Právní aktuality 15.11.2012 - 20.11.2012


20-11-2012 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

Dne 16.11.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 383/2012 Sb. zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.

Zákon nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou zákonem č. 695/2004 Sb., jehož první část se s účinností nového zákona zrušuje. V souladu s evropskými předpisy nově upravuje práva a povinnosti provozovatelů zařízení, provozovatelů letadel a dalších osob při obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, postup při vydávání povolení k emisím skleníkových plynů a rozhodování o jeho změnách, postup při vydávání a přidělování povolenek a podmínky obchodování s nimi, podmínky hospodaření s povolenkami, jednotkami přiděleného množství a jinými právy k vypouštění emisí skleníkových plynů, použití jednotky snížení emisí a ověřeného snížení emisí z projektových činností v systému obchodování s povolenkami, působnost orgánů veřejné správy a také sankce za porušení uložených povinností stanovených tímto zákonem nebo uložených na jeho základě. Nová právní úprava byla dle důvodové zprávy přijímána s cílem promítnout aktuální legislativní předpisy EU v oblasti ochrany klimatu do české legislativy a upravit podmínky v oblasti obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů především co se postupného přechodu od přidělování bezplatných emisních povolenek k systému prodeje povolenek v aukcích týče.

Zákon nabývá účinnosti, s výjimkou některých svých ustanovení, dnem 1.1.2013.

20-11-2012 ::: Z legislativního procesu: Prezident vetoval novelu horního zákona

Dne 19.11.2012 využil prezident republiky svého práva suspenzivního veta, nepodepsal zákon ze dne 25.10.2012, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vrátil jej zpět Poslanecké sněmovně k dalšímu projednání.

V současné době je těžební organizace v případě výhradních ložisek nerostných surovin, jejichž využitím mohou být ohroženy objekty a zájmy chráněné podle zvláštních předpisů či objekty a zájmy fyzických nebo právnických osob, povinna před zařazením příslušných prací do plánu otvírky, přípravy a dobývání, jenž je součástí žádosti o povolení hornické činnosti, se dohodnout s orgány a těmito fyzickými a právnickými osobami o tom, zda se má objekt nebo zájem chránit, v jakém rozsahu, popřípadě po jakou dobu. Pokud mezi těžební organizací a fyzickými nebo právnickými osobami, které jsou vlastníky dotčených pozemků a nemovitostí, k dohodě nedojde a převažuje-li veřejný zájem na využití výhradního ložiska nad oprávněným zájmem vlastníka pozemků a jiných nemovitostí, je možno nabýt nemovitostí nebo práv k nemovitostem rozhodnutím o vyvlastnění, popřípadě zřízením užívacího práva. Dle předkladatelů návrhu zákona současná právní úprava nedostatečně zabezpečuje ochranu soukromého vlastnictví a zvýhodňuje stát jakožto vlastníka ložisek vyhrazených nerostů, když umožňuje příslušný majetek vyvlastnit. Zákonem má být možnost vyvlastnění odstraněna, což má výrazně posílit ochranu práv vlastníků nemovitostí potenciálně dotčených těžbou vyhrazených nerostů.

Prezident ve svém odmítavém stanovisku uvádí, že by taková právní úprava nastolila velmi riskantní a problematický konflikt vlastníků pozemků a vlastníka tohoto nerostného bohatství, kterým je stát. Obává se, že by novela mohla vyvolat komplikace v podobě vykupování pozemků, pod nimiž se nacházejí tato státu vyhrazená ložiska, ze spekulativních důvodů s perspektivou vymáhání vysokých náhrad od státu. Poukazuje na skutečnost, že řada jiných zákonů vyvlastnění umožňuje, ať již jde o zákon stavební, vodní či energetický, a má tak za to, že horní zákon v dosavadním znění využívá nástrojů standardních a v jiných oborech běžných. Upozorňuje na protesty Hospodářské komory, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Svazu průmyslu a dopravy či Ústeckého kraje, odvolává se též na obdobné zahraniční právní úpravy. Má za to, že vyjmutím institutu veřejného zájmu a vyvlastnění z horního zákona by se stát zbavil legálního nástroje pro přístup ke svému vlastnictví a nástroje k uplatňování své energetické politiky.
Zákon nyní znovu projedná Poslanecká sněmovna. K jeho definitivnímu schválení bude potřeba absolutní většiny všech poslanců, tedy kladného stanoviska nejméně 101 poslance.

20-11-2012 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákoníku práce a zákona o zdravotnické záchranné službě

Dne 16.11.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 385/2012 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.
Zdravotnická záchranná služba je vedle Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky základní složkou integrovaného záchranného systému. Také pracovní vytížení zdravotnických pracovníků zařazených ve výjezdových skupinách a ve zdravotnických operačních střediscích poskytovatelů zdravotnické záchranné služby je dle důvodové zprávy srovnatelné s pracovním vytížením příslušníků ostatních základních složek integrovaného záchranného systému. Ti však mají, na rozdíl od uvedených zdravotnických pracovníků, jakožto příslušníci bezpečnostních sborů dle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů určité sociální výhody. Zákon má pozici uvedené skupiny zdravotnických pracovníků do jisté míry vyrovnat, když upravuje jejich nárok na dodatkovou dovolenou v maximální délce jednoho týdne v kalendářním roce a dále nárok na odchodné v maximální výši šestinásobku průměrného měsíčního výdělku.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2013.

20-11-2012 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o sociálních službách

Dne 16.11.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 384/2012 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Novelou má být dle důvodové zprávy provedena změna právní formy zařízení sociálních služeb, konkrétněji ústavů sociální péče, jež jsou zřizovány Ministerstvem práce a sociálních věcí a jsou organizačními složkami státu, na státní příspěvkové organizace, čímž má být umožněno efektivnější využití jim dostupných zdrojů pro poskytování sociálních služeb. Tyto přímo řízené ústavy totiž v současné době dosahují v rámci své činnosti jistých příjmů spočívajících v platbách od klientů za poskytované sociální služby a v platbách od zdravotních pojišťoven za poskytnuté zdravotní služby, nicméně je, jako organizační složky státu, odvádějí ve prospěch příjmů státního rozpočtu. Ty tak nemohou být použity na financování výdajů organizace. Přeměna přímo řízených ústavů sociální péče na státní příspěvkové organizace má dle předkladatele umožnit organizacím efektivnější hospodaření a motivovat je k aktivnímu využívání příjmů ze své činnosti na financování aktivit organizace.

Zákon nabývá, s výjimkou jednoho ze svých ustanovení, účinnosti dnem 1.1.2013.

20-11-2012 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Dne 16.11.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 377/2012 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon je reakcí na potřebu implementovat do českého právního řádu společný ohlašovací formulář Evropské unie pro plnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech peněžní hotovosti. Tímto krokem má dle důvodové zprávy dojít ke zlepšení jeho čitelnosti, srozumitelnosti, jasnosti a logické struktury. Má jím být také zajištěno uplatňování všech nezbytných požadavků stanovených článkem 3 nařízení (ES) č. 1889/2005 a zároveň zjednodušeno vykazování statistik. Snáze dostupná mají být všechna data nezbytná pro boj s legalizací výnosů z trestné činnosti a s financováním terorismu. Současně se zrušuje povinnost deklarace převozu vysoce hodnotných komodit, jakými jsou například drahé kovy nebo drahé kameny.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2013.

20-11-2012 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Sdělení MF určující emisní podmínky nových spořicích státních dluhopisů

Dne 14.11.2012 byla ve Sbírce zákonů publikována pod čísly 373 - 376/2012 Sb. sdělení Ministerstva financí, jimiž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční, Diskontovaný, Kuponový a Prémiový spořicí státní dluhopis České republiky.
Dle uvedených sdělení vydává Česká republika zastoupená Ministerstvem financí státní dluhopisy pojmenované Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 – 2017 II, FIX %, Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 – 2014, Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 – 2017 II, FIX % a Prémiový spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 – 2015, FIX %. Dluhopisy jsou vydávány ve formě cenného papíru na doručitele, v podobě zaknihovaného cenného papíru. Jmenovitá hodnota dluhopisů byla určena ve výši 1,- Kč. Jako datum emise je u všech uvedených dluhopisů stanoven den 12.12.2012, datem splatnosti je pak u reinvestičního dluhopisu den 12.12.2017, u diskontovaného dluhopisu den 12.6.2014, u kuponového dluhopisu den 12.12.2017 a u prémiového den 12.12.2015.

16-11-2012 ::: Z Úředního věstníku EU: Nový Jednací řád Soudního dvora

Dne 6.11.2012 byl v Úředním věstníku EU, řada C, č. 337, str. 1 - 60, zveřejněn Jednací řád Soudního dvora (2012/C 337/01).
Nový jednací řád nahrazuje dosavadní jednací řád Soudního dvora ES ze dne 19.6.1991, ve znění posledních změn ze dne 24. května 2011; ten byl publikován v Úředním věstníku EU dne 22.6.2011. Vydat zcela nový jednací řád se Soudní dvůr rozhodl poté, co vyhodnotil, že dosavadní jednací řád stále ještě odráží zpočátku převažující počet přímých žalob, ačkoli ve skutečnosti je dnes k projednávání většiny těchto žalob příslušný Tribunál a nejpočetnější kategorií věcí předkládaných Soudnímu dvoru jsou žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce podávané soudy členských států. Tuto skutečnost Soudní dvůr v novém jednacím řádu zohlednil a přizpůsobil jí jeho strukturu a obsah. Dále mají být např. zjednodušena řízení o přezkumu či procesní pravidla vyřizování žádostí o posudek. K větší přehlednosti oproti dosavadní právní úpravě má zase přispět vypuštění některých zastaralých nebo nepoužívaných pravidel, očíslování všech pododstavců článků a opatření každého z těchto článků vlastním nadpisem vystihujícím jeho obsah.
Nový Jednací řád Soudního dvora byl již v Úředním věstníku publikován v řadě L, č. 265, a to dne 29.9.2012. Dochází tedy k jeho opětovné publikaci, tentokrát v řadě C, přičemž je doplněna srovnávací tabulka prezentující ke každému ustanovení původního jednacího řádu odpovídající článek a případně i odstavec jednacího řádu nového.

Jednací řád vstoupil v platnost dnem 1.11.2012.

Infodeska.cz