Právní aktuality 15.7.2011- 19.7.2011


19-07-2011 ::: Novela zákona o advokacii

Dne 19.7.2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 214/2011 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

Novela, dle důvodové zprávy převážně legislativně-technického charakteru, byla přijata za účelem zpřesnění formulací některých ustanovení prováděných novelizačním zákonem č. 219/2009 Sb., jež po zkušenostech působí v praxi výkladové nebo aplikační potíže.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.9.2011.

19-07-2011 ::: Novela zákona o dani z nemovitostí

Dne 19.7.2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 212/2011 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

Dle důvodové zprávy je cílem novely zejména odstranit výkladové nejasnosti zdanění u pozemků s plošnými stavbami (tzv. zpevněnými plochami pozemků). Dále má novela navazovat na nový daňový řád a upravovat náležitosti rozhodnutí o vyměření daně v případech, kdy nedošlo ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím k žádným změnám ohledně daňové povinnosti.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2012.

19-07-2011 ::: Novela energetického zákona

Dne 19.7.2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 211/2011 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Zákonodárce dle důvodové zprávy novelizací reaguje na směrnice č. 2009/72/ES a č. 2009/73/ES a nařízení č. 713/2009, č. 714/2009 a č. 715/2009, které byly přijaty a vydány od poslední novelizace energetického zákona. Na základě novely nově znějící ustanovení mají být již v souladu s postupem liberalizace trhu s elektřinou a trhu s plynem v Evropské unii, a to včetně oddělení provozovatelů distribučních soustav a přenosových a přepravních systémů od obchodu s elektřinou a s plynem a dalších neregulovaných činností včetně ochrany zákazníků.
Vedle energetického zákona je novelizován také zákon o ochraně spotřebitele a zákon o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen.

Zákon nabývá s jednou výjimkou účinnosti dnem 18.8.2011.

19-07-2011 ::: Novela zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury

Dne 19.7.2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 209/2011 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury.

Novela má dle důvodové zprávy znamenat rozšíření okruhu rozsahu působnosti zákona o vodní a energetickou infrastrukturu, přičemž je rozsah této infrastruktury nově také definován. Dle úmyslu zákonodárce v důvodové zprávě vyjádřeného má novela napomoci zkrácenému postupu výstavby některých významných energetických center při řešení státní energetické politiky nebo výstavbě důležitých vodních děl zajišťujících splavnost řek a ochranu území před povodněmi.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1.10.2011.

19-07-2011 ::: Novela zákona o kolektivním investování

Dne 15.7.2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 188/2011 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Zákon je reakcí zákonodárce na nově vydané právní předpisy EU, když implementuje především směrnici EP a Rady a Rady č. 2009/65/ES známou pod anglickou zkratkou UCITS IV, ale také její prováděcí směrnice Komise 2010/43/EU a 2010/44/EU a prováděcí nařízení Komise č. 583/2010 a č. 584/2010. V návaznosti na UCITS IV je tak zákon o kolektivním investování rozsáhle novelizován. Současně jsou měněny další dvě desítky zákonů, mezi nimi např. také zákon o podnikání na kapitálovém trhu, občanský soudní řád, obchodní zákoník, zákon o účetnictví, zákon o bankách a mnoho dalších.

Zákon nabývá činnosti dnem 15.7.2011.

Infodeska.cz