Právní aktuality 14.5.2013 - 4.6.2013


Novela vyhlášky o dokumentaci škol a školských zařízení (04.06.2013)

Dne 30.5.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 131/2013 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů.

Dle důvodové zprávy má novela především napomoci ke zpřesnění a sjednocení sběru a předávání údajů o školách a školských zařízeních v rámci regionálního školství, včetně údajů o počtech žáků základních škol, kteří se vzdělávají podle upravených vzdělávacích programů, a o způsobu jejich integrace, údajů o žácích ve školách zřizovaných svazky obcí a údajů z evidence zaměstnanců a mzdových prostředků v rámci regionálního školství. Zpřesňuje se obsah údajů předávaných ze školních matrik základních škol o kategorii vzdělávacího programu, podle kterého jsou žáci vzděláváni. Údaje mají být shromažďovány pouze anonymně. Revidován je rovněž dosavadní rozsah zpravodajské povinnosti škol, ruší se také některé již zastaralé položky a výkazy. Vše má směřovat k významnému snížení dosavadního rozsahu zpravodajské povinnosti škol.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.7.2013.

Prezident podepsal 14 zákonů (04.06.2013)

Dne 31.5.2013 podepsal prezident republiky čtrnáct aktuálně schválených zákonů. Těmito zákony bude novelizován například zákon o střelných zbraních, zákon o nakládání s těžebním odpadem, zákon o odpadech, zákon o soudních poplatcích, zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství, zákon o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, zákon o nouzových zásobách ropy, zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky, zákon o cestovních dokladech, zákon o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, autorský zákon nebo zákoník práce. Podepsán byl také zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a zákon o Květnovém povstání českého lidu.

Publikaci zákonů ve Sbírce zákonů lze očekávat v brzké době.

Sdělení MF určující emisní podmínky nových spořicích státních dluhopisů (04.06.2013)

Dne 27.5.2013 byla ve Sbírce zákonů publikována pod čísly 126 - 130/2013 Sb. sdělení Ministerstva financí, jimiž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný, Prémiový, Kuponový, Reinvestiční a Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky.

Dle uvedených sdělení vydává Česká republika zastoupená Ministerstvem financí státní dluhopisy pojmenované Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2014, Prémiový spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2016, FIX %, Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2018, FIX %, Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2018, FIX % a Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2020, CPI %. Dluhopisy jsou vydávány ve formě cenného papíru na doručitele, v podobě zaknihovaného cenného papíru. Jmenovitá hodnota dluhopisů byla určena ve výši 1,- Kč. Jako datum emise je u všech uvedených dluhopisů stanoven den 12.6.2013, datem splatnosti je pak u diskontovaného dluhopisu den 12.12.2014, u prémiového dluhopisu den 12.6.2016, u kuponového dluhopisu den 12.6.2018, u reinvestičního dluhopisu den 12.6.2018 a u proti-inflačního den 12.6.2020.

Vyhláška o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich překládání (04.06.2013)

Dne 31.5.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 133/2013 Sb. vyhláška o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich překládání.

Vyhláška vydaná Ministerstvem financí podle § 4 odst. 4 a § 8 odst. 2 rozpočtových pravidel nově upravuje rozsah a strukturu údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a pro vypracování střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůty jejich předkládání. Nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 165/2008 Sb., kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání a vyhláškou č. 415/2008 Sb., kterou se stanoví rozsah a struktura podkladů pro vypracování střednědobého výhledu státního rozpočtu, které se s účinností nové vyhlášky zrušují. Cílem nové úpravy je dle ministerstva přizpůsobit se aktuálním potřebám pro sestavení státního rozpočtu na příslušný rok a střednědobého výhledu, kterým již dosavadní vyhlášky nevyhovovaly.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.6.2013.

Zákon o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů (04.06.2013)

Dne 31.5.2013 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 134/2013 Sb. zákon o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů.

Nový zákon upravuje změnu listinných akcií na majitele, které nejsou imobilizovány, na listinné akcie na jméno, s tím související povinnosti akciových společností a některá další práva a povinnosti dalších osob.

Zákonodárce právě přijatou právní úpravou reaguje dle důvodové zprávy na situaci, kdy se již delší dobu objevují pochybnosti o tom, zda je možné ponechat listinné akcie na majitele bez další regulace a připustit absolutní anonymitu akcionářských struktur. Existenci anonymního vlastnictví akciových společností má za spjatou s rizikem netransparentního a korupčního prostředí. Dle důvodové zprávy má být zamezeno tomu, aby netransparentní prostředí akciových společností mohlo vést k vyššímu riziku, že prostřednictvím takových akciových společností bude docházet k legalizaci výnosů z trestné činnosti, a aby listinné akcie na majitele mohly být prostředkem, který umožňuje snadné, nízkonákladové a v podstatě neodhalitelné provádění korupčních jednání.

Za základní přínos zákonodárce považuje větší transparentnost v obchodních vztazích, když cílem dané úpravy je též snížit korupční prostředí v oblasti veřejných zakázek a v jiných oblastech, kde se soukromé subjekty ucházejí o veřejné prostředky. To má přinést příliv investorů na český trh, neboť zprůhlednění vlastnických struktur akciových společností může mít pozitivní efekt na podnikatelské prostředí vůbec a může zajistit vyšší důvěru zahraničních investorů. Vnímání České republiky v zahraničí se má tímto krokem také zlepšit, kdy lze především očekávat pozitivní ohlas od mezinárodních organizací, které se zabývají bojem s korupcí a bojem proti praní špinavých peněz.

Zákonem je rovněž novelizován obchodní zákoník, zákon o cenných papírech a zákon o podnikání na kapitálovém trhu.

Zákon nabývá účinnosti dnem 30.6.2013.

Nové hraniční dokumenty česko-polských hranic (23.05.2013)

Dne 17. 5. 2013 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 37/2013 Sb. m. s. publikováno Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o schválení nových hraničních dokumentů česko-polských státních hranic.

Tyto nové hraniční dokumenty byly vyhotoveny a schváleny na základě Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích, jenž byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 181/1996 Sb. Tato smlouva ve svém článku 10 ukládá smluvním stranám každých pět let společné přezkoušení hraničních znaků, odstranění zjištěných nedostatků a na základě toho pak i vyhotovení příslušných hraničních dokumentů. Publikované dokumenty byly vyhotoveny v rámci Prvního společného komplexního přezkoušení česko-polských státních hranic provedeného v letech 1993 až 2004 a Prvního společného ověření stavu a rozmístění hraničních znaků na česko-polských státních hranicích provedeného v letech 2006 až 2008.

Nové hraniční dokumenty vstoupily v platnost dne 20. 3. 2013.

Vyhláška o energetických specialistech (23.05.2013)

Dne 16. 5. 2013 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech.

Tato vyhláška stanoví obsah a rozsah odborné zkoušky, obsah a rozsah průběžného vzdělávání a přezkušování energetických specialistů oprávněných k zpracování energetického auditu a energetického posudku, provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie, nebo provádění kontroly klimatizačních systémů. Vyhláška dále stanoví pravidla a jednání zkušební komise a organizace pořádající průběžné vzdělávání energetických specialistů. Vyhláška také stanoví vzor žádosti o udělení oprávnění a vzor žádosti o absolvování průběžného vzdělávání. V neposlední řadě vyhláška stanoví náležitosti vedení evidence energetického specialisty o prováděných činnostech.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2013.

Vyhláška o některých charakteristikách zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání a způsobu jejich měření (23.05.2013)

Dne 21. 5. 2013 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 122/2013 Sb. vyhláška o některých charakteristikách zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání a o způsobu měření hlasitosti zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání.

Tato vyhláška provádí zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění zákona č. 406/2012 Sb. Vyhláškou Rada pro rozhlasové a televizní vysílání stanoví technickou specifikaci hladiny hlasitosti pro reklamy, teleshopping a označení sponzora. Při stanovení této technické specifikace se zejména odvolává na specifická doporučení a pokyny Evropské vysílací unie a Mezinárodní telekomunikační unie.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2013.

Vyhláška o standardech kvality poskytovaných služeb podle zákona o obětech trestných činů (23.05.2013)

Dne 21. 5. 2013 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška č. 119/2013 Sb., o standardech kvality poskytovaných služeb podle zákona o obětech trestných činů.

Vyhláška provádí zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, a stanoví soubor kritérií, jejichž prostřednictvím je definována úroveň kvality poskytování jednotlivých služeb poskytovaných obětem trestných činů v oblasti personálního a provozního zabezpečení a v oblasti vztahů mezi akreditovaným subjektem a obětí trestného činu, jíž je služba poskytována. Tato vyhláška stanoví standardy kvality poskytování služeb jednak pro poskytování právních informací a jednak pro poskytování restorativních programů.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 5. 6. 2013.

Vyhlášky podle transplantačního zákona (23.05.2013)

Dne 7. 5. 2013 byly ve Sbírce zákonů publikovány pod č. 114/2013 Sb. a 115/2013 Sb. dvě vyhlášky, které jsou prováděcími předpisy k zákonu č. 285/2002 Sb., transplantační zákon, ve znění zákona č. 44/2013 Sb.

První z nich je vyhláška o stanovení bližších podmínek posuzování zdravotní způsobilosti a rozsahu vyšetření žijícího nebo zemřelého dárce tkání nebo orgánů pro účely transplantací (vyhláška o zdravotní způsobilosti dárce tkání a orgánů pro účely transplantací), kterou byla nahrazena stávající vyhláška č. 437/2002 Sb. Tato vyhláška umožní dokončení transpozice Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/53/EU ze dne 7. července 2010 o jakostních a bezpečnostních normách pro lidské orgány určené k transplantaci, jejíž transpoziční lhůta uplynula dne 27. srpna 2012.

Druhou z nich je vyhláška o stanovení specializované způsobilosti lékařů zjišťujících smrt a lékařů provádějících vyšetření potvrzující nevratnost smrti pro účely odběru tkání nebo orgánů určených pro transplantaci (vyhláška o specializované způsobilosti lékařů zjišťujících a potvrzujících smrt pro účely transplantací), která nahrazuje stávající vyhlášku č. 479/2002 Sb.

Obě vyhlášky nabyly účinnosti 7. 5. 2013.

Infodeska.cz