou některých svých ustanovení, dnem 7.4.2014.

Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o volbách do Evropského parlamentu(23.04.2014)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 7.4.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 63/2014 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Novela je dalším z projevů transpozice evropské směrnice 2013/1/EU do právního řádu České republiky, kdy bylo potřeba, kromě zákona o volbách do Evropského parlamentu, o čemž jsme informovali nedávno, novelizovat také jeho prováděcí vyhlášku a vložit do ní institut informace jiného členského státu o tom, že kandidát byl zbaven práva být volen. Současně se ukázalo jako nutné přizpůsobit novým podmínkám Prohlášení kandidáta, který je občanem jiného členského státu Evropské unie, které tvoří přílohu ke kandidátní listině pro volby do Evropského parlamentu.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 7.4.2014.

Novela zákona o obalech(23.04.2014)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 7.4.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 62/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o obalech byl naposledy ve větší míře novelizován v roce 2006, přičemž v rámci této novelizace byly stanoveny recyklační cíle pro jednotlivé obalové komodity pro období let 2006 - 2012. Dle důvodové zprávy bylo tedy již nezbytné provést opětovnou novelizaci zákona o obalech tak, aby byly i pro období po roce 2012 jednoznačně stanoveny cíle recyklace, respektive využití pro obaly uváděné povinnými osobami v České republice na trh a pro jejich odpady. Před více než rokem rovněž vstoupila v platnost evropská směrnice 2013/2/EU, kterou se mění příloha I směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech. Ta, v souladu s požadavkem vyšší právní jistoty a harmonizace výkladu pojmu obal, rozšiřuje názorné příklady konkrétních výrobků, které jsou nebo nejsou považovány za obaly. Tam, kde hranice mezi tím, co má být ještě považováno za obal a co již nikoli, zůstávala doposavad nejasná, došlo k jistému vyjasnění, a to především za účelem vytvoření rovných podmínek na vnitřním trhu. Novela je dle důvodové zprávy také projevem transpozice této směrnice, z důvodu čehož dochází ke změně přílohy č. 1 zákona o obalech, která obsahuje doposud platný výčet těchto názorných příkladů výrobků.

Zákon nabyl účinnosti dnem 7.4.2014.

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění(23.04.2014)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 7.4.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 60/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Novela je reakcí zákonodárce na povinnost řádně a plně transponovat do vnitrostátního právního řádu evropskou směrnici č. 2011/24/EU o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči, jež byla přijata s cílem zajistit vysoký stupeň ochrany lidského zdraví. Za tímto účelem blíže upravuje a rozšiřuje práva pacientů, kteří se rozhodnou vyhledat zdravotní služby v jiném členském státě EU. Část směrnice již byla díky přijetí zákona o zdravotních službách publikovaného pod č. 372/2011 Sb. transponována, co se však týče náhrad nákladů za zdravotní služby čerpané v jiném členském státě, v této části doposud transpozici učiněno zadost nebylo. To má být napraveno právě vydaným zákonem. Novela se konkrétně týká především náhrad za čerpané zdravotní služby v jiných členských státech EU, vnitrostátního kontaktního místa poskytujícího informace v oblasti čerpání zdravotních služeb v členských státech EU a správních postupů upravujících pravidla pro čerpání zdravotních služeb v jiných členských státech EU.

V souvislosti s tím považoval zákonodárce za žádoucí reflektovat v určitých aspektech rovněž evropská nařízení č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení č. 883/2004. V tomto ohledu bylo cílem zákonodárce dosáhnout stavu, kdy bude česká právní úprava lépe odrážet procesní stránku rozhodování a vydávání tzv. předchozího povolení k čerpání plánovaných zdravotních služeb na území členských států EU, EHP a Švýcarské konfederace.

Vedle zákona o veřejném zdravotním pojištění je novelizován také zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách a zákon o zdravotních službách.

Zákon nabyl účinnosti, s výjimkou jednoho ze svých novelizačních bodů, dnem 22.4.2014.

Infodeska.cz