Právní aktuality 14.8.2012 - 27.8.2012


27-08-2012 ::: Vyhláška o zkouškách a odměně mediátora

Dne 22.8.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 277/2012 Sb. vyhláška o zkouškách a odměně mediátora.

Vyhláška byla vydána k provedení § 10 odst. 3 a § 23 odst. 8 v nedávné době publikovaného zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci). Ministerstvo spravedlnosti jí v podrobnostech stanoví náležitosti zkoušky mediátora, zkoušky z rodinné mediace a žádosti o vykonání zkoušky, způsob provádění zkoušky, způsob jmenování zkušebních komisařů a výši odměny mediátora za první setkání s mediátorem nařízené soudem. Dle důvodové zprávy je jejím cílem především poskytnout zkouškám mediátorů základní organizační rámec a stanovit podmínky, za kterých budou moci zkoušku mediátora a zkoušku z rodinné mediace vykonat. Co se výše odměny za první setkání s mediátorem nařízené soudem týče, jedná se o případy, kdy má soud možnost nařídit účastníkům civilního soudního řízení setkání se zapsaným mediátorem v rozsahu tří hodin, za což je samozřejmě potřeba mediátora odměnit.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.9.2012.

27-08-2012 ::: Novela zákona o Státním fondu rozvoje bydlení

Dne 22.8.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 276/2012 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení v současné podobě upravuje pouze financování projektů na podporu rozvoje bydlení v České republice v souladu s koncepcí bytové politiky schválenou vládou České republiky. Novela je dle důvodové zprávy reakcí na potřebu aplikovat aktuálně se rozvíjející evropský finanční nástroj JESSICA v České republice. Tento nástroj (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas – společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí) je novým způsobem financování investic do rozvoje měst a sídleních celků z evropských prostředků, jehož cílem je podporovat investice do městských oblastí a zvyšovat tak životní úroveň, ekonomický růst a zaměstnanost v Evropě. Účelem novely je změnit znění zákona o Státním fondu rozvoje bydlení tak, aby bylo možné využívat finančního nástroje JESSICA pro financování projektů rozvoje měst v ČR, což v současné době, kdy stávající text zákona s tímto finančním nástrojem nepočítá, dle důvodové zprávy nelze.
Zákon nabývá účinnosti dnem 6.9.2012.

27-08-2012 ::: Zákon o volbě prezidenta republiky

Dne 22.8.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 275/2012 Sb. zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky).

Zákon byl vydán v souvislosti s v nedávné době schválenou novelou Ústavy, na jejímž základě budou občané příštího prezidenta České republiky volit přímo, tedy nikoliv prostřednictvím svých volených zástupců v Poslanecké sněmovně a v Senátu. Nový zákon upravuje podmínky výkonu volebního práva při volbě prezidenta republiky, podrobnosti navrhování kandidátů, vyhlašování a provádění volby prezidenta a vyhlašování jejího výsledku, a také soudní přezkum. Konkrétně jde o vymezení volebního obvodu, v jehož rámci budou podávány kandidátní listiny, a doby hlasování, o specifikaci postavení a úkolů volebních orgánů, podání a náležitostí kandidátních listin a jejich registrace, o specifikaci zásad hlasování včetně hlasování mimo území České republiky na zastupitelských úřadech, či třeba o úpravu zjišťování a vyhlášení výsledků voleb nebo soudního přezkumu týkajícího se procesu volby prezidenta republiky.
Vedle toho je novým zákonem novelizována více než desítka dalších zákonů, mezi nimi např. zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, zákon o Ústavním soudu, zákon o regulaci reklamy, zákon o státní statistické službě, zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a další.

Zákon nabývá účinnosti, s výjimkou některých svých ustanovení, dnem 1.10.2012.

27-08-2012 ::: Novela zákona o správních poplatcích

Dne 22.8.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 274/2012 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Novela se dotýká výše správních poplatků za poskytování kopií, výpisů a opisů úředních dokumentů, které se poskytují na základě správního řádu. Např. poplatek za každou i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo tiskárně počítače, byl doposud stanoven ve výši 15 Kč, což dle důvodové zprávy pravděpodobně neodpovídá skutečným nákladům vynaloženým na pořízení kopie, opisu či výpisu úředního dokumentu. V tomto smyslu se nakonec vyjádřil také Veřejný ochránce práv. Cílem novely je snížit výši tohoto správního poplatku na úroveň skutečných nákladů tak, aby na druhé straně nebyla ohrožena regulační funkce správních poplatků. Přináší také možnost správního orgánu na základě žádosti účastníka řízení v každém konkrétním případě situaci posoudit a tento poplatek snížit nebo dokonce upustit od jeho vybrání, jsou-li zde důvody zvláštního zřetele hodné.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.9.2012.

27-08-2012 ::: Novela zákona o elektronických komunikacích

Dne 22.8.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 273/2012 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Zákon je reakcí zákonodárce na dva nálezy Ústavního soudu, a sice na nález Pl. ÚS 24/10 vyhlášený pod č. 94/2011 Sb., kterým byla zrušena ustanovení § 97 odst. 3 a 4 zákona o elektronických komunikacích a vyhláška č. 485/2005 Sb., o rozsahu provozních a lokalizačních údajů, době jejich uchovávání a formě a způsobu jejich předávání orgánům oprávněným k jejich využívání, a na nález Pl. ÚS 24/11 publikovaný pod č. 43/2012 Sb., kterým se uplynutím dne 30.9.2012 zrušovalo ustanovení § 88a trestního řádu. V těchto případech šlo o povinnost právnických a fyzických osob zajišťujících veřejnou komunikační síť nebo poskytujících veřejně dostupnou službu elektronických komunikací po dobu 6 až 12 měsíců uchovávat provozní a lokalizační údaje, které jsou vytvářeny nebo zpracovávány při zajišťování jejich veřejných komunikačních sítí a při poskytování jejich veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, a povinnost tyto údaje v daném rozsahu a daným způsobem poskytnout orgánům oprávněným k jejich vyžádání. Ústavní soud tehdy shledal znění daných ustanovení protiústavním. Uvedené provozní a lokalizační údaje, jež byly předmětem těchto ustanovení, ale pomáhají orgánům činným v trestním řízení k objasňování trestné činnosti. Bez jejich přístupu k nim by bylo odhalování pachatelů trestných činů páchaných za pomoci či prostřednictvím mobilních telefonů či internetu značně ztíženo. Cílem přijaté novely je tedy nově definovat takovou právní úpravu uvedených institutů, která bude, na rozdíl od právní úpravy předchozí, Ústavním soudem zrušené, ústavně konformní.

Vedle zákona o elektronických komunikacích a trestního řádu je novelizován také zákon o Bezpečnostní informační službě, zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu a zákon o Vojenském zpravodajství.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.10.2012.

27-08-2012 ::: Senát zamítl novelu daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků

veřejných rozpočtů

Senát Parlamentu České republiky na své schůzi dne 16.8.2012 zamítl návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů, který byl schválen Poslaneckou sněmovnou.
Zákonem mají být novelizovány více než dvě desítky zákonů, mezi nimi např. zákon o daních z příjmů, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o spotřebních daních, zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a další. Snad nejvíce diskutovanou změnou, která je v návrhu zákona obsažena, je zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty z 20%, respektive 14 %, na 21% v případě základní sazby daně a 15% v případě sazby snížené. Primárním motivem všech v návrhu obsažených opatření je dle důvodové zprávy zvýšit příjmy zejména státního rozpočtu a zefektivnit výdaje veřejných rozpočtů.

Po zamítnutí Senátem se zákon vrací zpět do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání. K jeho přijetí bude nyní potřeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy nejméně 101 člena dolní komory Parlamentu.

27-08-2012 ::: Senát schválil novelu zákona o rozpočtovém určení daní

Senát Parlamentu České republiky dne 16.8.2012 na své schůzi schválil návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Základní ideou předkladatele bylo novelou zajistit jednak posílení sdílených daní obcí z prostředků státního rozpočtu, jednak pokles sdílených daní, v porovnání s objemem sdílených daní vyplývajícím z platné konstrukce rozpočtového určení daní, u čtyřech největších měst, jimiž jsou Praha, Brno, Ostrava a Plzeň. Kompenzace ke krytí předpokládaného poklesu sdílených daní těmto městům poskytnuty být nemají. Při přerozdělování daňových prostředků mezi jednotlivými městy a obcemi se má zvýšit váha kritéria prostého počtu obyvatel jakožto prvku, který má přispět ke snížení rozdílů v příjmech na obyvatele.

Zákon byl následně předložen k podpisu prezidentu republiky. Pokud jej ten podepíše, lze jeho publikaci ve Sbírce zákonů očekávat v brzké době.

27-08-2012 ::: Senát zamítl návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
Dne 15.8.2012 Senát Parlamentu České republiky na své schůzi zamítl návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).

Zákon byl dle důvodové zprávy Parlamentu ČR předložen za účelem systémové nápravy majetkových křivd spáchaných na církvích a náboženských společnostech, kterým byly totalitním státem zbaveny materiální a finanční základny jakožto předpoklad jejich nezávislosti, a ty tak zůstaly v celém rozsahu odkázány na příjmy ze státního rozpočtu. Po roce 1989 bylo státem upuštěno od regulace počtu duchovních, což bylo do té doby realitou, nicméně princip financování státem nadále zůstal v platnosti. Právě v rámci projednávaného zákona má v souvislosti s nápravou majetkových křivd dojít rovněž ke změně dosavadního způsobu financování platů duchovních ze státního rozpočtu, kdy vzhledem ke konstantnímu nárůstu jejich počtu rostou také mandatorní výdaje státu s tím spojené. Zákon má ve svém důsledku také potlačit negativní jevy spojené s nemožností rozvoje území či čerpání některých prostředků ze strukturálních fondů v obcích, v jejichž katastrálním území se nachází v rámci této problematiky blokované pozemky. Narovnání má dát církvím a náboženským společnostem možnost rozhodovat o svém vlastním osudu a zhodnocovat svůj majetek svými silami bez ohledu na obecné záměry státu.

Zákon se nyní vrací zpět do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání. K setrvání Poslanecké sněmovny na tomto zákoně, a tedy k jeho přijetí, bude potřeba podpory nejméně 101 poslanců.

Infodeska.cz