Právní aktuality 15.12.2010 - 31.12.2010


21-02-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o technických požadavcích na výrobky

Dne 18. 2. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 34/2011 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

21-12-2010 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Nová vyhláška o náhradě ušlého výdělku a náhradě hotových výdajů při správě daní

Dne 17. 12. 2010 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 382/2010 Sb. vyhláška o náhradě ušlého výdělku a náhradě hotových výdajů při správě daní.

Vyhláška nově upravuje rozsah a postup pro stanovení a úhradu náhrady ušlého výdělku a náhrady hotových výdajů oprávněné osobě, kterou se pro účely této vyhlášky rozumí třetí osoba, která se na výzvu správce daně zúčastní řízení nebo jiného postupu při správě daní, nebo správcem daně ustanovený zástupce nebo ustanovený společný zástupce, když nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 298/1993 Sb., o stanovení výše nároku náhrady ušlého výdělku při správě daní, která se zrušuje.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2011.

21-12-2010 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela vyhlášky o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Dne 20. 12. 2010 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 380/2010 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb.

Česká národní banka dle důvodové zprávy tuto rozsáhlou novelu přijala především za účelem transpozice směrnic EU, kterými jsou novelizovány směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (přepracované znění) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES ze dne 14. června 2006 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí (přepracované znění).
Vyhláška nabývá s několika výjimkami účinnosti dnem 31. 12. 2010.

17-12-2010 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot

Dne 17. 12. 2010 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 377/2010 Sb. vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhláškou podle § 189 odst. 1 zákoníku práce stanoví sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravné a průměrnou cenu pohonných hmot.

Současně také zrušuje vyhlášku č. 462/2009 Sb.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

16-12-2010 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu

Dne 15. 12. 2010 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 362/2010 Sb. vyhláška o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu.

Vyhlášku vydalo Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem financí podle § 8 odst. 1 zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky a podle § 7 odst. 1 zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, když ve vyhlášce stanovilo rozsah informací a způsob jejich předávání.

Novou vyhláškou se zrušuje vyhláška č. 274/2005 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu, a dále také jí novelizující vyhlášky č. 183/2007 Sb. a č. 313/2008 Sb.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

16-12-2010 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška, kterou se stanoví vzor elektronického formuláře návrhu na rozhodnutí sporu o povinnosti k peněžitému plnění a technické náležitosti jeho užívání

Dne 13. 12. 2010 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 360/2010 Sb. vyhláška, kterou se stanoví vzor elektronického formuláře návrhu na rozhodnutí sporu o povinnosti k peněžitému plnění a technické náležitosti jeho užívání.
Český telekomunikační úřad vyhláškou vydanou k provedení § 129 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích upravil vzor elektronického formuláře návrhu na rozhodnutí sporu podle § 129 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích, který se týká povinnosti účastníka, popřípadě uživatele, k peněžitému plnění.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2011.

16-12-2010 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o předkládání výkazů a dalších informací investiční společností a fondem kolektivního investování České národní bance

Dne 13. 12. 2010 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 358/2010 Sb. vyhláška o předkládání výkazů a dalších informací investiční společností a fondem kolektivního investování České národní bance.¨

Česká národní banka vyhláškou stanovila obsah, formu, termíny a způsob sestavování a předkládání informací investiční společností a fondem kolektivního investování České národní bance, a dále způsob předkládání výroční zprávy investiční společnosti a investičního fondu České národní bance.

Vyhláška nabývá s výjimkou jednoho ustanovení účinnosti dnem 1. ledna 2011.

16-12-2010 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2011

Dne 10. 12. 2010 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 350/2010 Sb. vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2011.

Ministerstvo financí v příloze vyhlášky vydané podle § 189 odst. 4 zákoníku práce stanoví základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2011, když současně zrušuje vyhlášku č. 459/2009 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2010.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2011.

Infodeska.cz