Právní aktuality 15.1.2014 - 21.1.2014


Novela vyhlášky o jednacím řádu státního zastupitelství (21.01.2014)

Dne 9.1.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 4/2014 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů.

Účelem právě vydané vyhlášky je dle Ministerstva spravedlnosti řádně změnit právní úpravu v souvislosti se zrušením specializace Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 ke stíhání příslušníků ozbrojených sborů. Změny se týkají především věcné příslušnosti státních zástupců v trestním řízení, ale také organizačního zabezpečení dodržování lhůty 48 hodin k podání návrhu na vzetí do vazby zadržených osob a provádění dalších úkonů v rámci pracovní pohotovosti (dosažitelnosti) státního zástupce.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 24.1.2014.

Novela vyhlášky o řidičských průkazech a o registru řidičů (21.01.2014)

Dne 7.1.2014 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 1/2014 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška je tímto novelizována především v souvislosti s transpozicí dvou evropských směrnic, a sice směrnice 2012/36/EU, kterou se mění směrnice o řidičských průkazech, ale také směrnice 2013/22/EU, kterou se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují některé směrnice v oblasti dopravní politiky. Vyhláškou se zavádí jednak nový vzor řidičského průkazu, ve kterém se doplňují slova „řidičský průkaz“ v chorvatštině, jednak dochází k aktualizaci seznamu harmonizovaných a národních kódů a jejich bližšího vymezení, jejichž prostřednictvím jsou zaznamenávány podmínky a omezení řidičského oprávnění, profesní způsobilost řidiče a další administrativní záležitosti.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 7.1.2014.

Směrnice, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření (21.01.2014)

Dne 17.1.2014 byla v Úředním věstníku EU, řada L, č. 13, str. 1-73, publikována směrnice Rady 2013/59/EURATOM ze dne 5.12.2013, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření a zrušují se směrnice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom.

Směrnice stanovuje jednotné základní bezpečnostní standardy ochrany zdraví osob, které jsou vystaveny profesnímu ozáření, lékařskému ozáření a ozáření obyvatelstva, před nebezpečím vyplývajícím z ionizujícího záření, přičemž se vztahuje na každou plánovanou, existující nebo nehodovou expoziční situaci zahrnující riziko, které vyplývá z vystavení ionizujícímu záření a které nelze zanedbat z hlediska radiační ochrany nebo z hlediska ochrany životního prostředí s ohledem na dlouhodobou ochranu lidského zdraví.

Směrnice vstoupí v platnost dnem 6.2.2014, přičemž členským státům ukládá, aby uvedly v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 6.2.2018. S účinkem právě od 6.2.2018 se zrušují starší směrnice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom. Nová úprava byla formulována a přijata především za účelem revize té dosavadní, a to ve světle nových vědeckých poznatků a zkušeností z praxe.

Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu a dalších rozpočtů (21.01.2014)

Dne 14.1.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 5/2014 Sb. vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti.

Vyhláška vydaná podle § 20 odst. 6 a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, nově upravuje způsob, termíny a rozsah údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu a také rozpočtů státních fondů, územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti, přičemž údajem předkládaným pro hodnocení plnění rozpočtu rozumí vstupní údaje v rozpočtovém systému a finanční výkazy. Nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 449/2009 Sb., která se s účinnosti nové vyhlášky zrušuje, a to včetně svých novel.

Dle důvodové zprávy má vyhláška přispět k naplnění některých požadavků evropské směrnice 2011/85/EU, a to zejména pokud jde o zabezpečení měsíčních finančních výkazů o plnění rozpočtu organizačních složek státu a státních fondů. Na potřebnosti nové právní úpravy se mělo rovněž podepsat pokračující budování Integrovaného informačního systému Státní pokladny, která mění způsob a rozsah údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu organizačními složkami státu.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2015.

Infodeska.cz