Právní aktuality 15.10.2014 - 20.10.2014


Nařízení vlády o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu(20.10.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 20.10.2014 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 218/2014 Sb. nařízení vlády o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu.

Vláda v daném nařízení vydaném dle § 3 odst. 3 zákona o Státním pozemkovém úřadu podává výčet pozemků ve vlastnictví České republiky, s nimiž je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad, jež tvoří rezervu státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu. Nové nařízení nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou nařízením č. 237/2011 Sb., o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu, jež se s účinností nového nařízení zrušuje.

Dle Ministerstva zemědělství, které bylo předkladatelem návrhu daného nařízení, nařízení reaguje na skutečnost, jež nastala k počátku roku 2013. K tomuto okamžiku zanikl Pozemkový fond ČR, jehož univerzálním právním nástupcem se stal Státní pozemkový úřad, přičemž fakticky došlo ke sloučení agendy Pozemkového fondu ČR, Ústředního pozemkového úřadu a pozemkových úřadů v rámci Státního pozemkového úřadu. V návaznosti na uvedené sloučení agend bylo rozhodnuto o vhodnosti aktualizace vymezení státních pozemků pro vytvoření rezervy.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1.11.2014.

Novela vyhlášky o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance(20.10.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 14.10.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 216/2014 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance.

Prostřednictvím novelizované vyhlášky je v českém právním řádu zabezpečován systém sběru dat od bank a poboček zahraničních bank. Systém jako takový je projevem harmonizací v oblasti statistiky a dohledu, které postupně provádí Česká národní banka dle požadavků a standardů Evropské centrální banky a obecně Evropské unie. Získávaných údajů je dle důvodové zprávy potřeba pro plnění úkolů v oblasti měnové politiky, statistik v působnosti ČNB, dohledu nad finančním trhem, finanční stability či peněžního oběhu, a to jak z pohledu národního, tak i mezinárodních závazků spojených s členstvím ČR v EU. I v tomto případě novela navazuje na nařízení ECB č. 1409/2013 o statistice platebního styku (ECB/2013/43), které je potřeba do současného rozsahu výkaznictví promítnout především co se nových požadavků ECB pro sestavování plně harmonizované statistiky platebního styku týče.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2015.

Novela vyhlášky o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí(20.10.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 14.10.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 215/2014 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí.

Novelizovaná vyhláška zajišťuje sběr statistických dat od různorodých skupin vykazujících osob ze sektoru finančních institucí, a to pro účely sestavování statistik v působnosti České národní banky, přičemž charakter jednotlivých statistik zohledňuje požadavky jak domácích uživatelů, tak plynoucí z práva EU. Dle důvodové zprávy je aktuální novela v podstatě implementačním předpisem technického charakteru, když navazuje na nařízení ECB č. 1409/2013 o statistice platebního styku (ECB/2013/43). Požadavky na příslušné výkaznictví jsou primárně definovány právě Evropskou centrální bankou, jde však rovněž o plnění informačních povinností vůči dalším mezinárodním institucím, jakými jsou např. Mezinárodní měnový fond, BIS či Eurostat. Vyhláškou je dále rozšiřován okruh vykazujících osob, a to o spořitelní a úvěrní družstva, platební instituce, instituce elektronických peněz a pobočky zahraničních platebních institucí a zahraničních institucí elektronických peněz, které provozují činnost na území České republiky.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2015.

Sdělení o výši redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu v nemocenském pojištění(20.10.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 10.10.2014 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 214/2014 Sb. sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2015.

Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělením dle § 22 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění vyhlásilo, že v roce 2015 bude činit výše první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu 888 Kč, výše druhé redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu 1 331 Kč a výše třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu 2 662 Kč.

Infodeska.cz